Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty przygotowywania wniosków grantowych_wariant_I
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-1005-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Młyniec Andrzej (mlyniec@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Grant proposals can be solicited by clients bent on solving some specific problem, but also can involve audiences who are unaware that the problem even exists. The goal of proposal writing is not just to inform your audience about a solution, but to convince your audience to give you founds so that you can solve a problem. The purpose of this subject is to equip participants with a set of skills and toolkits necessary for preparing a successful grant proposal.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Students know polish and international funding agencies e.g. NCN, NCBiR, FNP, ERC etc. SDA3A_W07, SDA3A_W06 Aktywność na zajęciach
M_W002 A participant knows how to initiate collaboration with industry and other scientists. SDA3A_W07 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Students know how to prepare economically and substantively justified grant application SDA3A_U06, SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Students understand the ethical aspects of scientific research related to writing and evaluation of grant proposals. SDA3A_K01, SDA3A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Students know polish and international funding agencies e.g. NCN, NCBiR, FNP, ERC etc. - - - - - - - - + - -
M_W002 A participant knows how to initiate collaboration with industry and other scientists. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Students know how to prepare economically and substantively justified grant application - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Students understand the ethical aspects of scientific research related to writing and evaluation of grant proposals. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 13 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (12h):
 1. Constraints of proposals

  - Format of proposals
  - Politics of proposals
  - Audiences of proposals

 2. Style of proposals

  Problem statement
  Proposed solution

 3. Funding agencies

  NCN, NCBiR, FNP, MNiSW, ERC etc
  How to apply?

 4. Open research question

  - Defining open research question based on the literature review – how to convince the Reviewer to support your grant application

 5. Preparation of the selected grant application

  These classes are designed to help the participant to prepare the first grant proposal e.g. Preludium (National Science Center – NCN).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia warsztatowe: Warsztaty prowadzone przy użyciu materiałów przygotowanych przez uczestników kursu.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

There is no Exam. Workshop grades will be calculated as a mean value of all grades obtained during these classes.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna zajęć wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade will be calculated based on student activity grade form the workshop.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Additional classes will be organized

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ability to read and write english scientific articles,

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

CHARTING A COURSE FOR A SUCCESSFUL RESEARCH CAREER – A Guide for Early Career Researchers, 2nd Edition, Professor Alan M Johnson AM M.A. (Hons), M.Ed.Mgmt., B.App.Sc., Ph.D., D.Sc. Elsevier

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

- Interfascicular matrix-mediated transverse deformation and sliding of discontinuous tendon subcomponents control the viscoelasticity and failure of tendons / R. Obuchowicz, M. EKIERT, P. KOHUT, K. HOLAK, L. AMBROZIŃSKI, K. A. Tomaszewski, T. UHL, A. MŁYNIEC // Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials ; ISSN 1751-6161. — 2019 vol. 97, s. 238–246. — https://www-1sciencedirect-1com-1000027030270.wbg2.bg.agh.edu.pl/science/article/pii/S1751616119300943/pdfft?md5=dcdc2448863c698a7e3dd5298b70993f&pid=1-s2.0-S1751616119300943-main.pdf

- Structurally based constitutive model of epoxy adhesives incorporating the influence of post-curing and thermolysis / A. MŁYNIEC, J. KORTA, T. UHL // Composites. Part B, Engineering ; ISSN 1359-8368. — 2016 vol. 86, s. 160–167. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359836815006265/pdfft?md5=ad478a0a70a31a4bb8ef6f5b13e0bec7&pid=1-s2.0-S1359836815006265-main.pdf

Informacje dodatkowe:

n/a