Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty pisania i przygotowywania publikacji naukowych_wariant_I
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-1003-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Młyniec Andrzej (mlyniec@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The purpose of this subject is to equip participants with a set of skills and toolkits necessary for clear and effective scientific writing. Moreover, the seminar should improve their analytical reading skills as well as equip them with a method to conduct better peer reviews. This course will help participants learn how to put together a coherent paper that satisfies readers.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Participants know different types of scientific articles and their structure SDA3A_W07, SDA3A_W04 Udział w dyskusji
M_W002 Students know how to: select the right scientific journal (incl. open access) ; prepare visuals and avoid plagiarisms. SDA3A_W07, SDA3A_W04 Wypracowania pisane na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Students are able to write an abstract, introduction and conclusion referencing to results of the other scientists. SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Aktywność na zajęciach
M_U002 Students are able to review the scientific article and response to review SDA3A_U02, SDA3A_U04 Aktywność na zajęciach
M_U003 Students are able to write a covering letter SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U04 Wypracowania pisane na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Students are able to criticcaly and in assertive manner review their own work and the results of the others. SDA3A_K01, SDA3A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Participants know different types of scientific articles and their structure - - - - - - - - + - -
M_W002 Students know how to: select the right scientific journal (incl. open access) ; prepare visuals and avoid plagiarisms. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Students are able to write an abstract, introduction and conclusion referencing to results of the other scientists. - - - - - - - - + - -
M_U002 Students are able to review the scientific article and response to review - - - - - - - - + - -
M_U003 Students are able to write a covering letter - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Students are able to criticcaly and in assertive manner review their own work and the results of the others. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 24 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (12h):
 1. Scientific journals – search engines, rankings, selection

  - How to search scientific databases – indexing
  - Impact Factors, CiteScore etc.
  - How to find a suitable journal – editorial time, review time, acceptance ratio etc.

 2. Paper Structure and Purpose

  - Title: the face of your paper
  - Abstract
  - Introduction
  - Discussion
  - Conclusion
  - Visuals

 3. How to write an introduction – state of the art

  - How to start
  - Keep the reader in mind
  - Bridge the knowledge gap
  - Keep the reader motivated
  - Set the reared expectations
  - Draw a conclusion – Goal of the study

 4. How to write an abstract and discussion

  - elements of style (passive vs active voice)
  - fluidity of the sentences
  - scientific discourse
  - citations
  - difference between conference and original paper

 5. Visuals – tips and tricks

  - different types of visuals
  - purpose and qualities of visuals
  - seven principles of good visual
  - useful tools

 6. Useful tools in scientific writing

  - SWAN – Scientific Writing AssistaNt
  - Latex
  - Mendeley, Endnote
  - Inkscape
  - etc.

 7. Review and response to reviews

  Reviewer perspective – How to review an article.
  Response to review – keep smiling

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia warsztatowe: Zagadnienia ćwiczone na warsztatach omawiane są uprzednio przez prowadzącego. Praca na własnych tekstach
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

There is no Exam. Workshop grades will be calculated as a mean value of all grades obtained during these classes.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade will be calculated based on student activity grade form the workshop.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Additional classes are planned

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ability to write and read in English

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. “SCIENTIFIC WRITING – A Reader and writer’s guide” – Jean Luc Lebrun, World Scientific Publishing
2. “RULES OF THUMB FOR WRITING RESEARCH ARTICLES” – Tomislav Hengl, Michael Gould
3. “GRAMMAR, PUNCTUATION, AND CAPITALIZATION, A Handbook for Technical Writers and Editors” NASA 7084, Mary K. McCaskill
4. “JAK PRZYGOTOWAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ LUB DOKTORSKĄ” Gambarelli G., Łucki Z. , Universitas Kraków

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Examples of the articles from JCR list:
- Interfascicular matrix-mediated transverse deformation and sliding of discontinuous tendon subcomponents control the viscoelasticity and failure of tendons / R. Obuchowicz, M. EKIERT, P. KOHUT, K. HOLAK, L. AMBROZIŃSKI, K. A. Tomaszewski, T. UHL, A. MŁYNIEC // Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials ; ISSN 1751-6161. — 2019 vol. 97, s. 238–246. — https://www-1sciencedirect-1com-1000027030270.wbg2.bg.agh.edu.pl/science/article/pii/S1751616119300943/pdfft?md5=dcdc2448863c698a7e3dd5298b70993f&pid=1-s2.0-S1751616119300943-main.pdf
- Structurally based constitutive model of epoxy adhesives incorporating the influence of post-curing and thermolysis / A. MŁYNIEC, J. KORTA, T. UHL // Composites. Part B, Engineering ; ISSN 1359-8368. — 2016 vol. 86, s. 160–167. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359836815006265/pdfft?md5=ad478a0a70a31a4bb8ef6f5b13e0bec7&pid=1-s2.0-S1359836815006265-main.pdf

Informacje dodatkowe:

n/a