Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria złożowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0303-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podstawy fizyczne przepływu (filtracji) płynów . Równania filtracji. Model matematyczny przemieszczania się płynu oraz rozwiązania van Everdingena i Hursta. Fizyczne podstawy stanów hydrodynamicznych i ich wpływ na zmiany ciśnienia w czasie przepływu płynu. Metoda superpozycji. Metody bilansu masowego dla szacowania zasobów. Metodyka obliczania ilości wody dopływającej do złoża. Mechanizm tworzenia się stożków i języków wodnych oraz gazowych. Zjawiska konwekcji, dyspersji i dyfuzji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska filtracji i przepływu płynów w ośrodku porowatym. Zna i rozumie metody bilansu masowego i zasady ich użycia w opisie zachowania się złóż i magazynów węglowodorów. Zna i rozumie zjawiska dyfuzji, dyspersji i konwekcji SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W05, SDA3A_W04 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykonywać proste i zaawansowane obliczenia z wykorzystaniem modeli i równań opisujących przepływ płynów w ośrodku porowatym. Potrafi wykonywać obliczenia zachowania się złóż i magazynów węglowodorów z użyciem metod bilansu masowego oraz z wykorzystaniem zjawisk dyfuzji, dyspersji i konwekcji SDA3A_W03, SDA3A_W07, SDA3A_U02, SDA3A_W05, SDA3A_U01, SDA3A_W06 Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi biegle wykonywać proste i zaawansowane obliczenia z użyciem równań opisujących przepływ płynu w ośrodku porowatym. Student potrafi wykonywać obliczenia i analizy zjawisk zachodzących w złożach z uzyciem metod bilansu masowego i wykorzystaniem zjawisk dyfuzji, dyspersji i ko0nwekcji SDA3A_U06, SDA3A_U02, SDA3A_U04 Studium przypadków
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest zdolny do pracy w zespołach interdyscyplinarnych zajmujących się opisem zjawisk towarzyszących przepływom płynów w ośrodkach porowatych SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska filtracji i przepływu płynów w ośrodku porowatym. Zna i rozumie metody bilansu masowego i zasady ich użycia w opisie zachowania się złóż i magazynów węglowodorów. Zna i rozumie zjawiska dyfuzji, dyspersji i konwekcji + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonywać proste i zaawansowane obliczenia z wykorzystaniem modeli i równań opisujących przepływ płynów w ośrodku porowatym. Potrafi wykonywać obliczenia zachowania się złóż i magazynów węglowodorów z użyciem metod bilansu masowego oraz z wykorzystaniem zjawisk dyfuzji, dyspersji i konwekcji - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi biegle wykonywać proste i zaawansowane obliczenia z użyciem równań opisujących przepływ płynu w ośrodku porowatym. Student potrafi wykonywać obliczenia i analizy zjawisk zachodzących w złożach z uzyciem metod bilansu masowego i wykorzystaniem zjawisk dyfuzji, dyspersji i ko0nwekcji - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest zdolny do pracy w zespołach interdyscyplinarnych zajmujących się opisem zjawisk towarzyszących przepływom płynów w ośrodkach porowatych - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 23 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Zjawiska filtracji i przepływu płynów w osrodku porowatym

  Struktura porowa ośrodków porowatych. Parametry petrofizyczne skał. skał. Równania Naviera Stokesa. Równanie Darcy. Równanie Forchheimera.

 2. Sens fizyczny i matematyczny metody superpozycji

  Zastosowanie metody superpozycji do różnych problemów związanych z zachowaniem się złóż weglowodorów.

 3. Bilans masowy jako model zerowymiarowy

  Wyprowadzenie równania bilansu dla różnych złóż węglowodorów

 4. Analiza zjawisk zachodących na kontakcie dwóch mieszajacych i niemieszających się faz

  Analiza powstawania nieregularnych form przemieszczania się wody i gazu.
  Stożki i języki wodne i gazowe

 5. Stany fizyczne złóż węglowodorów

  Charakterystyka stanów hydrodynamicznych:
  - sn nieustalony,
  - stan semiustalony,
  - stan ustalony

 6. Powiązanie równania bilansu z równaniami przepływu płynu

  Modelowanie analityczne zachowania się złóż węglowodorów

 7. Warunki wolumetryczne i niewolumetryczne zachowania się złóż węglowodorów

  Metody obliczania dopływu wody do złoża w warunkach wolumetrycznych i n iewolumetrycznych

 8. Analiza zjawisk dyfuzji, dyspersji i konwekcji.

  Przepływ molekularny i przepływ płynu lepkiego.

Zajęcia seminaryjne (15h):
 1. Wyodrębnienie charakterystycznych zagadnień i problemów

  Na pierwszych zajęciach seminaryjnych zostaną przedstawione problemy, które zostaną przypisane studentom do opracowania

 2. Referowanie opracowaćń prze kolejnych studentów wraz z dyskusją
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład prowadzony będzie metodami tradycyjnymi z użyciem jeżeli to będzie konieczne technik komputerowych
 • Zajęcia seminaryjne: Zajęcia oparte na dyskusji wspólnej analizie różnych zagadnień i próbie poszukiwania nietypowych rozwiązań.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie zajęć seminaryjnych. W przypadku niezaliczenia zajęć seminaryjnych w pierwszym terminie dopuszcza sie drugi termin.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Student bierze aktywny udział w wykładach na zasadzie dyskusji i pogłębionej analizy wybranych tematów
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność na zajęciach obowiązkowa. Studenci referują problemy i ich rozwiązanie. Problemy (zagadnienia) dotyczą inżynierii złożowej
Sposób obliczania oceny końcowej:

Końcowa ocena K będzie obliczania jako średnia ważona oceny zaliczenia zajęć seminaryjnych S i oceny egzaminu E według zależności
K=06*E + 0.4*S

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach seminaryjnych powyżej jednej istnieje konieczność opracowania dodatkowych zagadnień.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student studiów na stopniu III powinien być zaznajomiony z materiałem wykładanym na stopniu II studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w zakresie Inżynierii złożowej. W innych przypadku zachodzi konieczność uzgodnienia z prowadzącym uzupełnienia różnic.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Materiały dydaktyczne z wykładów
2. Chi U. Ikoku, Natural Gas Engineering, John Wiley & ap. Sons, New York 1984
3. Standard Handbook OF Petroleum and Natural Gas Engineering Gulf Publishing Company, Houston, Texas. 1996 vol.1 and vol.2

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Vademecum Gazownika t.1 pod red. S. Nagy, SITPNiG, Kraków 2014

Informacje dodatkowe:

Student na zajęciach seminaryjnych może korzystać z komputera bądź laptopa