Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metodologia i planowanie badań_wariant_III
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-1008-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Miśkowicz Marek (miskow@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course objective is to prepare students to define, plan, and conduct the research as well as to produce an effective research output.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 knows different research types and methodologies SDA3A_W03 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 is able to define research problems and to plan successive research steps SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U03, SDA3A_U01 Prezentacja
M_U002 is able to create an effective research output SDA3A_U06, SDA3A_U03, SDA3A_U04 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 is able to cooperate in research groups SDA3A_K01 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 6 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 knows different research types and methodologies + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 is able to define research problems and to plan successive research steps + - - - - + - - - - -
M_U002 is able to create an effective research output - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 is able to cooperate in research groups + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 35 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

1. Applied vs. basic research
2. Experimental vs. theoretical research
3. Defining research problem or hypothesis
4. Defining original contribution to the state of the art
5. Selection of research methodology
6. Analyzing and interpreting the results and validation of research hypothesis
7. Cooperation in research groups
8. Research output
9. Requirements for receiving scientific degrees and titles
10. Requirements for PhD thesis and models of PhD defense in different countries
11. Models of scientific careers in different countries

Zajęcia seminaryjne (14h):

The workshop is focused on presentation by students of their preliminary research plans and methodologies.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The lecture is based on classical presentation.
 • Zajęcia seminaryjne: The lecture is based on classical presentation by students.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The attendance of the classes and the preparation of presentation by students of their preliminary research plans and methodologies.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: The lecture is an introduction to the research methodology.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students present their preliminary research plans and methodologies, which is discussed in the class.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final score will be evaluated on the basis of quality of presentation, and the student’s contribution to discussions during the class.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In case of absence in the class, the extended literature review on the topic related to PhD thesis will be required to pass the course.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. R. Kumar, “Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners”, SAGE Publications, 2019
2. C. R. Kothari, “Research methodology: Methods and techniques”, New Age International, 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak