Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty pisania i przygotowywania publikacji naukowych wersja_IV
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-1017-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Krukiewicz Anna (kruk@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

A foundation course for junior doctoral researches who need to familarize themselves with the nature of scientific writing. The course provides insight into the role of an author within the English-speaking academic community in terms of skills necessary to communicate in both professional and reader-friendly manner.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student knows the basic principles of good scientific writing. SDA3A_W04 Esej,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student is aware of genres and styles in academic writing and is able to recognize them in scientific publications. SDA3A_U05, SDA3A_U01 Wykonanie ćwiczeń,
Esej,
Aktywność na zajęciach
M_U002 The student can choose their writing style depending on the journal they want to publish in. SDA3A_U05, SDA3A_U01 Wykonanie ćwiczeń,
Esej,
Aktywność na zajęciach
M_U003 The student can edit and proofread a text. SDA3A_U03, SDA3A_U02 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student is able to disseminate his/her research and work in a team. SDA3A_K02 Esej,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student knows the basic principles of good scientific writing. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student is aware of genres and styles in academic writing and is able to recognize them in scientific publications. - - - - - - - - + - -
M_U002 The student can choose their writing style depending on the journal they want to publish in. - - - - - - - - + - -
M_U003 The student can edit and proofread a text. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student is able to disseminate his/her research and work in a team. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 29 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (12h):
Writing and preparation of scientific publications

The course covers the following issues:

 • the purpose of scientific writing
 • the role of the author
 • reader expectations
 • academic language (features, publishers’ expectations)
 • organizing sentences and paragraphs
 • using quotations and paraphrasing
 • referring to graphs and tables
 • footnotes and bibliography

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia warsztatowe: Eclectic approach focusing on 2 skills: reading and writing.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The student needs to have the required materials and complete home assignments. The teacher has the right to give a student a fail mark for the course if the student has been unprepared for more than 50% of the classes, also in the case when the student has written a required text.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Attendance is obligatory.Students who come to a workshop need to be prepared as advised and instructed by the teacher.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is calculated on the basis of preparation and active participation in classes (60%) and the quality of required text (40%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

The student should attend all classes. In case a student is absent from (a)class(es) due to an illness, the student should present a doctor’s note not later than 14 days after the absence caused by illness. In case of an unexcused absence, the student should approach the teacher,who will inform each student individually about the way of making up for the absence. The absence has to be made up for within 14 days counted from the day of the absence. Unexcused absence in oneclass does not need to be made up for. If the number of unexcused absences in class exceeds 2, the teacher should not give the student a pass mark for the course, even if some of the absences have been made up for before.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

scientific conference and journal publication

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak