Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metodologia i planowanie badań wariant_I
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-1006-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Młyniec Andrzej (mlyniec@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The purpose of this subject is to equip participants with a set of skills and toolkits necessary for effective planning and conducting scientific projects. We will begin with defining the open research questions, selection of the methods, analyzing the results, up to the scientific discourse and critical evaluation of own works. Moreover, the workshops should improve their analytical and organizational skills as well as equip them with computational tools, facilitating scientific research.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 A student knows and understands scientific methods. SDA3A_W03, SDA3A_W06
M_W002 Students know and understand the scientometry and principles of evaluation of the scientific works. SDA3A_W03, SDA3A_W06 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 The participant is able to define properly new research question, considering current trends in science, technological demands and ethical aspects. SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U04 Aktywność na zajęciach
M_U002 A student is able to analyze the results of own works and analyze the results of own work and draw constructive conclusions. SDA3A_U06, SDA3A_U04 Aktywność na zajęciach
M_U003 Student knows the most popular self-teaching services and understands necessity of the self-studies SDA3A_U07 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student understand the role of scientific discourse SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 A student knows and understands scientific methods. - - - - - - - - + - -
M_W002 Students know and understand the scientometry and principles of evaluation of the scientific works. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 The participant is able to define properly new research question, considering current trends in science, technological demands and ethical aspects. - - - - - - - - + - -
M_U002 A student is able to analyze the results of own works and analyze the results of own work and draw constructive conclusions. - - - - - - - - + - -
M_U003 Student knows the most popular self-teaching services and understands necessity of the self-studies - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understand the role of scientific discourse - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (20h):
 1. Scientific databases and search engines – how does it work?

  Search engines: Wos, Scopus, Sciencedirect, Scholar Google etc
  Social media: Reserachgate, Mendeley etc.
  Indexing: how to use search engines?

 2. Open source scientific tools

  Latex,
  Inkscape
  Mendeley, Endnote
  Python etc.

 3. Scientometry, publish or perish?, The role of the Scientist in contemporary world. Research works

  The most important indicators: h-index, Impact Factor etc,
  Scientific journals, books,
  Founding
  The role of the Scientific Mentor
  The types of scientific works

 4. Research Topic

  How to define good scientific topic?
  Hypothesis vs. Theory vs, Law.
  Basic research vs. Applied vs. Implementation – proof of concept etc.

 5. How to choose the good scientific topic?

  The role of the literature review
  Selection of the “Hot topics” in the field
  How to convince the scientific community to your ideas?

 6. Networking, conferences, courses, Society membership etc.

  How to build your own scientific network?
  The role of Society memberships, courses and conferences.

 7. Promotion

  Academic career path – positions and requirements

 8. Data analysis and presentation of the results

  Data analysis incl. statistical analysis – useful tools and methods

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia warsztatowe: Seminaria prowadzone przy użyciu pomocy multimedialnych oraz w formie aktywnej dyskusji z prowadzącym.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

There is no Exam. The grades will be calculated as a mean value of all grades obtained during these classes including activity.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The mean value from all grades obtained during the classes.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Additional classes will be organized

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Logical thinking
Critical evaluation of own works

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

CHARTING A COURSE FOR A SUCCESSFUL RESEARCH CAREER – A Guide for Early Career Researchers, 2nd Edition, Professor Alan M Johnson AM M.A. (Hons), M.Ed.Mgmt., B.App.Sc., Ph.D., D.Sc. Elsevier

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

- Interfascicular matrix-mediated transverse deformation and sliding of discontinuous tendon subcomponents control the viscoelasticity and failure of tendons / R. Obuchowicz, M. EKIERT, P. KOHUT, K. HOLAK, L. AMBROZIŃSKI, K. A. Tomaszewski, T. UHL, A. MŁYNIEC // Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials ; ISSN 1751-6161. — 2019 vol. 97, s. 238–246. — https://www-1sciencedirect-1com-1000027030270.wbg2.bg.agh.edu.pl/science/article/pii/S1751616119300943/pdfft?md5=dcdc2448863c698a7e3dd5298b70993f&pid=1-s2.0-S1751616119300943-main.pdf

- Structurally based constitutive model of epoxy adhesives incorporating the influence of post-curing and thermolysis / A. MŁYNIEC, J. KORTA, T. UHL // Composites. Part B, Engineering ; ISSN 1359-8368. — 2016 vol. 86, s. 160–167. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359836815006265/pdfft?md5=ad478a0a70a31a4bb8ef6f5b13e0bec7&pid=1-s2.0-S1359836815006265-main.pdf

Informacje dodatkowe:

n/a