Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Etyka badań i pracy naukowej_wersja angielska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-1014-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Koleżyński Andrzej (kolezyn@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course, intended for Ph.D. students, will be devoted to the main ethical issues faced by every person involved actively in scientific research.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student has basic knowledge of fundamental ethical issues related to scientific research. SDA3A_W06 Udział w dyskusji,
Esej,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can analyze practical ethical problems he/she is facing when conducting scientific work. SDA3A_U01, SDA3A_U07 Udział w dyskusji,
Esej,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student can correctly identify ethical risks in research and to apply ethical constructs to individual research projects. SDA3A_U01, SDA3A_U07 Udział w dyskusji,
Esej,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The students will gain tools and skills that will increase their ability to contribute to the ongoing debate and development of research ethics and professional conduct. SDA3A_K03 Udział w dyskusji,
Esej,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student has basic knowledge of fundamental ethical issues related to scientific research. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can analyze practical ethical problems he/she is facing when conducting scientific work. + - - - - + - - - - -
M_U002 Student can correctly identify ethical risks in research and to apply ethical constructs to individual research projects. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The students will gain tools and skills that will increase their ability to contribute to the ongoing debate and development of research ethics and professional conduct. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (5h):
Lectures

This short course will be a survey of the main ethical issues in research and scientific work. Main issues to be covered include bias, fraud, plagiarism, conflicts of interest, fabrication and falsification of research results, mentor and trainee responsibilities, informed consent, collaborative research and attribution of authorship and adequacy of peer review publication processes.

Zajęcia seminaryjne (5h):
Seminars

Students will critically analyze research ethics topics and case studies and learn how to manage and evaluate a research project (from design to publication), from an ethical standpoint.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Lectures in a form of multimedia presentations.
 • Zajęcia seminaryjne: A discussion on selected topics from reading assignments during classes.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

At least 80% attendance rate is required for passing grade. Each student is required to write a final essay at the end of the class, the grade of which will constitute an essential part of the final grade.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Class attendance is obligatory.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Class attendance is obligatory.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The basis for the passing grade will be active participation and a short written essay, in which the course participant analyzes a research ethical problem related to his/her own research project/field of research.
The final grade is calculated as a weighted average of partial grades: activity during classes (20%), attendance (10%) and the final essay (70%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Write an extra essay on a given topic.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

None

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. David Koepsell, Scientific Integrity and Research Ethics. An Approach from the Ethos of Science, SpringerBriefs in Ethics, Springer, 2017
2. Stewart, C. Neal Jr., Research ethics for scientists: a companion for student, Wiley-Blackwell, 2011.
3. Oliver, Paul, The student’s guide to research ethics, Open University Press, 2003.
4. Caroline Whitbeck, Ethics in Engineering Practice and Research, Second edition, Cambridge University Press, 2011.
5. The European Code of Conduct for Research Integrity, 2017, https://allea.org/code-of-conduct/
6. Peter Pruzan, Research Methodology. The Aims, Practices and Ethics of Science. Chapter 10: Ethics and Responsibility in Scientific Research, Springer International Publishing 2016

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

-