Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe symulacje i optymalizacja eksploatacji złóż surowców płynnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0295-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Stopa Jerzy (stopa@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

1. Theoretical backgrounds
2. Mathematical models
3. Black oil type models and compositional
3. Numerical models
4. Reservoir simulators
5. Optimisation and optimal control

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Theoretical backgrounds and paractical aspects of the reservoir simulations SDA3A_W01
M_W002 Extended knowledge of modern methods for reservoir optimisation SDA3A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Building the simulation models of oil, gas or water reservoirs SDA3A_U01 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 group working and technical discussions SDA3A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Theoretical backgrounds and paractical aspects of the reservoir simulations + + - - - - - - - - -
M_W002 Extended knowledge of modern methods for reservoir optimisation - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Building the simulation models of oil, gas or water reservoirs - + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 group working and technical discussions - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Theoretical backgrounds
2. Mathematical models
3. Black oil type models and compositional
3. Numerical models
4. Reservoir simulators
5. Optimisation and optimal control

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

work with specialized programming language dedicated to reservoir simulation software packages: defining models and controls

Ćwiczenia projektowe (15h):

Working in specialized computer laboratory with specialized software packages, building static and dynamic models, optimization of the controls and well locations, results visualisation, analysis of the results

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: 1. Multimedial presentations 2. Discussions 3. Practical examples
 • Ćwiczenia audytoryjne: Interactive work, preparation and running models for various possible examples, discussions of the link between theoretical models and real physical phenomena in underground reservoirs of oil, gas and water.
 • Ćwiczenia projektowe: Interactive work with specialized software packages: building static and dynamic models, optimization of the controls and well locations, results visualisation and discussions.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

At least 80% attendance rate is required

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: The lecture attendance is obligatory
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: The attendance is obligatory
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: The attendance is obligatory
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% test + 50% projects

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

If the student does not pass any form of classes at the required date, he/she is entitled to write a retake in a form agreed with the lecturer. If someone omits the test, then have to write it on the date agreed with the lecturer.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

This course is for postgraduate students. Basics of geology, reservoir engineering and mathematics required to participate.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. Fanchi, Principles of applied reservoir simulation, Elsevier, 2001
2. ECLIPSE Reference Manual, Schlumberger 2019.
3. ECLIPSE Technical Description, Schlumberger 2019

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Computer modeling of coal bed methane recovery in coal mines / Jerzy STOPA, Stanisław NAWRAT // Journal of Energy Resources Technology ; ISSN 0195-0738. — 2012 vol. 134 iss. 3,s. 032804-1–032804-11
2. Influence of fracture-matrix interaction on thermal front movement in fractured reservoir /J. SIEMEK, J. STOPA // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN 0239-7528. — 2015 vol. 63 no. 4, s. 965–969. — Bibliogr. s. 969, Abstr.
3. Determination of minimum miscibility pressure for CO2 and oil system using acoustically monitored separator / Robert CZARNOTA, Damian JANIGA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI // Journal of CO2 utilization ; ISSN 2212-9820. — 2017 vol. 17, s. 32–36
4. Performance of nature inspired optimization algorithms for polymer Enhanced Oil Recovery process / Damian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI // journal of Petroleum Science & Engineering; ISSN 0920-4105. — 2017 vol. 154, s. 354–366
5. Empirical modeling of two-phase CBM production using analogy to nature / Jerzy STOPA, Edyta MIKOŁAJCZAK // Journal of Petroleum Science & Engineering : an international journal devoted to integrated reservoir studies ; ISSN 0920-4105. — 2018 vol. 171, s. 1487–1495
6. Huff and puff process optimization in micro scale by coupling laboratory experiment and numerical simulation / Damian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI // Fuel : the science and technology of fuel and energy ; ISSN 0016-2361. —2018 vol. 224, s. 289–301.
7. Model of two-phase production from gas wells conning water inspired by natural processes / Edyta KUK, Jerzy STOPA // Journal of Natural Gas Science and Engineering ; ISSN 1875-5100. — 2019 vol. 66, s. 96–106
8. Self-adapt reservoir clusterization method to enhance robustness of well placement optimization/ Damian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI // Journal of Petroleum Science & Engineering; ISSN 0920-4105. — 2019 vol. 173, s. 37–52. — Bibliogr. s. 51–52,

Informacje dodatkowe:

Brak