Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0271-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Beck-Krala Ewa (ebeck@zarz.agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot dotyczy zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL) w organizacji. Omawia główne procesy i kierunki rozwoju zarządzania kapitałem ludzkim ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się wyzwań i problemów w zarządzaniu ludźmi w organizacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Doktorant posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kapitałem ludzkim i trendów rozwoju tej dziedziny; SDA3A_W02 Kolokwium
M_W002 Doktorant rozumie procesy zarządzania kapitałem ludzkim i wartość jaką generują dla organizacji SDA3A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Doktorant potrafi wykorzystać swoją wiedzę do krytycznej oceny pojawiających się trendów i praktycznych rozwiązań w obszarze zarządzania SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Doktorant potrafi wykorzystać swoją wiedzę w zarządzaniu zespołem w dzisiejszych organizacjach SDA3A_U07
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Doktorant posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kapitałem ludzkim i trendów rozwoju tej dziedziny; - - - - + - - - - - -
M_W002 Doktorant rozumie procesy zarządzania kapitałem ludzkim i wartość jaką generują dla organizacji - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Doktorant potrafi wykorzystać swoją wiedzę do krytycznej oceny pojawiających się trendów i praktycznych rozwiązań w obszarze zarządzania - - - - + - - - - - -
M_U002 Doktorant potrafi wykorzystać swoją wiedzę w zarządzaniu zespołem w dzisiejszych organizacjach - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (20h):
Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji – wczoraj i dziś

1. Zarys i ewolucja Zarządzania Kapitałem Ludzkimi w organizacji
• Ewolucja zarządzania ludźmi w organizacji
• Wyzwania stojące przed dzisiejszym Zarządzaniem Kapitałem Ludzkim

2. Zarządzanie ludźmi w organizacji
• Strategiczne Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w tworzeniu wartości dzisiejszych organizacji
• Procesy zarządzania ludźmi w organizacji
• Kierowanie zespołami w organizacji

3. Nowe kierunki rozwoju w Zarządzaniu Kapitałem Ludzkimi
• Trendy obecne w literaturze przedmiotu
• Nowe problemy pojawiające się w praktyce Zarządzania Ludźmi

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: W trakcie zajęć wykorzystane będą aktywne techniki kształcenia m.in. mini-prezentacje, symulacje, dyskusja, action-learning, case-studies
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia modułu jest obecność i aktywność na zajęciach a także pozytywne zaliczenie kolokwium zaliczeniowego.

W przypadku niezaliczenia kolokwium końcowego w pierwszym terminie student może przystąpić do zaliczenia poprawkowego, przy czym ocena końcowa w tym przypadku będzie uzależniona od średniej wszystkich ocen uzyskanych z kolokwium.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Doktorant zobligowany jest do obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, które wspierają proces uczenia się grupy i wpływają na zaliczenie modułu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest uzależniona od obecności i aktywności studentów w czasie zajęć (40%) a także wyników kolokwium zaliczeniowego zaliczeniowego (60%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku dłuższej nieobecności studenta może on uzupełnić zaległości w postaci przygotowanej pracy w porozumieniu z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

- Juchnowicz M., 2013, Zarządzanie Kapitałem Ludzkim. Procesy, narzędzia, aplikacje. PWE, Warszawa
- Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2018
- The Routledge Companion To Reward Management, Ed. Stephen Perkins, Routledge, London, UK.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

• Beck-Krala E., 2010, Innovative Techniques In Human Resources Management, Selected Ideas and Tools In Practice of Polish Companies, [w:] Management Theory and Practice, Polish and Kazakh Experiences, Red. P. Łebkowski i J. Sas, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, Poland, s.75-97 ISBN: 978-83-7464-349-8.

• Beck-Krala E., Scott D., Klimkiewicz K., 2019, Socially responsible and sustainable rewards programs: the new frontier [w:] The Routledge Companion To Reward Management, Ed. Stephen Perkins, Routledge, London, UK.

• Beck-Krala E., Staszkiewicz M., 2017, Samozarządzające się organizacje a zróżnicowanie zasobów pracy, [w:] Problemy różnorodności w zarządzaniu, Red. M. Striker, Wyd. SIZ, Łódź, s. 27-42, ISBN: 978-83-65766-08-3.

• Beck-Krala E., Klimkiewicz K., 2016, Occupational safety and health as an element of a complex compensation system evaluation within an organization, “International Journal of Occupational Safety and Ergonomics”, DOI: 10.1080/10803548.2016.1183338.

Informacje dodatkowe:

Brak