Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowana technologia wiercenia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0293-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Knez Dariusz (knez@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Module provide knowledge in advanced drilling technology area. Student will be able to find proper drilling technology parameters. Module covers also drilling tools, drilling hydraulics and wellbore pressure gradients elements.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows and understands application of drilling technology in vertical and inclined wellbores. SDA3A_W01 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student knows how to find proper drilling technology parameters for given case. SDA3A_U06 Prezentacja,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student knows influence of drilling hydraulics on drilling process. SDA3A_U01 Referat,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is able to present results for his team SDA3A_K01 Prezentacja,
Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows and understands application of drilling technology in vertical and inclined wellbores. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student knows how to find proper drilling technology parameters for given case. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student knows influence of drilling hydraulics on drilling process. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to present results for his team - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 145 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Inne 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Classes cover following topics:
- drilling industry and drilling methods,
- advanced drilling technology applications,
- drilling hydraulics,
- cuttings transport challenges,
- drilling tools and mechanical parameters of drilling.

Zajęcia seminaryjne (30h):

Classes cover following topics:
- drill string elements in advanced applications,
- drilling tools, mechanical parameters and new solutions,
- influence of drilling hydraulics on drilling process,
- wellbore pressure gradients and its application.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Studenci wykonują zadane prace samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Seminar grade is calculated as round up arithmetic average from partial grades (classes, presentations)
and final report. It is necessary to get positive grade from final report.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade is equal to seminar grade.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In case when student is absent teacher can ask for additional assignment.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Fundamental knowledge from mathematics and physics on the university level.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. OnePetro library
2. Aadnoy, B. S., Cooper, I., Miska, S. Z., Mitchell, R. F., & Payne, M. L. “Advanced Drilling and Well Technology” Richardson: SPE 2009
3. Mitchell, R. F., Miska, S. Z., Aadnoy, B. S., et al. "Fundamentals of drilling engineering Richardson: SPE 2011
4. Knez, D., Gonet, A., Macuda, J., Stryczek, S. “Selected issues of wellbore hydraulics and cementing” Kraków, Wydawnictwa AGH, 2017

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Introduction to drilling engineering / Dariusz KNEZ, Robert RADO, Tomasz ŚLIWA, Paweł WOJANROWSKI, Adam ZUBRZYCKI ; ed. Dariusz KNEZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 135, 1 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-564-5

Chosen aspects of drilling engineering in shale gas exploration : monograph / Stanisław BEDNARZ, Danuta BIELEWICZ, Jadwiga JARZYNA, Dariusz KNEZ, Rafał WIŚNIOWSKI ; ed. Dariusz KNEZ. — Kraków : Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, 2013

Chosen aspects of drilling services : monograph / ed. Dariusz KNEZ ; Danuta BIELEWICZ, Dariusz KNEZ, Stanisław RYCHLICKI, Stanisław STRYCZEK, Tomasz ŚLIWA. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2014

Interpretation of spatial distribution of drill hole axes in terms of their interference / Andrzej GONET, Dariusz KNEZ, Stanisław STRYCZEK, Tomasz ŚLIWA // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224

Drillability and mechanical specific energy analysis on the example of drilling in the Pomeranian Basin / Rafał WIŚNIOWSKI, Dariusz KNEZ, Łukasz Hytroś // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015

Przewód wiertniczy — [Drill string] / Dariusz KNEZ, Rafał WIŚNIOWSKI, Stanisław STRYCZEK, Angelika DRUZGAŁA // W: Poradnik górnika naftowego : praca zbiorowa. T. 2, Wiertnictwo / red. nacz. Stanisław Rychlicki ; red. t. Stanisław Stryczek. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2015. — ISBN dla t. 2: 978-83-930991-3-9

Selected issues of wellbore hydraulics and cementing / ed. Dariusz KNEZ ; aut.: Andrzej GONET, Dariusz KNEZ, Jan MACUDA, Stanisław STRYCZEK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017

Sensitivity analysis on fracturing pressure using Monte Carlo simulation technique / A. A. Quosay, D. KNEZ // Oil Gas : European Magazine ; ISSN 0342-5622. — 2016 vol. 42 iss. 3, s. 140–144.

Computer simulation of casing stresses in directional wellbore / Dariusz KNEZ, Adam Kupras / October 20–22, 2014, Podbanské, Slovakia : the conference proceeedings / eds. Ján Pinka, Eliška Horniaková. — Košice : TU, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-553-1834-9

Informacje dodatkowe:

In case when student fails classes due to non-attendance teacher can ask for additional assignment.