Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Etyka badań i pracy naukowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-1001-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Branicki Wacław (branicki@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W pierwszej części kursu zostaną przedstawione trzy główne nurty obecna w etyce współczesnej. Są to: etyka normatywna, deontologia oraz etyka charakteru. Na tej podstawie będą przedstawione systemy norm etycznych, które obowiązują podczas prowadzenie badań oraz w pracy naukowej. Zostaną zaprezentowane wybrane problemy i dylematy etyczne, które pojawiają się w podczas pracy naukowej. Następnie będą zaproponowane rozwiązania tych zagadnień i wypracowane przez etyków procedury postępowania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe tezy z zakresu etyki normatywnej. SDA3A_W02 Egzamin
M_W002 Student zna podstawowe tezy deontologii w zakresie etyki pracy naukowej. SDA3A_W06 Egzamin
M_W003 Student zna podstawowe zasady etyczne związane z publikowaniem i komercjalizacją wyników badań. SDA3A_W06 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student ma umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu etyki normatywnej do oceny poprawności procedury badań naukowych. SDA3A_U01 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe tezy z zakresu etyki normatywnej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe tezy deontologii w zakresie etyki pracy naukowej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe zasady etyczne związane z publikowaniem i komercjalizacją wyników badań. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu etyki normatywnej do oceny poprawności procedury badań naukowych. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 31 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
 1. Etyka normatywna

  Podczas wykładu zostaną przeanalizowane następujące kwestie:
  - czym jest moralność ?
  - czym jest etyka ?
  - czym są normy etyczne ?
  - jakie są źródła norm etycznych ?
  - jak rozpoznajemy normy etyczne ?
  - jakie ogólne normy obowiązują podczas prowadzenia badań naukowych ?
  - jakie ogólne normy obowiązują w pracy naukowej ?

 2. Etyka charakteru

  Podczas wykładu zostaną przeanalizowana następujące kwestie:
  - czym jest dzielność etyczna ?
  - czym jest arete ?
  - czym jest charakter ?
  - jakie cechy charakteru powinna posiadać osoba będąca naukowcem ?
  - w jaki sposób można kształtować i doskonalić takie cechy charakteru ?
  - czym jest etyka przekonań i moralność myślenia w pracy naukowej ?

 3. Deontologia

  Podczas wykładu zostaną przeanalizowana następujące kwestie:
  - czy “dobry cel” może stanowić uzasadnienie do użycia “złych środków” ?
  - czy prowadzenie badań naukowych, które powodują określone szkody moralne, ale mogą przynieść korzyści dla całej ludzkości są “usprawiedliwione” ?
  - czy istnieją zasady, których uczony, bez względu na konsekwencje powinien przestrzegać ?

 4. Szczegółowa etyka badań naukowych

  Podczas wykładu zostaną przeanalizowana następujące kwestie:
  - jakie są szczegółowe normy etyczne obowiązujące osoby odpowiedzialne za przebieg i prezentacje badań naukowych ?
  - jakie normy etyczne powinny zachować osoby pracujące w zespole badawczym ?
  - jakie są etyczne granice prowadzenia badań naukowych ?
  - przykłady badań, które nie powinny być przeprowadzone ?
  - jaka jest specyfika badań w zakresie nauk technicznych ?
  - jakie normy etyczne są związane z komercjalizacją badań naukowych ?

 5. Etyka pracy naukowej

  Podczas wykładu zostaną przeanalizowana następujące kwestie:
  - jakie normy etyczne powinna zachować osoba odpowiedzialna za przygotowanie publikacji naukowej ?
  - jakie normy etyczne powinna zachować osoba odpowiedzialna za komercjalizację badań naukowych ?
  - jakie normy etyczne obowiązują nauczyciela akademickiego ?
  - jakie normy etyczne obowiązują osobę wydającą ekspertyzę ?
  - jakie normy etyczne obowiązują uczonego, który udziela wypowiedzi w mediach ?

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Metoda wykładu problemowego. Metoda dylematu. Technika prezentacji multimedialnej.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest ponad 50% obecność na wykładach.
Zaliczenie kursu można uzyskać po otrzymaniu pozytywnej oceny z egzaminu, który będzie miał formę testu pisemnego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Student ma obowiązek uczestniczyć przynajmniej w 3 wykładach (powyżej 50%)
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena będzie wpisana na podstawie wyniku testu pisemnego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeżeli obecność na wykładach będzie wynosiła 50% lub mniej, wówczas należy przeczytać wskazany artykuł i zgłosić się na konsultacje w celu przeprowadzenia dyskusji lub przygotować konspekt na podstawie wskazanego artykułu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Etyczne i prawne granice badań naukowych, W. Galewicz (red.), Universitas, Kraków 2013.
2. W. Galewicz, Etyka przekonań, Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, Universitas, Kraków 2010.
3. M. Heller, Moralność myślenia, Copernicus Center Press, Kraków 2015.
4. M. Heller, Jak być uczonym, Copernicus Center Press, Kraków 2017.
5. K. Saja, Etyka normatywna. Między konsekwencjalizmem a deontologią, Universitas, Kraków 2015.
6. Arystoteles, Etyka Nikomachejska, PWN, Warszawa 2011.
7. F. de Waal, Małpy i filozofowie. Skąd pochodzi moralność ?, Copernicus Center Press, Kraków 2013.
8. R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, PWN, Warszawa 1998.
9. M. Tegmark, Życie 3.0. Człowiek w erze sztucznej inteligencji, Prószyński i S-ka, Warszawa 2019.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

W. Branicki, Etyczne aspekty prywatności w wybranych dyskursach medialnych [w:] Etyka mediów – utopia czy powinność, (red.) M. Drożdż, K. Drąg, Tarnów 2018.
W. Branicki, Odpowiedzialność w relacjach zapośredniczonych przez technologię [w:] Odpowiedzialność w mediach. Od przypadku do celu, (red.) A. Baczyński, M. Drożdż, Tarnów 2012.
W. Branicki, Życie i prawda w świecie cyfrowym [w:] Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych, (red.) M. Uliński, Aureus, Kraków 2010.

Informacje dodatkowe:

Brak