Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria gazownicza
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0269-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Łaciak Mariusz (laciak@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje wiedzę szczegółową dotyczącą procesów i instalacji napowierzchniowych w inżynierii gazowniczej z zakresu własności fizykochemicznych gazu, paliw gazowych oraz transportu i użytkowania gazu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma gruntowną i podbudowaną teoretycznie wiedzę szczegółową obejmującą inżynierię gazowniczą z zakresu własności fizykochemicznych gazu, paliw gazowych oraz transportu i użytkowania gazu. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W04, SDA3A_W01 Kolokwium
M_W002 Wiedza w zakresie innowacyjnych technologii stosowanych w gazownictwie, alternatywnych źródeł energii i paliw. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętności z inżynierii gazowniczej, m.in. z zakresu badań własności fizykochemicznych gazu, paliw gazowych oraz transportu i użytkowania gazu. SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U04, SDA3A_U03 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma kompetencje pozwalające na efektywną pracę w zespole naukowym. SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma gruntowną i podbudowaną teoretycznie wiedzę szczegółową obejmującą inżynierię gazowniczą z zakresu własności fizykochemicznych gazu, paliw gazowych oraz transportu i użytkowania gazu. + - - - - + - - - - -
M_W002 Wiedza w zakresie innowacyjnych technologii stosowanych w gazownictwie, alternatywnych źródeł energii i paliw. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętności z inżynierii gazowniczej, m.in. z zakresu badań własności fizykochemicznych gazu, paliw gazowych oraz transportu i użytkowania gazu. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma kompetencje pozwalające na efektywną pracę w zespole naukowym. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 45 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Inżynieria gazownicza

  Własności fizyczne i chemiczne gazu ziemnego. Jakość gazu ziemnego. Przygotowanie gazu ziemnego do przeróbki kriogenicznej i skraplanie gazu ziemnego. Podstawy kriogeniki i technologii gazu skroplonego. LNG i CNG jako paliwo. Postawy termodynamiki i mechaniki płynów w inżynierii gazowniczej. Charakterystyka przepływów w gazociągach, obliczenia hydrauliczne gazociągów, gazociągi o zmiennych parametrach. Wymiana i wymienniki ciepła.

 2. Inżynieria gazownicza

  Mieszaniny gazowe, warunki tworzenia się mieszanin wybuchowych, wybuch i jego parametry, zamienność gazów. Zmiany własności gazów w trakcie transportu. Technologia “Power to Gas”. Energetyka gazowa.

Zajęcia seminaryjne (15h):
Inżynieria gazownicza

Podstawy teoretyczne transportu gazu. Zasady sporządzania projektów gazociągów. Budowa gazociągów. Problemy eksploatacji sieci gazowych. Zadania stacji gazowych.
Przyczyny zmian jakości i składu gazu w systemie.Teoretyczne podstawy ruchu ciepła i pracy wymienników ciepła. Termodynamiczne podstawy uzyskiwania temperatur kriogenicznych. Podstawy procesów skraplania gazów. Wpływ gazów skroplonych na materiały konstrukcyjne instalacji procesowych i pomiarowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na wykładach nie jest obligatoryjna, wszystkie zaległości związane z nieobecnością na wykładach student jest zobowiązany uzupełnić w ramach przygotowania do zajęć i samodzielnego studiowania tematyki zajęć. Obecność na zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowa.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Nie – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia seminaryjne: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium oraz zaliczenie prezentacji / referatu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Do uzgodnienia z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wpis na studia III-go stopnia WWNiG.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Barczyński A., Vademecum Gazownika Tom II – Infrastruktura przesyłowa i dystrybucyjna gazu ziemnego, Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Kraków 2013.
2. Bąkowski K.: Sieci i instalacje gazowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
3. Gniewek-Grzybczyk B., Łaciak M., Grela I.: Energetyka gazowa. TARBONUS, Kraków 2011.
4. Łaciak, M. i in.: Instalacje i sieci gazowe. Wyd. Verlag Däshofer. Warszawa. 2011. 5. Łaciak, M.: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Wyd. VI. TARBONUS. 2019. 6. Łaciak M. i in.: Vademecum gazownika : praca zbiorowa. T. 1, Podstawy gazownictwa ziemnego: pozyskiwanie, przygotowanie do transportu, magazynowanie / red. t. 1 S. Nagy. — Kraków : SITPNiG, 2014. Badanie paliw gazowych. s. 585–612; Technologia skroplonego gazu ziemnego (LNG). s. 747–915.
7. Mokhatab S., Poe W. A., Speight J. G.: Handbook of Natural Gas Transmission and Processing, Gulf Professional Publishing is an imprint of Elsevier, USA 2006.
8. Osiadacz A. J., Chaczykowski M.: Stacje gazowe – teoria, projektowanie, eksploatacja, Fluid System, Warszawa 2010.
9. Vitale, S.A.: LNG and Gas Thermodynamics. Vol. II. GTI (USA). 2012.
10. Wacławik J.: Mechanika płynów i termodynamika. Kraków, Wydawnictwo AGH, 1993.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Gniewek-Grzybczyk B., Łaciak M., Grela I.: Energetyka gazowa. TARBONUS, Kraków 2011.
2. Łaciak, M. i in.: Instalacje i sieci gazowe. Wyd. Verlag Däshofer. Warszawa. 2011. 3. Łaciak, M.: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Wyd. VI. TARBONUS. 2019. 4. Łaciak M. i in.: Vademecum gazownika : praca zbiorowa. T. 1, Podstawy gazownictwa ziemnego: pozyskiwanie, przygotowanie do transportu, magazynowanie / red. t. 1 S. Nagy. — Kraków : SITPNiG, 2014. Badanie paliw gazowych. s. 585–612; Technologia skroplonego gazu ziemnego (LNG). s. 747–915.

Informacje dodatkowe: