Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej-wersja angielska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-1015-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Miśkowicz Marek (miskow@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course is focused on fundamentals of intellectual property protection with emphasis on patenting inventions and copyright law for scientists.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Knowledge of fundamentals of intellectual property and importance of its protection Knowledge of fundamentals of copyright law for scientists Knowledge of patenting procedures for inventions SDA3A_W07, SDA3A_W06 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Knowledge of fundamentals of copyright law for scientists SDA3A_W06, SDA3A_W04 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Knowledge of patenting procedures for inventions SDA3A_W07, SDA3A_W06, SDA3A_W04 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 is able to select an appropriate method of intellectual property protection for particular case SDA3A_U01 Wynik testu zaliczeniowego
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Knowledge of fundamentals of intellectual property and importance of its protection Knowledge of fundamentals of copyright law for scientists Knowledge of patenting procedures for inventions + - - - - - - - - - -
M_W002 Knowledge of fundamentals of copyright law for scientists - - - - - - - - - - -
M_W003 Knowledge of patenting procedures for inventions - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 is able to select an appropriate method of intellectual property protection for particular case - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 31 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 7 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

The course programme includes:

1. Intellectual property types (copyrights, patents, trademarks, and trade secrets)
2. Patentability requirements (novelty, usefulness, and non-obviousness of invention)
3. Preparing patent applications
4. Patent applications in foreign countries
5. Claims and scope of protection of inventions
6. Fundamentals of copyright law for scientists
7. Plagiarism and self-plagiarism

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: The lecture is based on classical presentation.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The attendance of the classes and a positive score from the test is required to pass the course.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: The lecture is an introduction to the fundamentals of intellectual property protection.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final score will be evaluated on the basis of the test score, and the student’s contribution to discussions during the class.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In case of absence in the class, the presentation on a selected topic of intellectual property law will be required to pass the course.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. W. Cornish, D. Llewelyn, “Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights”, Thomson/Sweet & Maxwell, 2007

2. S. Johnson, “Guide to Intellectual Property: What it is, how to protect it, how to exploit it”, Economist Books, 2015

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

The teacher has been an inventor or co-inventor of 30+ inventions patented in Poland, Europe, and USA

Informacje dodatkowe:

Brak