Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metodologia i planowanie badań_wariant II
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-1007-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Hejmanowski Ryszard (hejman@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria lądowa i transport
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Science and it’s definitions, essence and meaning of the science; rules of the scientific research; critical thinking; hypothesis; falsifiability; scientific method scheme; methodological aspects of the scientific thesis; experiments – planing, conducting and verifying; research risk assessment; Knowledge; Theory

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 theoretical basis and practice of research methodology SDA3A_W03, SDA3A_W05 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 conduct the literature research and write concise and clearly the introductory chapter of the research with identified research niche SDA3A_U01, SDA3A_U04 Esej
M_U002 making a scientific thesis and discuss it SDA3A_U01, SDA3A_U04 Esej,
Aktywność na zajęciach
M_U003 planing, assessing risk and verifying the scientific experiment SDA3A_U06, SDA3A_U04 Esej,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 the principles of ethical research, their planning and exchange of ideas SDA3A_K01, SDA3A_K03 Esej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 theoretical basis and practice of research methodology - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 conduct the literature research and write concise and clearly the introductory chapter of the research with identified research niche - - - - - + - - - - -
M_U002 making a scientific thesis and discuss it - - - - - + - - - - -
M_U003 planing, assessing risk and verifying the scientific experiment - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 the principles of ethical research, their planning and exchange of ideas - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 47 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (20h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: discussion; teamwork
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

active participation in classes and discussions; passing own essays

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Students will discuss the basic terms in the field of research methodology, raise issues of scientific ethics in research; an important part will be discussions on research and how to develop a doctoral dissertation; independent essays will be a form of practicing the elements of acquired knowledge
Sposób obliczania oceny końcowej:

the final grade will be a weighted average of grades from class activity (1/3) and grades from own essays (2/3)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

the individual essays can be submitted online, but the attendance at classes is mandatory (only one absence can be accepted)

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

no initial requirements

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Alvesson, M., Skoeldberg, K. (2018). Reflexife methodology. New vistas for qualitative research. Sage publications Ltd.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

no additional information