Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Religia – sekularyzm i postsekularyzm
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0284-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Pasek Zbigniew (pasek@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
nauki o kulturze i religii
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Omówimy problematykę ewolucji tradycyjnej kultury religijnej w Polsce współczesnej. Wyróznimy kilka kierunków: procesy sekularyzacyjne, rozważymy czy faktycznie zgodnie ze znaną definicją P.Bergera religia traci wpływ na sfery życia publicznego. Drugim kierunkiem omawianych jest fundamentalizm religijny, w Polsce obecny w formie którą należałoby nazwać integryzmem (m.in. środowisko radia Maryja). Wreszcie trzecią drogą są nowe ruchy religijne i nowa duchowość.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 EU1 (P8S_WG) w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską; SDA3A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 EU2 (P8S_WG) główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie; SDA3A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 EU8 (P8S_UW) wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej; SDA3A_U01 Esej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 EU15 (P8S_KK) krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych; SDA3A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 EU1 (P8S_WG) w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską; - - - - + - - - - - -
M_W002 EU2 (P8S_WG) główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie; - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 EU8 (P8S_UW) wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej; - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 EU15 (P8S_KK) krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych; - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):
Religia – sekularyzm i postsekularyzm

1-2. Sekularyzm i postsekularyzm, określenie ram definicyjnych terminów
3. Współczesny ruch ateistyczny w Polsce
4. Polski fundamentalizm katolicki – restytucja idei „przedmurza”
5. Rynek New Age – zakres usług i funkcje kulturowe
6. Magia w New Age
7. Nowa duchowość – milenaryzm elit – utopijne programy przemiany świata
8. Artystyczne projekty transformacji człowieka
9. Współczesna ezoteryka –
10. Gnoza jako diagnostyczna kategoria analityczna współczesnej kultury
11. Transgresje przez sport i ruch kibicowski
12-13. Praca nad pisanymi artykułami (warunek zaliczenia)
14. Religijne sensy we współczesnych praktykach pamięci sfery publicznej
15. Odczytanie i dyskusja nad wybranym tekstem artykułu

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Uczestnicy seminarium przygotowują tekst artykułu naukowego związanego z tematyką seminarium, dyskutujemy podczas spotkań także nad etapami pracy nad tekstami.
Uczestnicy opracowują swoje “wystąpienia” na temat danego seminarium (zob. wykaz), dokonują tego na podstawie wybranej literatury jak i własnych poszukiwań materiału empirycznego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia są obowiązkowe. Aktywność podczas zajęć i bieżąca współpraca nad omawianą tematyką są oczekiwane od uczestników.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność i aktywność na zajęciach jest sumowana i wchodzi w zakres oceny końcowej (50%)
50% oceny końcowej stanowi ocena z terminowo przygotowanego tekstu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Spotkania prowadzącego z uczestnikami podczas cotygodniowych konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

(-)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bibliografia:WYBRANA BIBLIOGRAFIA:
G.Agamben, Profanacje, tłum. M.Kwaterko, Warszawa 2006.
A.Bielik-RObson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesna formułę duchowości, , Kraków 2000.
J. Habermas, Wierzyć i wiedzieć, tłum. M. Łukasiewicz, „Znak”, 2002, nr 9 (568),
S.Burdziej, Socjologia postsekularna?, „Studia Socjologiczne” 2010, nr 2(197), s. 89–107
K.Jarzyńska, Literatura jako ćwiczenie duchowe. Dzieło Czesława Miłosza w perspektywie postsekularnej, Kraków 2018.
Z.Pasek, Nowa duchowość. Konteksty kulturowe, Aureus, Kraków 2013, s. 278.
Z.Pasek, Nowa duchowość w popkulturze. Studia tekstologiczne, współautorstwo z K.Skowronek, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2013, s.219
Z.Pasek, Jerzy Grotowski – między teatrem, duchowością a religią (wspólnie z A.Jędruch) w Religia. Religijność. Duchowość, red. H.Grzymała-Moszczyńska i D.Motak, Kraków 2015, s. 77-88
Z.Pasek, Jakie zbawienie daje Cracovia?, „Konteksty” 2012, nr 3-4 (298-299), s.104-114
R.Spaemann, Odwieczna pogłoska. Pytanie o Boga i złudzenie nowożytności, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009
V.Tismaneanu, Wizje zbawienia. Demokracja, nacjonalizm i mit w postkomunistycznej Europie, Warszawa 2000.
M.Warchala, Co to jest postsekularyzm.(Subiektywna) proba opisu, „Krytyka Polityczna”, 2007, nr 13

Netografia:
Dyskusja z Habermasem
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/39042/009.pdf

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nowa duchowość. Konteksty kulturowe, Aureus, Kraków 2013, s. 278.
Nowa duchowość w popkulturze. Studia tekstologiczne, współautorstwo z K.Skowronek, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2013, s.219
Pozareligjne wymiary duchowości, red. Z.Pasek, K.Skowronek, R.Tyrała, Libron, Kraków 2013, ss. 226
Poza kulturą nie ma zbawienia, red. J.Dębicki, Z.Pasek, K.Skowronek, Libron, Kraków 2014
Jerzy Grotowski – między teatrem, duchowością a religią (wspólnie z A.Jędruch) w Religia. Religijność. Duchowość, red. H.Grzymała-Moszczyńska i D.Motak, Kraków 2015, s. 77-88
Między samorealizacją a ideałem self-made mana, czyli protestancki etos pracy a nowa duchowość, w: Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych, red. nauk. Irena Borowik, Stella Grotowska, Piotr Stawiński, Warszawa 2018,: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 231–246
Jakie zbawienie daje Cracovia?, „Konteksty” 2012, nr 3-4 (298-299), s.104-114
“Sakramenty” New Age – miejsca mocy w Polsce : funkcje kulturowe wawelskiego czakramu i kamiennych kręgów w Węsiorach, współautorka – Natalia Ratushna w: „Przegląd Religioznawczy”, 2016 nr 2, s. 208–220

Informacje dodatkowe:

Brak