Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty pisania i przygotowywania publikacji naukowych_wariant_III
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-1011-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Miśkowicz Marek (miskow@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course objective is to provide knowledge and skills on writing and preparation of scientific publications. The introduction to the course includes a discussion of scientific publication types (conference papers, journal articles, book chapters, textbooks, research books, edited books, technical reports, white papers, book reviews) and their characteristics (regular vs. work-in-progress papers, letters vs. long papers, special session papers, research vs. review papers).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 knows basics of writing and preparation of scientific publications SDA3A_W03 Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 is able to write scientific publications on relevant research topics SDA3A_U03, SDA3A_U02 Udział w dyskusji,
Referat
M_U002 is able to respond to critical comments of reviewers SDA3A_U04, SDA3A_U03, SDA3A_U01 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 is able to cooperate in research team to prepare scientific publications SDA3A_K02 Referat
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 4 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 knows basics of writing and preparation of scientific publications + - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 is able to write scientific publications on relevant research topics - - - - - - - - - - -
M_U002 is able to respond to critical comments of reviewers - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 is able to cooperate in research team to prepare scientific publications - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 37 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (4h):

The lecture programme includes:

1. Discussion of scientific publication types (conference papers, journal articles, book chapters, textbooks, research books, edited books, technical reports, white papers, book reviews) and their characteristics (regular vs. work-in-progress papers, letters vs. full length papers, special session papers, research vs. review papers).

2. Requirements for and the art of writing solid research publications.

3. Guidance on relevant conference or journal selection.

4. Guidelines for writing responses to critical comments.

Zajęcia warsztatowe (8h):
 1. The workshop is focused on preparation of drafts of research papers by students, and their propositions of responses to critical comments of reviewers including discussions of case studies. The art of writing scientific publication will be practised.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The lecture is based on classical presentation.
 • Zajęcia warsztatowe: The workshop is focused on preparation of drafts of research papers in practice including discussions of case studies.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The attendance of the classes, and a positive score from the presentation of reserach paper draft is required to pass the course.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: The lecture is an introduction to the issues related to writing and preparation of scientific publications.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Student presents drafts of research papers on topics consistent with their research interest and respond to critical comments.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final score will be evaluated on the basis of quality of preparation of research paper draft, and the student’s contribution to discussions during the class.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In case of absence in the class, the full research paper (instead of paper outline) will be required to pass the course.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Studying scientific conference and journal publication policies

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak