Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wybrane zagadnienia z wiertnictwa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0268-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Gonet Andrzej (gonet@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zawiera opis nowoczesnych metod wiercenia otworów i ich wykorzystania w inżynierii środowiska, górnictwie i energetyce.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma gruntowną i podbudowaną teoretycznie wiedzę szczegółową obejmującą wykonywanie otworów pionowych i kierunkowych, orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych z zakresu technik i technologii wiertniczych. SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W04 Referat
M_W002 Student ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę w zakresie technologii wiertniczych i wiercenia otworów różnego przeznaczenia SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W04 Referat
M_W003 Student ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie wiercenia otworów kierunkowych i multilateralnych SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W04 Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi samodzielnie opracować projekt związany z pracami wiertniczymi SDA3A_U07, SDA3A_U02, SDA3A_U04 Referat
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma gruntowną i podbudowaną teoretycznie wiedzę szczegółową obejmującą wykonywanie otworów pionowych i kierunkowych, orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych z zakresu technik i technologii wiertniczych. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę w zakresie technologii wiertniczych i wiercenia otworów różnego przeznaczenia + - - - - + - - - - -
M_W003 Student ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie wiercenia otworów kierunkowych i multilateralnych + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie opracować projekt związany z pracami wiertniczymi - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 42 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Systemy pomiarowe w procesie zwiercania skał (MWD, LWD) i przestrzenna interpretacja trajektorii otworów wiertniczych. Nowoczesne metody zwiercania skał.
Nowoczesne metody zabezpieczania otworów wiertniczych na wyeksploatowanych złożach. Technologie rekonstrukcji i relikwidacji otworów gazowych i naftowych.
Technika i technologia rdzeniowania otworów wiertniczych. Badania procesów korozji kolumn rur okładzinowych i osprzętu wiertniczego.

Zajęcia seminaryjne (15h):

Zaawansowane projektowanie przewodu wiertniczego.
Metody oceny stanu środowiska wokół otworów wiertniczych na wyeksploatowanych złożach. Metody oceny eksahalacji gazu ze zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego i zabezpieczania zagrożonego terenu.
Nowoczesne trendy w konstrukcjach urządzeń do głębokich wierceń naftowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aktywność na zajęciach i przygotowanie referatu wraz z jego prezentacją.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zadając pytania i wyjaśniając wątpliwości związane z przekazywanymi treściami. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest obliczana jako średnia ważona uwzględniająca: ocenę aktywności na zajęciach (z wagą 1) oraz ocenę referatu i jego prezentacji (z wagą 2).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student we własnym zakresie, po odbyciu konsultacji nadrabia zaległości pod warunkiem, że są to nieobecności usprawiedliwione (zwolnienie, lekarskie zaświadczenie od pracodawcy, bądź zwolnienie urzędowe).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość zagadnień z wiertnictwa, geologii i górnictwa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bourgoyne A.T., Millheim K.K., Chenevert M.E., Young F.S.: „Applied Drilling Engineering”, SPE Textbook, Richardson 1986
Mitchell R. Drilling engineering, SPE 2006
Szostak L., Wiertnictwo, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1989.
Szostak L., Chrząszcz W., Wiśniowski R., Narzędzia wiercące, Wydawnictwa AGH, Kraków 1996.
Wojnar K., Wiertnictwo Technika i technologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1993.
Wiśniowski R.: „Wybrane aspekty projektowania konstrukcji otworów kierunkowych z wykorzystaniem technik numerycznych”, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, seria Rozprawy Monografie nr 112 Kraków 2002
Gonet A., Macuda J.: Wiertnictwo Hydrogeologiczne, AGH. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków 2004.
Gonet A., Zięba A., Wójcik M., Pawlikowska J.: Wiercenia rdzeniowe, AGH. Wydawnictwa naukowo – Dydaktyczne. Kraków 2007.
Miska S., Stryczek S. :„Projektowanie otworów wiertniczych”, Skrypty Uczelniane. Nr 775 , AGH, Kraków 1980;
Stryczek S., Gonet A., Rzyczniak M.: „Technologia płuczek wiertniczych i zaczynów uszczelniających”, AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne, Kraków 1999;
Bernt Aadnoy, Iain Cooper, Stefan Miska, Robert F. Mitchell, and Michael L. Payne, Advanced Drilling and Well Technology SPI 2009
Czasopisma z przedmiotowej tematyki

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Gonet A., Macuda J.: Wiertnictwo Hydrogeologiczne, AGH. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków 2004.
Gonet A., Zięba A., Wójcik M., Pawlikowska J.: Wiercenia rdzeniowe, AGH. Wydawnictwa naukowo – Dydaktyczne. Kraków 2007.
Stryczek S., Gonet A., Rzyczniak M.: „Technologia płuczek wiertniczych i zaczynów uszczelniających”, AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne, Kraków 1999.
LABUS, Krzysztof, Petr BUJOK, Grzegorz LESNIAK a Martin KLEMPA. Badania reakcji w systemie woda-skala-gaz dla celów sekvestrcji CO2 w poziomach wodonosnych. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011. ISBN 978-83-7335-902-4.
BUJOK, Petr. Vliv vrtného průzkumu, těžby a uskladňování kapalných a plynných uhlovodíků na životní prostředí. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0478-6.

Informacje dodatkowe:

Brak