Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Badania nieniszczące i monitorowanie stanu technicznego konstrukcji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0292-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pieczonka Łukasz (lukasz.pieczonka@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The goal of this module is to provide information about a state-of-the-art and state-of-the-use in Nondestructive Testing (NDT) and Structural Health Monitoring (SHM) techniques.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Knows the state-of-the-art and state-of-the-use in Nondestructive Testing and Structural Health Monitoring SDA3A_W02, SDA3A_W01 Sprawozdanie,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can specify the the requirements and knows the possibilities for damage detection for a given application. SDA3A_U02, SDA3A_U05, SDA3A_U01 Sprawozdanie,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Student is able to propose damage detection strategy for a given application SDA3A_U01 Sprawozdanie,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is able to work in a research/engineering team to discuss the requirements and specify a suitable damage detection strategy for a given application. SDA3A_K01 Sprawozdanie,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 8 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Knows the state-of-the-art and state-of-the-use in Nondestructive Testing and Structural Health Monitoring + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can specify the the requirements and knows the possibilities for damage detection for a given application. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student is able to propose damage detection strategy for a given application - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to work in a research/engineering team to discuss the requirements and specify a suitable damage detection strategy for a given application. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 74 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
-
Zajęcia seminaryjne (16h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Contact class, transfer of knowledge through multimedia presentations.
 • Zajęcia seminaryjne: Discussions in the group, preparation of presentation and report on a specific test case.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Presence in the class and completion of an assignment documented in a report.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Participation in this part of the course is required as it is a prerequisite for the seminar class.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Contact class
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade is assigned based on the evaluation of the final report and presentation in the class.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Absence will have to be made up by participation in class with a different group. It this would not be possible the cases will be treated on individual basis.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

None

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Stepinski, T., Uhl, T., & Staszewski, W. (2013). Advanced Structural Damage Detection: From Theory to Engineering Applications. Wiley.
Moore, P.O. (2012) Nondestructive Testing Handbook, Third Edition: Volume 10, Overview
Krautkramer, J., & Krautkramer, H. (1990). Ultrasonic Testing of Materials
Maldague, X. P. V. (2001). Theory and Practice of Infrared Technology for Nondestructive Testing

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

https://scholar.google.com/citations?user=1Xkk_hsAAAAJ&hl=pl

Pieczonka, L., Klepka, A., Martowicz, A., & Staszewski, W. J. (2015). Nonlinear vibroacoustic wave modulations for structural damage detection: an overview. Optical Engineering, 55(1), 011005. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1117/1.OE.55.1.011005
Pieczonka, L., Aymerich, F., & Staszewski, W. J. (2014). Impact Damage Detection in Light Composite Sandwich Panels. Procedia Engineering, 88, 216–221. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.11.147
Le Bas, P.-Y., Remillieux, M. C., Pieczonka, L., Ten Cate, J. A., Anderson, B. E., & Ulrich, T. J. (2015). Damage imaging in a laminated composite plate using an air-coupled time reversal mirror. Applied Physics Letters, 107(18), 184102. https://doi.org/10.1063/1.4935210
Pieczonka, L., & Szwedo, M. (2013). Vibrothermography. In T. Stepinski, T. Uhl, & W. J. Staszewski (Eds.), Advanced Structural Damage Detection: From Theory to Engineering Applications (pp. 233–261). Wiley.
Pieczonka, L., Aymerich, F., Brozek, G., Szwedo, M., Staszewski, W. J., & Uhl, T. (2013). Modelling and numerical simulations of vibrothermography for impact damage detection in composites structures. Structural Control and Health Monitoring, 20(4), 626–638. https://doi.org/10.1002/stc.1483

Informacje dodatkowe:

None