Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty przygotowywania wniosków grantowych_wariant_IV
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-1013-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Ostrowski Bartosz (bartoszo@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

“Warsztaty przygotowywania wniosków grantowych” umożliwiają doktorantom zapoznanie się z metodyką przygotowania wniosków aplikacyjnych do programów i konkursów takich instytucji jak NCN, NCBiR, NAWA oraz Komisja Europejska. Pozwalają na poznanie zasad ekonomiczno-finansowych, organizacyjnych oraz psychologiczno-socjologicznych warunkujących poprawne przygotowanie wniosku grantowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu zasad ekonomiczno-finansowych, organizacyjnych oraz psychologiczno-socjologicznych warunkujących poprawne przygotowanie wniosku grantowego SDA3A_W07, SDA3A_W06 Wykonanie ćwiczeń,
Studium przypadków
M_W002 ma podstawową wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów prawnych. SDA3A_W07, SDA3A_W06 Wykonanie ćwiczeń,
Studium przypadków
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, organizacji i zarządzania oraz finansów w analizie i ocenie zagadnień i problemów występujących podczas przygotowania wniosku aplikacyjnego SDA3A_U07, SDA3A_U06 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość racjonalnego działania w gospodarce rynkowej. SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 przestrzega obowiązujących przepisów prawnych SDA3A_K03, SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu zasad ekonomiczno-finansowych, organizacyjnych oraz psychologiczno-socjologicznych warunkujących poprawne przygotowanie wniosku grantowego - - - - - - - - + - -
M_W002 ma podstawową wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów prawnych. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, organizacji i zarządzania oraz finansów w analizie i ocenie zagadnień i problemów występujących podczas przygotowania wniosku aplikacyjnego - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość racjonalnego działania w gospodarce rynkowej. - - - - - - - - - - -
M_K002 przestrzega obowiązujących przepisów prawnych - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 12 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (12h):
 1. Wniosek aplikacyjny – struktura i charakterystyka

  1. Charakterystyka wniosku aplikacyjnego.
  2. Struktura wniosku.
  3. Kluczowe elementy wniosku.
  4. Charakterystyka wniosków aplikacyjnych przygotowywanych do NCN.
  5. Charakterystyka wniosków aplikacyjnych przygotowywanych do NCBR.
  6. Charakterystyka wniosków aplikacyjnych przygotowywanych do NAWA.
  7. Charakterystyka wniosków aplikacyjnych przygotowywanych do Komisji Europejskiej.

 2. Aspekty prawne przygotowania wniosków grantowych

  1. Ustawa o rachunkowości;
  2. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych;
  3. Ustaw o podatku od towarów i usług;
  4. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  5. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  w kontekście przygotowania wniosków aplikacyjnych.

 3. Zasady przygotowania wniosków grantowych

  1. Ujęcie zasobowe i celościowe przygotowania grantu.
  2. Zasady ekonomiczno-finansowe związane z przygotowaniem wniosku.
  3. Zasady organizacyjne i psychologiczno-socjologiczne związane z przygotowaniem wniosku.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia warsztatowe: Studia przypadku oraz zadania ćwiczeniowe.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach oraz wykonywanie zadań.
Nie przewiduje się dodatkowych warunków zaliczenia przedmiotu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: 1. obecność na zajęciach; 2. aktywność w dyskusji; 3. poprawność rozwiązywanych zadań.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OCK = 80%OBE + 20%AKT

gdzie:

OCK – ocena końcowa
OBE – obecność na zajęciach seminaryjnych
AKT – aktywność w trakcie ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównywanie zaległości powstałych wskutek nieobecności doktoranta na zajęciach odbywa się w formie:
1. samodzielnego lub grupowego studiowania tematyki zajęć,
2. w trakcie dodatkowych godzin kontaktowych – konsultacji z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
1. J. Duraj „Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa”; PWE Warszawa 2004.
2. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski „Zarządzanie. Teoria i praktyka’; PWN Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:
1. Ustawa o rachunkowości.
2. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych.
3. Ustaw o podatku od towarów i usług.
4. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
5. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak