Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria naftowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0273-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Stopa Jerzy (stopa@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wiedza z zakresu zaawansowanych technik i metod stosowanych w inżynierii naftowej.
Umiejętność prezentacji złożonych zagadnień technicznych z zakresu inżynierii naftowej.
Umiejętność prowadzenia dyskusji, argumentowania oraz obrony stawianych tez oraz formułowania krytycznych opinii.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Wiedza z zakresu inżynierii naftowej i zjawisk zachodzących w złożu węglowodorów. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umiejętności z zakresu technik stosowanych w analizie zjawisk zachodzących w złożu węglowodorów. SDA3A_U07, SDA3A_U02, SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Umiejętności z zakresu technik stosowanych w modelowaniu zabiegów stymulacji eksploatacji węglowodorów. SDA3A_U07, SDA3A_U02, SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Świadomość wpływu działalności naftowej na środowisko i społeczność. SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Wiedza z zakresu inżynierii naftowej i zjawisk zachodzących w złożu węglowodorów. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętności z zakresu technik stosowanych w analizie zjawisk zachodzących w złożu węglowodorów. - - - - - + - - - - -
M_U002 Umiejętności z zakresu technik stosowanych w modelowaniu zabiegów stymulacji eksploatacji węglowodorów. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Świadomość wpływu działalności naftowej na środowisko i społeczność. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

Zjawiska fizyczne zachodzące w złożu ropy naftowej i metody ich opisu.
Zaawansowane metody stymulacji wydobycia.
Modelowanie metod stymulacji wydobycia.
Zaawansowane metody wydobycia ropy naftowej.
Badania laboratoryjne wykorzystywane w inżynierii naftowej.

Zajęcia seminaryjne (10h):

Analiza zjawisk fizycznych zachodzących w złożu ropy naftowej i ich opis.
Analiza zaawansowanych metod stymulacji wydobycia.
Wprowadzenie do modelowania stymulacji wydobycia.
Analiza zaawansowanych metod wydobycia ropy naftowej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacja multimedialna.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Prezentacja multimedialna. Oceniana jest wartość merytoryczna prezentacji, sposób prezentacji oraz udział w dyskusji.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach oraz biorą udział w dyskusji. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna wypowiedzi, jak i tzw. kompetencje miękkie.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z ocen z prezentacji (wartość merytoryczna), sposobu prezentacji oraz udziału w dyskusji.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji w innym, ustalonym z prowadzącym terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z zakresu eksploatacji złóż surowców płynnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ahmed T., McKinney P. “Advanced Reservoir Engineering”
Boyun G. “Petroleum Production Engineering a Computer Assisted Approach”
Bradley H. “Petroleum Engineering Handbook”
Cholet H. “Well Production – Practical Handbook”
Economides M.J., “Petroleum Production Systems”
Jahn F., Cook M. “Hydrocarbon Exploration and Production”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Acoustic investigation of CO2 mass transfer into oil phase for vapor extraction process under reservoir conditions / Robert CZARNOTA, Damian JANIGA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI // International Journal of Heat and Mass Transfer ; ISSN 0017-9310. — 2018 vol. 127 pt. A, s. 430–437.
Determination of minimum miscibility pressure for CO2 and oil system using acoustically monitored separator / Robert CZARNOTA, Damian JANIGA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI // Journal of CO2 utilization ; ISSN 2212-9820. — 2017 vol. 17, s. 32–36.
Minimum miscibility pressure measurement for CO2 and oil using rapid pressure increase method / Robert CZARNOTA, Damian JANIGA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI // Journal of CO2 utilization ; ISSN 2212-9820. — 2017 vol. 21, s. 156–161.
An analysis of the influence of fracturing technological parameters on fracture propagation using numerical modeling / Jacek DUDEK, Damian JANIGA, Paweł WOJNAROWSKI // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2017 vol. 34 no. 3, s. 677–690.
Analiza wpływu zasolenia wody złożowej na optymalizację procesu zatłaczania polimerów do złoża — Effect of reservoir water salinity on optimum design of polymer flooding / Damian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t.
Self-adapt reservoir clusterization method to enhance robustness of well placement optimization / Damian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI // Journal of Petroleum Science & Engineering : an international journal devoted to integrated reservoir studies ; ISSN 0920-4105. — 2019 vol. 173, s. 37–52.
Novel liquid-gas corrected permeability correlation for dolomite formation / Paweł WOJNAROWSKI, Robert CZARNOTA, Damian JANIGA, Jerzy STOPA // International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences ; ISSN 1365-1609. — 2018 vol. 112, s. 11–15.
Huff and puff process optimization in micro scale by coupling laboratory experiment and numerical simulation / Damian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI // Fuel : the science and technology of fuel and energy ; ISSN 0016-2361. — 2018 vol. 224, s. 289–301.
Acoustic investigation of CO2 mass transfer into oil phase for vapor extraction process under reservoir conditions / Robert CZARNOTA, Damian JANIGA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI // International Journal of Heat and Mass Transfer ; ISSN 0017-9310. — 2018 vol. 127 pt. A, s. 430–437.
Performance of nature inspired optimization algorithms for polymer Enhanced Oil Recovery process / Damian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI // Journal of Petroleum Science & Engineering : an international journal devoted to integrated reservoir studies ; ISSN 0920-4105. — 2017 vol. 154, s. 354–366.

Informacje dodatkowe:

Brak