Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
PAR - Par+cipatory Ac+on Research
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0278-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Afeltowicz Łukasz (afeltovicz@gmail.com)
Dyscypliny:
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z głównymi tradycjami PAR, metodami i technikami oraz ich wybranymi zastosowaniami.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student/studentka wie jaki potencjał badawczy oferują PAR, ale zdaje sobie również sprawę z ich ograniczeń oraz wyzwań natury etycznej związanych z ich stosowaniem. SDA3A_W03, SDA3A_W01, SDA3A_W05, SDA3A_W06 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student/studentka umie planować projekty uwzględniające PAR jako podejście komplementarne względem jakościowych i ilościowych metod badawczych. Umie projektować zespołowe prace badawcze z udziałem partycypatorów. SDA3A_U06, SDA3A_U01 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student/studentka posiada kompetencje społeczne umożliwiające mu/jej podejmowanie problemów praktycznych z wykorzystaniem podejścia PAR. SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Studium przypadków
M_K002 Student/studentka rozumie z jakimi trudnościami natury metodologicznej i politycznej trzeba się mierzyć próbując inicjować partycypację obywatelską wykraczającą poza tokenizm. SDA3A_K03 Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student/studentka wie jaki potencjał badawczy oferują PAR, ale zdaje sobie również sprawę z ich ograniczeń oraz wyzwań natury etycznej związanych z ich stosowaniem. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student/studentka umie planować projekty uwzględniające PAR jako podejście komplementarne względem jakościowych i ilościowych metod badawczych. Umie projektować zespołowe prace badawcze z udziałem partycypatorów. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student/studentka posiada kompetencje społeczne umożliwiające mu/jej podejmowanie problemów praktycznych z wykorzystaniem podejścia PAR. - - - - + - - - - - -
M_K002 Student/studentka rozumie z jakimi trudnościami natury metodologicznej i politycznej trzeba się mierzyć próbując inicjować partycypację obywatelską wykraczającą poza tokenizm. - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 45 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):
 1. Moduł 1. Główne tradycje PAR i ich ewolucja

  Moduł skupia się na omówieniu historii PAR, poczynając od oryginalnych pomysłów K. Lewina, przez południowoamerykańską tradycję emancypacyjną, norweski program demokracji przemysłowej, na współczesnych projektach z zakresu demokracji technologicznej i deliberatywnej kończąc.

 2. Moduł 2. Metody i techniki PAR

  W ramach tego modułu poddane zostaną analizie najbardziej popularne i najszerzej rozpoznawane metody oraz techniki badawczo-konsultacyjne wytworzone lub wywodzące się z PAR.

 3. Moduł 3. Wyzwania polityczne, moralne i praktyczne stojące przed partycpatorami i projektantami badań z wykorzystaniem PAR

  Moduł ten poświęcony jest dyskusji wybranych projektów PAR pod katem trudności, z jakimi mierzyli się badacze i praktycy zaangażowani w ich projektowanie, realizację i ewaluację.

 4. Moduł 4. Miejsce PAR w metodologii nauk społecznych.

  Moduł ten zakłada dyskusję nad znaczeniem podejścia PAR dla rozwoju nauk społecznych. PAR będą prezentowane jako podejście komplementarne względem metod jakościowych i ilościowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student musi przygotować prezentację na wybrany i ustalony z prowadzącym temat związany z rozwojem PAR (moduł 1.), zapoznać się i pisemnie opracować wybraną metodę z zakresu PAR (moduł 2.) oraz opracować jedno studium przypadku (moduł 3.). Dodatkowo wymagane jest aktywny udział w dyskusjach i samodzielne opracowywanie lektur obowiązkowych. Osoby nieprzygotowane traktowane są jako nieobecne.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Każda praca/prezentacja w ramach modułu 1., 2. i 3. daje do 20% (łącznie 60%). Aktywna dyskusja daje 40%. Skala ocen jest zgodna ze skalą obowiązująca na AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne nieobecności student wyrównuje poprzez pisemne opracowanie (streszczenie lub zrecenzowanie) dodatkowych lektur.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Gastil, J., & Levine, P. (Eds.). (2005). The deliberative democracy handbook: Strategies for effective civic engagement in the twenty-first century (p. 308). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). Participatory action research: Communicative action and the public sphere. Sage Publications Ltd.
Reason, P., & Bradbury, H. (2008). Action research: Participative inquiry and practice.
Whyte, WF (Ed.). (1993). Participatory action research, SAGE Publications, Inc.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ł. Afeltowicz, K. Pietrowicz, 2013. Maszyny społeczne, Warszawa: PWN.

Informacje dodatkowe:

-