Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonomia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0274-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Iwaszczuk Natalia (niwaszcz@zarz.agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zadaniem modułu jest zapoznanie uczestników szkoły doktorskiej z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania gospodarki w skali mikro i makro oraz najważniejszych problemów związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Moduł pomoże zrozumieć podstawowe kategorie i procesy makroekonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem integracji europejskiej. Zapozna też z problemami mikroekonomicznymi poprzez zrozumienie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w otoczeniu zewnętrznym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe kategorie ekonomiczne oraz współzależności pomiędzy nimi i uwarunkowaniami podejmowanych decyzji gospodarczych. SDA3A_W05 Egzamin
M_W002 Ma wiedzę na temat podstawowych problemów gospodarki na poziomie mikro i makro. SDA3A_W06 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje i analizować bieżące procesy i wydarzenia gospodarcze, wykorzystując posiadaną wiedzę z teorii ekonomii. SDA3A_U01 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Umie prognozować zmiany wskaźników funkcjonowania gospodarki w skali mikro- i makro. Rozumie kontekst ekonomiczny prowadzonych przez siebie badań. SDA3A_U03 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie znaczenie badań naukowych w gospodarce opartej na wiedzy oraz ma świadomość wpływu badaczy akademickich na ekonomiczne i społeczne aspekty życia społecznego. Potrafi podejmować decyzje w sposób przedsiębiorczy. SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe kategorie ekonomiczne oraz współzależności pomiędzy nimi i uwarunkowaniami podejmowanych decyzji gospodarczych. - - - - + - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat podstawowych problemów gospodarki na poziomie mikro i makro. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje i analizować bieżące procesy i wydarzenia gospodarcze, wykorzystując posiadaną wiedzę z teorii ekonomii. - - - - + - - - - - -
M_U002 Umie prognozować zmiany wskaźników funkcjonowania gospodarki w skali mikro- i makro. Rozumie kontekst ekonomiczny prowadzonych przez siebie badań. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie badań naukowych w gospodarce opartej na wiedzy oraz ma świadomość wpływu badaczy akademickich na ekonomiczne i społeczne aspekty życia społecznego. Potrafi podejmować decyzje w sposób przedsiębiorczy. - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 22 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Inne 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):
Ekonomia

Gospodarka jako system. Charakterystyka gospodarki rynkowej. Relacje mikroekonomiczne i makroekonomiczne w gospodarce.
Struktura rynku: konkurencja doskonała; konkurencja niedoskonała: monopol, oligopol, monopson i oligopson.
Podmioty gospodarki rynkowej i ich cele (gospodarstwo domowe; przedsiębiorstwo; państwo w gospodarce mieszanej).
Pojęcie rynku. Jego klasyfikacja według różnych kryteriów. Teoria równowagi rynkowej. Popyt, podaż i cena głównymi determinantami gospodarki rynkowej.
Popyt, jego rodzaje i czynniki kształtujące popyt. Elastyczność jako podstawowe narzędzie w ekonomii. Rodzaje elastyczności popytu (cenowa, mieszana i dochodowa). Elastyczność dochodowa popytu i prawo Engla. Cenowa elastyczność łukowa i punktowa. Pojęcie fleksybilności cen.
Podaż i pozacenowe czynniki ją kształtujące. Elastyczność cenowa podaży (łukowa i punktowa). Pojęcie ekspansybilności cen.
Podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta (teorie wyboru konsumenta, prawa Gossena, krzywe obojętności, ograniczenia wyboru i optimum konsumenta).
Teoria produkcji (analiza funkcji produkcji w krótkim i długim okresie; izokwanty produkcji, izokoszty; optimum produkcji).
Koszty produkcji (analiza kosztów w krótkim okresie; analiza kosztów w długim okresie; graficzna interpretacja progów rentowności).
Rynki czynników produkcji (pracy, ziemi i kapitału).
Podstawowe problemy makroekonomii. Cele i narzędzia polityki makroekonomicznej.
Wielkości makroekonomiczne i ich pomiar: PKB, zatrudnienie, inflacja, stopy procentowe.
Dochód narodowy i jego pomiar. Determinanty dochodu narodowego.
Rola państwa w gospodarce rynkowej i skutki jego interwencji. Polityka monetarna i fiskalna państwa. Budżet państwa i zasady jego tworzenia.
Pieniądz i jego funkcje w gospodarce. System pieniężno-kredytowy. Rola i rodzaje instytucji bankowych. Bank centralny i jego funkcje. Polityka restrykcyjna i ekspansywna. Mechanizmy transmisji impulsów banku centralnego.
Koniunktura gospodarcza (wahania gospodarcze; teoria cyklu gospodarczego; rodzaje wahań cyklicznych; interwencjonizm państwowy, jego formy i skutki).
Bezrobocie, alternatywne definicje bezrobocia. Stopa bezrobocia. Przyczyny, rodzaje i skutki bezrobocia.
Inflacja i deflacja oraz ich wpływ na rozwój gospodarczy. Rodzaje inflacji, jej przyczyny, skutki i sposoby zwalczania.
Handel międzynarodowy i polityka handlowa. Międzynarodowy system walutowy i finanse międzynarodowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Prezentacje, dyskusje, rozwiązywanie zadań
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na co najmniej 80% zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Obecność na zajęciach
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z oceny z egzaminu (z wagą 80%) i oceny z aktywności na zajęciach (z wagą 20%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposobem wyrównania jest przygotowanie na ocenę pisemnego referatu z tematu, który był omawiany na zajęciach w czasie nieobecności uczestnika szkoły doktorskiej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Mankiw G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009.
Milewski R. Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Varian, H. R. Mikroekonomia, wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2001.
Begg, D., Fischer S., Dornbusch R. Ekonomia. t. I, II. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1998.
Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Ekonomia. Elita. Bratislava, 2000.
Smith P., Begg D. Ekonomia. Zbiór zadań. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Hall R.E., Taylor J.B. Makroekonomia. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
Marciniak S., ed. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
Beksiak J. Ekonomia: kurs podstawowy. Wydawnictwo CH Beck, 2014.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Iwaszczuk N., Antoniuk N. Modelowanie zarządzania antykryzysowego jednostkami terytorialnymi kraju w warunkach decentralizacji // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — S. 55.
Czaplicka-Kotas A., Olczak P., Kulczycka J., Iwaszczuk N. International trade in environmental goods – case study in Poland // W: ISDRS 2018 : International Sustainable Development Research Society conference : actions for a sustainable world: from theory to practice, 13-15 June 2018, Messina, Italy. — S. 1–8.
Jurek A., Iwaszczuk N. Czy wskaźniki makroekonomiczne mogą wywierać wpływ na kursy walutowe i ceny surowców? // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : V edycja konferencji : 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — S. 17.
Iwaszczuk N., Łamasz B., Ivashchuk O. Ryzyko wahań poziomu marż produktowych źródłem zagrożenia dla rozwoju ekonomicznego rafinerii // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017 t. 18 z. 9 cz. 2 Przedsiębiorczość i zarządzanie w rozwoju ekonomicznym, s. 47–63.
Iwaszczuk N., Jarzęcka A. Porównanie wykluczenia cyfrowo-finansowego w Polsce i w Norwegii // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. – 2017 nr 51, s. 204–218.
Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J., Kojder-Ogarek E. Rola innowacyjnych narzędzi finansowych w zapewnieniu stabilnego rozwoju przedsiębiorstw // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. – 2016 z. 46, s. 302–314.
Iwaszczuk N., Łamasz B., Orłowska-Puzio J. Globalizacja a nierówności w rozwoju wybranych krajów // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. – 2016 z. 47, s. 161–174.
Iwaszczuk N., Szydło S. Ewolucja teorii stóp procentowych // Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016 nr 259, s. 154–165.
Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J. Efektywne zarządzanie importem w przedsiębiorstwie budowlanym W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2015, pod red. nauk. Marka Karkuli, Wydawnictwo AGH, Kraków 2015, S. 257–269.
Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J. Niestabilność kursów walutowych a finansowy aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa-eksportera // W: Zarządzanie finansami : wybrane zagadnienia / red. nauk. Błażej Prusak.– Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2015, s. 64–82.
Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J. Strategie opcyjne jednym ze sposobów na bezpieczne operacje zagraniczne , W: Zarządzanie ryzykiem w gospodarce, red. Konrad Raczkowski, Sylwia Wojciechowska-Filipek, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź, Warszawa 2015, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 16 z. 8 cz. 3, S. 369–382.
Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J., Łamasz B., Wzorek A. Kluczowe ryzyka gospodarcze w dobie globalizacji /red. nauk. N. Iwaszczuk, Kraków: Wydawnictwa AGH, 2015.
Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J. Wpływ hedgingu na rozwój podmiotów handlu zagranicznego // Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015, nr 214, s. 51–63.
Iwaszczuk N., Łamasz B. Współczesne metody zarządzania ryzykiem pogodowym podmiotów gospodarczych sektora energetycznego // Logistyka, 2014, nr 4, dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka, s. 4322–4332.
Iwaszczuk N., Łamasz B., Muweis J. Rozwój krajowego sektora petrochemicznego na tle globalnym // [w:] Klastry i porozumienia sektorowe, jako przykład kooperacji rynkowej / red. nauk. H.Howaniec, W.Waszkielewicz, Z.Zontek, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH, 2014, s. 191–207.
Iwaszczuk N., Dyduch J., Jarzęcka A. Zarządzanie finansami osobistymi jako nowy kierunek rozwoju bankowości elektronicznej / [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka / red. P. Łebkowski, 2014, s. 293-308.
Iwaszczuk N., Muweis J., Ropa naftowa i jej rola we współczesnej gospodarce, Kraków: Wydawnictwa AGH, 2014.
Heorhiadi N., Iwaszczuk N., Vilhutska R. Method of morphological analysis of enterprise management organizational structure // Econtechmod, 2013, vol. 2, no. 2, pp. 17–28.
Iwaszczuk N.L., Kavalets І.І. Oligopolistic market: stability conditions of the equilibrium point of the generalized Cournot-Puu model // Econtechmod, 2013, vol. 2, no. 1, pp. 15-22.
Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J. Wykorzystanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie // Innowacje w bankowości i finansach, Studia ekonomiczne Nr 174, tom II, Zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, s. 160-172.
Iwaszczuk N., Lamasz B., Orłowska-Puzio J. Hedgingowe strategie opcyjne w handlu zagranicznym, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013.
Iwaszczuk N.L., Kavalets І.І. Some features of application the delayed feedback control method to Cournot-Puu duopoly model // Econtechmod, 2013, vol. 2, no. 2, pp. 29-38.
Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J. Wpływ zmian systemowych na funkcjonowanie przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportowo-importową // Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty mikro- i mezoekonomiczne, Studia ekonomiczne Nr 156, Zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, s. 75-90.
Iwaszczuk N.L., Hnativ B.V., Kavalets І.І. Budowa uogólnionego modelu oligopolu Cournot-Puu oraz badania stabilności jego punktu równowagi // Journal of Numerical and Applied Mathematics, no. 2, 2013, s. 94-104.
Iwaszczuk N., Szydło S., Iwaszczuk O. Instrumenty pochodne – szanse i zagrożenia dla podmiotów gospodarczych // Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty makro- i mezoekonomiczne, Studia ekonomiczne Nr 145, Zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, s. 139-150.
Iwaszczuk N., Drygaś P., Pusz P., Pusz R. Prognozowanie gospodarcze, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013.
Iwaszczuk N.L., Kavalets І.І. Delayed Feedback Control Method for Generalized Cournot-Puu Oligopoly Model / [w:] Selected Economic and Technological Aspects of Management / ed. N. Iwaszczuk, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, s. 108-123.
Iwaszczuk N., Heorhiadi N, Zima P. Metody zarządzania ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym / [w:] Problemy zarządzania przedsiębiorstwem w wybranych sektorach gospodarki / red. N. Iwaszczuk, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, s. 45-60.
Iwaszczuk N., Kavalets I. Application of mathematical models in the study of oligopolistic market / [w:] „Zastosowania modeli matematycznych w ekonomii, finansach i bankowości” / red. P. Pusz, 4/2012, s. 27-47.

Informacje dodatkowe:

Brak