Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty przygotowywania wniosków grantowych_wariant_III
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-1010-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Miśkowicz Marek (miskow@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course objective is to provide knowledge and skills for creaiting effective applications for research and research & development projects in national and European programmes. The requirements of National Science Centre (NCN) programmes for PhD students (PRELUDIUM, ETIUDA) will be analyzed in details.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 knows something SDA3A_W03 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 is able to do something SDA3A_U01 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 is able to cooperate in a team to prepare research proposals SDA3A_K02 Projekt
M_K002 is able to contribute to critical discussions on drafts of research proposals prepared by other students SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 knows something + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 is able to do something - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 is able to cooperate in a team to prepare research proposals - - - - - - - - - - -
M_K002 is able to contribute to critical discussions on drafts of research proposals prepared by other students - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 42 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (2h):

The content of the course includes:

1. General guidelines for writing successful research proposals
2. Evaluation criteria and procedure in PRELUDIUM and ETIUDA programmes
3. Intellectual property law for research proposals
4. Writing research proposals in practice

Zajęcia warsztatowe (10h):

The content of the course includes:

1. General guidelines for writing successful research proposals
2. Evaluation criteria and procedure in PRELUDIUM and ETIUDA programmes
3. Intellectual property law for research proposals
4. Writing research proposals in practice

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The lecture is based on classical presentation.
 • Zajęcia warsztatowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The attendance of the classes and the preparation of draft of the research proposal on a topic consistent with a student’s research interest is required to pass the course.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: The lecture is an introduction to the problems of preparation of research proposals.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final score will be evaluated on the basis of quality of preparation of research proposal draft (or full proposal), and the student’s contribution to discussions during the class.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In case of absence in the class, the preparation of the full research proposal (instead of draft of the proposal) will be required to pass the course.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Web site of The National Science Centre (especially for PRELUDIUM and ETIUDA programmes): https://ncn.gov.pl/

2. Web site of The National Centre for Research & Development: https://www.ncbr.gov.pl/

3. Web site of European Research Council, https://erc.europa.eu

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak