Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty pisania i przygotowywania publikacji naukowych_wariant_II
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-1004-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Hejmanowski Ryszard (hejman@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria lądowa i transport
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Publishing and external evaluation of the results is the final phase of any scientific research. Learning the ethical principles of the publishing process results will be one of the first points of the class. The student will learn and practice the principles of development a good scientific publication based on leading scientific journals in domain Geo-Science (geology, geotechnics, geoengineering, civil engineering). The subject of the class will be dedicated to the students of this domain.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 the principles of ethics in publishing research results; the structure of scientific paper SDA3A_W01, SDA3A_W05, SDA3A_W04 Esej
Umiejętności: potrafi
M_U001 to effectively describe the results of his own research; knows how to define a research gap based on existing state of the art; can transparently describe the research methodology, discuss research results and draw conclusions SDA3A_U06, SDA3A_U03, SDA3A_U02 Esej,
Aktywność na zajęciach
M_U002 the requirements for writing the cover letter and abstract SDA3A_U06, SDA3A_U03, SDA3A_U04 Esej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 student can work in a team; student is able to disseminate the results of the research; is aware of the value of their research for the communities SDA3A_K03, SDA3A_K02 Esej,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 the principles of ethics in publishing research results; the structure of scientific paper - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 to effectively describe the results of his own research; knows how to define a research gap based on existing state of the art; can transparently describe the research methodology, discuss research results and draw conclusions - - - - - - - - + - -
M_U002 the requirements for writing the cover letter and abstract - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 student can work in a team; student is able to disseminate the results of the research; is aware of the value of their research for the communities - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 36 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 24 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (12h):

learning the structure of scientific publication; discussion on how to split publications; esej writing of the state of the art and the research gap; discussion of research results; graphic abstracts; writing research conclusions; manuscript submission procedures; discussion with editor/reviewers

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: teamwork; discussion; essays writing
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

active participation in classes, taking part in discussions, passing own essays

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: taking part in a teamwork and self development by doing the state of the art before the class
Sposób obliczania oceny końcowej:

the final grade will be a weighted average of grades from activity during classes (1/3) and grades from essays (2/3)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

individual essays can be submitted online; absence from class cannot be made up

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

no additional requirements

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Van der Perk, M. (2015). A guide for scientific writing. Utrecht University

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1)Mapping ground movements caused by mining-induced erthquakes applying satellite radar interferometry / Agnieszka A. MALINOWSKA, Wojciech T. WITKOWSKI, Artur GUZY, Ryszard HEJMANOWSKI // Engineering Geology ; ISSN 0013-7952. — 2018 vol. 246, s. 402–411.
2)Significance of the uncertainty level for the modeling of ground deformation ranges / Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka A. MALINOWSKA // International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences ; ISSN 1365-1609. — 2016 vol. 83, s. 140–148

Informacje dodatkowe:

Brak