Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Jak ludzie pamiętają przeszłość?
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0277-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Szmeja Maria (maria.szmeja@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Program kursu obejmuje rozróżnienie między pamięcią kulturowa i pamięcią komunikantywną, pamięcią społeczną a historyczną. Podane zostaną krytycznej analizie dostępne źródła wiedzy o przeszłości. Przedmiotem analizy staną się mechanizmy pamięci mówionej oraz zasady zapisywania/dokumentowania przeszłości. W ramach zajęc analizie zostana studia przypadku minionych wydarzeń, które inaczej przdstawia oficjalna historia akademicka, inaczej historia mówiona, a jeszcze inaczej wiedza spoza Polski.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 uczestnicy kursu poszerzą wiedzę o korzystaniu z różnych źródeł informacji , sposobach interpretacji ich i kształtowaniu wiedzy o przeszłości. SDA3A_K01, SDA3A_W03, SDA3A_K03, SDA3A_W02, SDA3A_W01, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Studium przypadków
M_W002 uczestnicy kursu potrafią wyjaśnić społeczne mechanizmy zapominania o faktach z przeszłości i mechanizmy wynajdywania historii SDA3A_W01, SDA3A_W05
Umiejętności: potrafi
M_U001 wiedza i opanowanie materiału jest weryfikowane praktyczną umiejętnością podczas analizy studiów przypadku SDA3A_W03, SDA3A_W01, SDA3A_W05 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 uczestnicy kursu potrafia dyskutować z osobami o odmiennym stanowisku, potrafią stosowac w dyskusji argumenty naukowe, oddzielaja własne poglady od opinii naukowych SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 uczestnicy kursu poszerzą wiedzę o korzystaniu z różnych źródeł informacji , sposobach interpretacji ich i kształtowaniu wiedzy o przeszłości. - - - - + - - - - - -
M_W002 uczestnicy kursu potrafią wyjaśnić społeczne mechanizmy zapominania o faktach z przeszłości i mechanizmy wynajdywania historii - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 wiedza i opanowanie materiału jest weryfikowane praktyczną umiejętnością podczas analizy studiów przypadku - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 uczestnicy kursu potrafia dyskutować z osobami o odmiennym stanowisku, potrafią stosowac w dyskusji argumenty naukowe, oddzielaja własne poglady od opinii naukowych - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):
 1. Dlaczego pamięć o przeszłości jest dla ludzi ważna?

  1. Rozróżnienie pamięci kulturowej i komunikatywnej.
  2. Społeczne ramy pamięci.
  3. Narracje o przeszłości

 2. Pamięć historyczna i pamięć społeczna

  1. kto o czym pamięta i kto co zapomina?
  2. Mechanizmy zapamiętywania i wypierania wydarzeń z przeszłości.
  3. Implanty pamięci.

 3. Pamięć jednostki, pamięć grupy

  1. Dlaczego przeszłość ma dla ludzi znaczenie?
  2. Rola pamięci biograficznej w kształtowaniu tożsamość jednostki.
  3. Pamięć zbiorowa vs pamięć indywidualna.

 4. Media a pamięć o przeszłości

  1.Jak media kształtują historię mówioną, jak kształtują historię zapisaną.
  2. W jaki sposób media wpływaja na pamięć o przeszłości.(język)
  3. Nowe media a wiedza o przeszłości.

 5. Zapomnienie

  Paul Connerton i zapominanie
  1. Represywne wymazywanie z pamięci,
  2. Zapomnienie nakazane
  3. Zapomnienie konstytutywne
  4. Amnezja strukturalna
  5. Zapomnienie jako unieważnienie
  6. Zapomnienie jako zaplanowane starzenie
  7. Zapomnienie jako upokarzająca cisza

 6. Pamięć a przestrzeń

  1. Obraz kulturowy a terytorium.
  2. Miejsca pamięci: naturalne, tworzone, wspominane.

 7. Studia przypadku

  1. film
  2. powieść
  3. obraz

 8. Pamięć biograficzna własna

  1. Odtworzenie przeszłości rodzinnej
  2. Odtworzenie przeszłości miejsca zamieszkania
  3. Typy naracji

 9. Polityki pamięci

  1. Polityka pamiętania i zapominania przeszłości własnej grupy
  2. Polityka pamiętania i zapominania przeszłości innych grup

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Konwersatorium: dyskusja, omawianie przypadków, prezentacja własnych pogladów
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach
2. Przygotowanie wybranych tematów poruszanych na zajęciach
po spełnieniu tych warunków, możliwość przystąpienia do egzaminu

Zasady udziału w zajęciach:
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: studenci powinni aktywnie uczestniczyć w zajęciach, przedstawiając własne zdanie. Oczekiwana jest pogłębiona analiza studiów przypadku i prezentowanie różnych sposobów wyjasniania zjawisk
Sposób obliczania oceny końcowej:

suma ocen cząstkowych: obecności na zajęciach, aktywności, zaprezentowania wybranej problematyki, wyniku egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualne spotkanie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Astrid Erll,2018, Kultura pamięci. Wprowadzenie. WuW. Warszawa
Ewa Domańska, 2006. Pamięć, etyka i historia w:(red) E. Domańska Pamięć etyka i historia. Wyd. Poznańskie. Poznań str. 13-26
Paul Connerton, 2012, Jak społeczenstwa pamiętaja. WUW. Warszawa
Henryk Samsonowicz, 1997. O “historii prawdziwej”. Novus Orbis. Gdańsk
Katarina Bader, 2011, Życie po ocaleniu. Testament Jurka. Świat Książki. Warszawa
Tradycja wynaleziona, 2008,(ed) Eric Hobsbawm, Terence Ranger, WUJ Kraków

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Maria Szmeja, 2017. Śląsk – bez zmian(?). Ludzie, kultura i społecznosć Śląska w perspektywie postkolonialnej. Nomos. Kraków

Informacje dodatkowe:

Brak