Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty pisania i przygotowywania publikacji naukowych wersja_V
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-1018-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Jedliński Jerzy (jedlinsk@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów praktycznej wiedzy i sprawności w zakresie przygotowywania i opracowywania publikacji naukowych oraz prowadzenia świadomej polityki publikacyjnej. Uwzględnione zostaną różne formaty publikacji, od krótkich komunikatów do publikacji przeglądowych. Uczestnicy zajęć będą indywidualnie przygotowywali drafty własnych publikacji. Zajęcia przewidziane do prowadzenia w języku polskim, będą zawierały wiele elementów związanych z publikowaniem po angielsku.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Pozyskanie wiedzy na temat rodzajów publikacji naukowych i ich cech charakterystycznych. SDA3A_W04, SDA3A_W06
M_W002 Pozyskanie wiedzy na temat struktury publikacji różnego rodzaju. SDA3A_W03, SDA3A_W04, SDA3A_W06
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umiejętność samodzielnego planowania i opracowywania publikacji naukowych. SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U05, SDA3A_U04
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Umiejętność prowadzenia działalności publikacyjnej. SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Pozyskanie wiedzy na temat rodzajów publikacji naukowych i ich cech charakterystycznych. - - - - - - - - + - -
M_W002 Pozyskanie wiedzy na temat struktury publikacji różnego rodzaju. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętność samodzielnego planowania i opracowywania publikacji naukowych. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umiejętność prowadzenia działalności publikacyjnej. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 43 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 2 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (12h):

Przygotowywania i opracowywanie publikacji naukowych
Świadoma polityka publikacyjna
Różne formaty publikacji,
Jak przygotować draft publikacji-podstawowe elementy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: Zajęcia warsztatowe
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie: aktywność na zajęciach (25%) + ocena za opracowany draft publikacji projektu – “draftu” publikacji (75%)
Egzamin nie jest przewidywany.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Obecność obowiązkowa
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na zajęciach – 10% + Aktywność na zajęciach (15%) + Przygotowanie projektu – “draftu” publikacji (75%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Tryb – indywidualny (kontakt z Prowadzącym). Sposób – zależny od rodzaju zaległości (do indywidualnego) ustalenia)

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na komunikację.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa – po polsku:
1. B. Stępień, Zasady pisania tekstów naukowych, PWN, Warszawa, 2016
2. P. Siuda, P. Wasylczyk, Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik, PWN, Warszawa, 2018

Literatura uzupełniająca – po angielsku:
K.L. Turabian, A Manual for Writers of Research Papers, Theses and Dissertations, 7th Ed., The University of Chicago Press, Chicago, 2007
M.J. Katz, From Research to Manuscript. A Guide to Scientific Writing, Springer Science + Business Media B.V., 2009
S. Howe, K. Henriksson, PhraseBook for Writing Papers and Research in English, 4th ed., Biddles Limited, King’s Lynn, 2007
H. Glasman-Deal, Science Research Writing for Non-Native Speakers of English, Imperial College Press , 2010
M. O’Connor, Writing successfully in science, Chapman & Hall, London, 1992
R. Weissberg, S. Buker, Writing Up Research, Prentice Hall Regents, Englewood Cliffs, 1990

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ponad 120 publikacji naukowych, w czasopismach i konferencyjnych, w tym 70 na liście Web of Science

Informacje dodatkowe:

Brak