Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-1002-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Ponieważ większość studentów zaliczyła w czasie studiów z ten przedmiot, zajęcia będą dotyczyć zagadnień “z pogranicza”, najbardziej kontrowersyjne i dyskusyjne. Ponieważ prawo własności przemysłowej, w szczególności prawo patentowe jest stosunkowo proste, sporo czasu zostanie poświęcone prawu autorskiemu, w szczególności zagadnieniom, które są mało znane a nieprzestrzeganie ich zasad może pociągnąć za sobą odpowiedzialności prawną. A także regulacjom znaku towarowego i know how.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Znajomość prawa autorskiego i ochrony własności przemysłowej SDA3A_W06, SDA3A_W04 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi ocenić czy i w jaki sposób chroniony jest dany utwór/wynalazek. Potrafi dobrać odpowiedni sposób ochrony swoich uprawnień SDA3A_U03
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student powinien znać zasady prawa autorskiego, w szczególności zasad korzystania z cudzego utworu i ochrony własnego. Powinien znać i rozumieć najczęściej stosowane licencje. A także znać zasady prawa własności przemysłowej, w szczególności prawa patentowego i ochrony znaku towarowego. SDA3A_K03 Wynik testu zaliczeniowego
M_K002 Umiejętność oceny możliwości skorzystania z cudzego utworu poprzez zrozumienie licencji, na jakiej został udostępniony SDA3A_K03 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Znajomość prawa autorskiego i ochrony własności przemysłowej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić czy i w jaki sposób chroniony jest dany utwór/wynalazek. Potrafi dobrać odpowiedni sposób ochrony swoich uprawnień + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student powinien znać zasady prawa autorskiego, w szczególności zasad korzystania z cudzego utworu i ochrony własnego. Powinien znać i rozumieć najczęściej stosowane licencje. A także znać zasady prawa własności przemysłowej, w szczególności prawa patentowego i ochrony znaku towarowego. + - - - - - - - - - -
M_K002 Umiejętność oceny możliwości skorzystania z cudzego utworu poprzez zrozumienie licencji, na jakiej został udostępniony + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

1. Pojęcie dóbr niematerialnych i ich historyczna ewolucja. Koncepcyjne dobra niematerialne. Domena publiczna i prywatna.
a. Przestrzeń twórczości nie podlegająca ochronie. Kierunki ewolucji – wzrost znaczenia dóbr niematerialnych i ich ochrony.
b. Przedmioty ochrony: utwory, rozwiązania, oznaczenia, know how – podobieństwa i różnice. Rodzaje utworów i rozwiązań.
c. Charakterystyka ochrony z prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej – podobieństwa i różnice. Specyfika ochrony know how.

2. Utwór jako przedmiot ochrony prawa autorskiego.
a. cechy kwalifikujące działo jako utwór w rozumieniu prawnoautorskim: dzieło człowieka, charakter twórczy o indywidualnej oryginalności, ustalony,
b. utwory samoistne, inspirowane, zależne. Prawo pierwotne do utworu – prawa zależne.
c. Moment powstania i okres trwania autorskich praw majątkowych i osobistych,
d. Program komputerowy jako przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
2. Twórca

a. Domniemanie autorstwa utworu i jego granice.

d. Problem utworów anonimowych, wydanych pod pseudonimem i tzw. dzieł osieroconych.
e. Dzieło wspólne, zbiorowe, połączone. Status producenta.
f. Twórczość pracownicza.

4. Dualistyczny model treści prawa autorskiego.
a. Autorskie prawa osobiste, ich rodzaje, treść, funkcje, zasady korzystania, ochrona i jej granice. Szczególny status niektórych praw osobistych w przypadku twórców programów komputerowych i utworów architektonicznych. Tzw. gasnący charakter niektórych praw osobistych.
b. Autorskie prawa majątkowe. Moment powstania, znaczenie tzw. wyczerpania prawa
c. Ograniczenia autorskich praw majątkowych
- dozwolony użytek osobisty: treść prawa i jego przesłanki, problem „osób bliskich”, znaczenie przesłanki rozpowszechnienia utworu, szczególne przypadki zastosowania: problem prawa do kserowania całych dzieł, , granice z art.35.
d. kwestia dopuszczalności wymiany plików muzycznych (filmowych) w systemie P2P.
e. dozwolony użytek publiczny: dwa typy licencji z tego tytułu.
Prawo cytatu, jego warunki i ograniczenia.

5. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych i obrót tymi prawami. 4 godz.
a. Ochrona autorskich praw osobistych. Plagiat jako naruszenie praw osobistych. Rodzaje plagiatu: jawny, ukryty, autoplagiat, plagiat odwrócony. Naruszenie praw autorskich jako naruszenie dóbr osobistych w rozumieniu kodeksu cywilnego – praktyczne konsekwencje.
b. Ochrona autorskich praw majątkowych. Dyrektywa entforcement i jej implementacja w polskim prawie. Odpowiedzialność sprawcy, pomocnika, nakłaniającego i korzystającego. Ochrona przed usunięciami zabezpieczeń technicznych broniących dzieło przed nielegalnym wykorzystaniem.
c. Prawo autorskie w Internecie. Odpowiedzialność użytkownika końcowego, dostawcy usług, dostawcy zawartości sieci. Problem linkowania, deep linking.

6. Prawa pokrewne: artystyczne wykonanie, prawa do fono – i wideogramów. Utwór audiowizualny. Bazy danych.

7. Prawo własności przemysłowej – patent.
a. status prawny wynalazku – definiowanie go przez zdolność patentową. Warunki zdolności patentowej: nowość, poziom wynalazczy, przemysłowa stosowalność.
b. odkrycia nie mające zdolności patentowej
c. wynalazki wyłączone z ochrony patentowej: sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.
d. czas ochrony patentowej, jej zakres przedmiotowy i zasięg terytorialny. Prawo korzystania. Wygaśnięcie.

8.

9. Licencje. 2 godz.
a. podobieństwa i różnice w licencjach na gruncie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.
b. ogólna charakterystyka licencji jako umowy, szczególne rodzaje licencji: otwarta, przymusowa, dorozumiana. Sublicencje.

10. Patent europejski.
a. podstawy prawne patentu europejskiego,
b. procedura ubiegania się i wymogi formalne.
c. skutki uzyskania ochrony.

11. Wzór przemysłowy – krajowy i wspólnotowy.

12. Wzór użytkowy i przemysłowy. Ochrona know how.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Choć podstawową formą jest wykład, jednak będzie on prowadzony w formie dyskursywnej, z czynnym udziałem studentów.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Całość kursu będzie zakończona pisemnym testem zaliczeniowym. Zaliczenia poprawkowe w formie ustnego kolokwium. Brak szczególnych warunków dopuszczenia do egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Ze względu na skomplikowaną materię i tempo zmian wynikające także z orzecznictwa TSUE i dyrektyw unijnych, obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wynik testu końcowego – 60%, aktywność na zajęciach – 40%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności student będzie zobligowany do zapoznania się ze wskazanym rozdziałem podręcznika i zaliczenia go w formie ustnego kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa

1. www.prawokultury/kurs
2. http://www.vagla.pl – wskazane zagadnienia
Literatura uzupełniająca

1. J.Barta, R.Markiewicz, Prawo autorskie, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2016, rozdziały: III, IV, VII, VIII, IX, XII
2. T.Szymanek, Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, EWSPA 2009, rozdz.: 7.3 – 7.9, 8.2, 9 (całość) ,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Jestem starszym wykładowcą, dr prawa i absolwentem podyplomowych studiów z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej. Uczestniczę w comiesięcznych spotkaniach Katedry Prawa Autorskiego UJ. Corocznie uczestniczę w warszawskim Copy Camp. Natomiast prawo ochrony własności intelektualnej nie jest przedmiotem moich badań naukowych. Lista moich publikacji znajduje się pod linkiem https://bpp.agh.edu.pl/autor/palosz-jerzy-05725

Informacje dodatkowe:

Brak