Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kultura wizualna i nowe media
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0286-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Branicki Wacław (branicki@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem kursu jest przestawienie wybranych modeli teoretycznych dotyczących wizualności nowych mediów. Następnie wybrane zjawiska kultury wizualnej zostaną poddane analizie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Doktorant zna modele teoretyczne ujmujące zjawiska wizualne. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01, SDA3A_W05 Egzamin
M_W002 Doktorant potrafi interpretować fenomeny wizualne występujące w nowych mediach. SDA3A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W003 Doktorant potrafi stosować metodę fenomenologiczną do opisu fenomenów wizualnych. SDA3A_W01
Umiejętności: potrafi
M_U001 Doktorant potrafi stosować zasady hermeneutyczne do interpretacji fenomenów wizualnych. SDA3A_U01 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Doktorant zna modele teoretyczne ujmujące zjawiska wizualne. - - - - + - - - - - -
M_W002 Doktorant potrafi interpretować fenomeny wizualne występujące w nowych mediach. - - - - - - - - - - -
M_W003 Doktorant potrafi stosować metodę fenomenologiczną do opisu fenomenów wizualnych. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Doktorant potrafi stosować zasady hermeneutyczne do interpretacji fenomenów wizualnych. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Inne 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):
Modele teoretyczne oraz badania fenomenów wizualnych

Podczas kursu zostaną przedyskutowane fenomenologiczne koncepcje wizualności. Następnie wybrane zjawiska kulturowe zostaną poddane szczegółowemu opisowi i interpretacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Dyskusja, prezentacja, warsztaty
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aktywna obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Doktorant jest zobowiązany do przedstawienia prezentacji oraz przystąpienie do egzaminu końcowego, który obejmuje omawiane zagadnienia oraz literaturę obowiązkową.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Aktywna obecność
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe za aktywność na zajęciach (50%) oraz wynik egzaminu (50%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku więcej niż 2 nieobecności doktorant jest zobowiązany do przeczytania wskazanego tekstu, a następnie przedstawienia jego głównych tez oraz dyskusji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Krzysztof Olechnicki, Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu, Warszawa 2009.
Walter Jackson Ong, Osoba, świadomość, komunikacja, Warszawa 2009.
Samuel Weber, Teatralność jako medium, Kraków 2009.
Mirosław Filiciak, Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Warszawa 2006.
Walery Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008.
Dieter Mersch, Teorie mediów, Warszawa 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wacław Branicki, Tożsamość a wirtualność, Kraków 2009
Wacław Branicki, Autentyczność osobowa a medialność, Kraków 2016.
Wacław Branicki, Emotions and power in the real and virtual environments [w:] Emocjonalne aspekty kultury (red.) M. Bielawka, Ł. Trzciński, K. Skowronek, Kraków 2017.
Wacław Branicki, Kultura filozoficzna w wybranych środowiskach nowych mediów, “Perspektywy Kultury” nr 16 (1/2017).
Wacław Branicki, Awatar jako wirtualne ucieleśnienie lub sztuczna tożsamość [w:] Paradoksy internetu. Konteksty społeczno – kulturowe, (red.) M. Szpunar, Toruń 2011.

Informacje dodatkowe:

Brak