Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody matematyczne w inżynierii naftowej i gazowniczej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0272-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Stopa Jerzy (stopa@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Funkcje specjalne w inżynierii naftowej i gazowniczej
Równania różniczkowe zwyczajne w inżynierii naftowej i gazowniczej
Równania różniczkowe cząstkowe w inżynierii naftowej i gazowniczej
Modelowanie matematyczne procesów eksploatacji ropy naftowej, gazu ziemnego i wody podziemnej
Wybrane metody numeryczne i ich zastosowanie w inżynierii naftowej i gazowniczej

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Podstawy modelowania matematycznego, znajomość i zrozumienie wybranych modeli matematycznych w inżynierii naftowej i gazowniczej SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Kolokwium
M_W002 Znajomość podstawowych technik obliczeniowych stosowanych w inżynierii naftowej i gazowniczej SDA3A_W01 Studium przypadków
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umiejętność sformułowania modelu matematycznego do wybranych problemów z inżynierii naftowej i gazowniczej SDA3A_U01 Wykonanie projektu
M_U002 Tworzenie prezentacji w zakresie modelowania matematycznego w inżynierii naftowej i gazowniczej SDA3A_U03 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Publiczne prezentowanie wyników pracy i dyskusja SDA3A_K01 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Podstawy modelowania matematycznego, znajomość i zrozumienie wybranych modeli matematycznych w inżynierii naftowej i gazowniczej + - - - - + - - - - -
M_W002 Znajomość podstawowych technik obliczeniowych stosowanych w inżynierii naftowej i gazowniczej + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętność sformułowania modelu matematycznego do wybranych problemów z inżynierii naftowej i gazowniczej - - - - - - - - - - -
M_U002 Tworzenie prezentacji w zakresie modelowania matematycznego w inżynierii naftowej i gazowniczej - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Publiczne prezentowanie wyników pracy i dyskusja - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

Funkcje specjalne w inżynierii naftowej i gazowniczej
Równania różniczkowe zwyczajne w inżynierii naftowej i gazowniczej
Równania różniczkowe cząstkowe w inżynierii naftowej i gazowniczej
Modelowanie matematyczne procesów eksploatacji ropy naftowej, gazu ziemnego i wody podziemnej
Wybrane metody numeryczne i ich zastosowanie w inżynierii naftowej i gazowniczej

Zajęcia seminaryjne (10h):

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji pokazującej zastosowanie modelowania matematycznego i numerycznego w inżynierii naftowej i gazowniczej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacje multimedialne, dyskusje, wykład tradycyjny
 • Zajęcia seminaryjne: prezentacje multimedialne, dyskusje
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na wykładach lub zaliczenie testu z zakresu wykładów
Przygotowanie i prezentacja własnego projektu pokazującego zastosowanie metod matematycznych w inżynierii naftowej i gazowniczej

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: obecność nie jest obowiązkowa
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: obecność jest obowiązkowa
Sposób obliczania oceny końcowej:

Test 50% + projekt 50%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

zaliczenie testu z zakresu wykładów i/lub prezentacja projektu w terminie ustalonym z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z matematyki na poziomie studiów technicznych 1 stopnia

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

D.G. Zill, Calculus with Analytic Geometry,PWS Pub. 1985
D. L. Powers, Boundary Value Problems and Partial Differential Wquations, Elsevier, 2010
J. Hagoort, Fundamentals of Gas reservoir Engineering, Elsevier, 1988
T. Ahmed, D. N. Meehan, Advanced Reservoir Management and Engineering, Elsevier,2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Computer modeling of coal bed methane recovery in coal mines / Jerzy STOPA, Stanisław NAWRAT // Journal of Energy Resources Technology ; ISSN 0195-0738. — 2012 vol. 134 iss. 3,s. 032804-1–032804-11
2. Influence of fracture-matrix interaction on thermal front movement in fractured reservoir /J. SIEMEK, J. STOPA // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN 0239-7528. — 2015 vol. 63 no. 4, s. 965–969. — Bibliogr. s. 969, Abstr.
3. Determination of minimum miscibility pressure for CO2 and oil system using acoustically monitored separator / Robert CZARNOTA, Damian JANIGA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI // Journal of CO2 utilization ; ISSN 2212-9820. — 2017 vol. 17, s. 32–36
4. Performance of nature inspired optimization algorithms for polymer Enhanced Oil Recovery process / Damian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI // journal of Petroleum Science & Engineering; ISSN 0920-4105. — 2017 vol. 154, s. 354–366
5. Empirical modeling of two-phase CBM production using analogy to nature / Jerzy STOPA, Edyta MIKOŁAJCZAK // Journal of Petroleum Science & Engineering : an international journal devoted to integrated reservoir studies ; ISSN 0920-4105. — 2018 vol. 171, s. 1487–1495
6. Huff and puff process optimization in micro scale by coupling laboratory experiment and numerical simulation / Damian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI // Fuel : the science and technology of fuel and energy ; ISSN 0016-2361. —2018 vol. 224, s. 289–301.
7. Model of two-phase production from gas wells conning water inspired by natural processes / Edyta KUK, Jerzy STOPA // Journal of Natural Gas Science and Engineering ; ISSN 1875-5100. — 2019 vol. 66, s. 96–106
8. Analytical model of cold water front movement in a geothermal reservoir / Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI // Geothermics ; ISSN 0375-6505. — 2006 vol. 35 iss. 1, s. 59–69. — Bibliogr. s. 69, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2005-12-20. — tekst: https://goo.gl/MqXiqP

Informacje dodatkowe:

Brak