Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Promocja wyników badań naukowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0305-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Topolska Justyna (topolska@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia w formie warsztatów pozwolą zdobyć praktyczne umiejętności prezentowania wyników badań naukowych w sposób przystępny i zachęcający potencjalnych inwestorów, współpracowników, recenzentów do zaangażowania w prace.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Uczestnicy mają wiedzę z zakresu przygotowywania efektywnej prezentacji inwestorskiej dla swoich wyników badań. SDA3A_W07 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Uczestnicy potrafią zaprezentować w sposób korzystny swoje badania naukowe. SDA3A_U03 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Uczestnicy potrafią formułować poprawnie informacje zwrotne oparte na konstruktywnej krytyce. SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Uczestnicy potrafią językiem korzyści przedstawić wartość ich badań. SDA3A_K02
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Uczestnicy mają wiedzę z zakresu przygotowywania efektywnej prezentacji inwestorskiej dla swoich wyników badań. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Uczestnicy potrafią zaprezentować w sposób korzystny swoje badania naukowe. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Uczestnicy potrafią formułować poprawnie informacje zwrotne oparte na konstruktywnej krytyce. - - - - - + - - - - -
M_K002 Uczestnicy potrafią językiem korzyści przedstawić wartość ich badań. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 39 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):
Promocja wyników badań naukowych

Zajęcia w formie warsztatów pozwolą zdobyć praktyczne umiejętności prezentowania wyników badań naukowych w sposób przystępny i zachęcający potencjalnych inwestorów, współpracowników, recenzentów do zaangażowania w prace.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: warsztaty - aktywna dyskusja
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

obowiązkowa obecność podczas weekendowych zajęć, aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji, udział w ocenie prezentacji innych uczestników

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: obowiązkowa obecność podczas weekendowych zajęć, aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji, udział w ocenie prezentacji innych uczestników
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena prezentacji na podstawie rankingu uczestników

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

konsultacje indywidualne

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

samodzielne studiowanie opracowań z zakresu promocji, np.
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-elevator-pitch-czyli-jak-w-kilka-minut-przekonac-innych-do-swojego-projektu

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-elevator-pitch-czyli-jak-w-kilka-minut-przekonac-innych-do-swojego-projektu

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak