Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technika a społeczeństwo. Relacje - kontekst - wyzwania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0275-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Porębski Leszek (leszekpo@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia poświęcone są analizie głównych problemów wynikających z relacji pomiędzy techniką a życiem społecznym. Najważniejsze z nich to:
- zależność między techniką, społeczeństwem i kulturą (determinizm technologiczny, autonomia techniki, społeczne i kulturowe uwarunkowanie rozwoju techniki);
- kontrolowane i niekontrolowane konsekwencje rozwoju technicznego;
- etyczny i prawny kontekst rozwoju techniki;
- czynniki decydujące o sukcesie / porażce rozwiązań technologicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe problemy implikowane przez rozwój techniczny w życiu społecznym SDA3A_W06, SDA3A_W05 Egzamin
M_W002 Zna główne grupy czynników determinujących rozwój nauki i techniki SDA3A_W07, SDA3A_W06
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi prezentować społeczny kontekst działalności naukowej i rozwoju technicznego SDA3A_U03 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi krytycznie analizować wpływ rozwoju nauki i techniki na życie społeczne oraz uczestniczyć w debacie publicznej na ten temat SDA3A_K01, SDA3A_K03 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe problemy implikowane przez rozwój techniczny w życiu społecznym - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna główne grupy czynników determinujących rozwój nauki i techniki - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi prezentować społeczny kontekst działalności naukowej i rozwoju technicznego - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi krytycznie analizować wpływ rozwoju nauki i techniki na życie społeczne oraz uczestniczyć w debacie publicznej na ten temat - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 205 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenie kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny końcowej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową z kursu stanowi ocena uzyskana przez studenta na kolokwium. Kolokwium przeprowadzane jest w formie pisemnej lub ustnej (vide: “informacje dodatkowe” – poniżej) i obejmuje zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte – dotyczące treści poruszanych w trakcie zajęć oraz treści zalecanych lektur.
Ocena końcowa wystawiana jest według następującej formuły:

 • 2.0 – student uzyskał liczbę punktów mniejszą niż 50% punktów możliwych do zdobycia
 • 3.0 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 50%, ale mniejszą niż 60% punktów możliwych do zdobycia
 • 3.5 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 60%, ale mniejszą niż 70% punktów możliwych do zdobycia
 • 4.0 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 70%, ale mniejszą niż 80% punktów możliwych do zdobycia
 • 4.5 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 80%, ale mniejszą niż 90% punktów możliwych do zdobycia
 • 5.0 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia

Ocena z kolokwium poprawkowego wystawiana jest w sposób opisany powyżej, natomiast ocena końcowa z kursu ustalana jest w takim przypadku według następującej formuły:
2.0 (I termin); 2.0 (II termin) —> 2.0
2.0 (I termin); 3.0 (II termin) —> 3.0
2.0 (I termin); 3.5 (II termin) —> 3.0
2.0 (I termin); 4.0 (II termin) —> 3.0
2.0 (I termin); 4.5 (II termin) —> 3.5
2.0 (I termin); 5.0 (II termin) —> 4.0

Jeżeli student uzyskał ocenę pozytywną w trzecim terminie egzaminu, ocena końcowa wynosi 3.0.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studenci nieobecni na zajęciach mają obowiązek uzupełnienia prezentowanych treści na podstawie lektur.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Kurs jest otwarty dla każdego studenta studiów trzeciego stopnia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

- V. Dusek, Wprowadzenie do filozofii techniki, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011.
- F.Dyson, Słońce, genom, internet. Narzędzia rewolucji naukowej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
2001.
- W. Bijker, T. Hughes, T. Pinch, eds., The Social Construction of Technological Systems. New Directions in the
Sociology and History of Technology, Cambridge: MIT Press, 2012.
- I. McNeil, ed., An Encyclopaedia of the History of Technology, London: Routldge, 1990.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

- L. Porębski, Technika w perspektywie społecznej, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2017.
- L. Porębski, Gorzki smak technologii. Nowe formy przemocy jako konsekwencja rewolucji informacyjnej,
Ethos, rok 27, nr 2 (2014), s. 299-313.
- L. Porębski, Wykluczenie cyfrowe i co dalej? Nowe technologie jako katalizator podziałów społecznych i bodziec dla cywilizacyjnego rozwoju, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, nr 50, Nowe niepokojące zjawiska społeczne, red. J. Grotowska-Leder, (2014), s. 89-106.
- L. Porębski, Cyfrowy świat na nowo zdefiniowanego bezpieczeństwa. Prywatność jako ofiara rewolucji informacyjnej, Społeczeństwo i Edukacja, nr 29 (2) / 2018, s. 65-75.

Informacje dodatkowe:

W zależności od liczebności grupy zajęcia będą miały charakter zbliżony bardziej do formy konwersatoryjnej (grupa kilkuosobowa) lub wykładowej (grupa kilkunastoosobowa lub większa). Dotyczy to także formy zaliczenia. Będzie ono miało charakter ustny (w przypadku grupy kilkuosobowej) lub pisemny (w przypadku grupy co najmniej kilkunastoosobowej).