Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty przygotowywania wniosków grantowych_wariant_II
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-1009-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Hejmanowski Ryszard (hejman@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria lądowa i transport
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

In an environment full of funds and sponsoring institutions, one should find out which of them is potentially the best goal of the grant application. What will give a chance to succeed depends on the topic of the planned research and the art of describing the research proposals. Students will analyze various types of templates with a focus on the description of the research niche, research plan, risk management etc.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 the main streams in own scientific discipline SDA3A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 discussion about specific chapters of the grant proposal; looking for the research niche; writing a proposal parts SDA3A_U07, SDA3A_U06 Esej,
Aktywność na zajęciach
M_U002 work plan design; risk management SDA3A_U06, SDA3A_U05, SDA3A_U01 Esej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 critical thinking in the meaning of writing a short description of own research aim and goals SDA3A_K01, SDA3A_K03 Esej,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 the main streams in own scientific discipline - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 discussion about specific chapters of the grant proposal; looking for the research niche; writing a proposal parts - - - - - - - - + - -
M_U002 work plan design; risk management - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 critical thinking in the meaning of writing a short description of own research aim and goals - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 28 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (12h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: teamwork
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

attendance is mandatory; active participation in class; active participation at the teamwork; passing essays

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: students come across different types of documents, which has to be fulfilled as grant proposals; they has to learn how to do it by them selves
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade will be calculated as middle value of grades from classes (activity during class – 1/2) and essays (1/2).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

one absence will be accepted; the essays and teamwork should be done

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

no additional requirements

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

websites of research funding institutions

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

no additional information