Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metodologia i planowanie badań wariant_VI
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-1019-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Świerczek Konrad (xi@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje wiedzę na temat planowania eksperymentów w zakresie inżynierii chemicznej oraz inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki, w tym, metodologię i planowanie badań, sposoby prawidłowego przeprowadzenia prac eksperymentalnych oraz interpretację uzyskanych wyników.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Doktorant zna i rozumie metodologię badań naukowych. SDA3A_W03 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Doktorant posiada wiedzę na temat głównych tendencji rozwojowych dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie. SDA3A_W02 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Doktorant ma umiejętność korzystania z wiedzy z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej. SDA3A_U01 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Doktorant posiada kompetencje do krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych. SDA3A_K01 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 6 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Doktorant zna i rozumie metodologię badań naukowych. + - - - + - - - - - -
M_W002 Doktorant posiada wiedzę na temat głównych tendencji rozwojowych dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie. + - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Doktorant ma umiejętność korzystania z wiedzy z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant posiada kompetencje do krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych. - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 28 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):
Wykłady

Tematyka wykładów:
1. Podstawy i praktyka planowania eksperymentów naukowych.
2. Metodyka prowadzenia badań naukowych.
3. Analiza i interpretacja wyników badań naukowych.

Konwersatorium (14h):
Konwersatorium

W trakcie zajęć Doktoranci przedstawiają, w dowolnej formie również może to być prezentacja multimedialna, opis eksperymentu w dziedzinie zadanej przez prowadzącego. Opis ten musi obejmować wszystkie elementy będące treścią prowadzonych uprzednio wykładów – założenia eksperymentu, hipotezę badawczą, sposób wykonania poszczególnych prac a także interpretację spodziewanych, hipotetycznych wyników.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładach są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Konwersatorium: Na zajęciach seminaryjnych podstawą są indywidualne wystąpienia Doktorantów, w dowolnej formie, na temat uzgodniony z prowadzącym. Wystąpienie uzupełniane jest o merytoryczną dyskusję i odpowiedzi na powstałe pytania.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena zostaje wystawiona na podstawie aktywności Doktorantów w trakcie zajęć oraz Ich indywidualnych wystąpień.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen indywidualnych wystąpień i aktywności w trakcie zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównywanie zaległości będzie odbywać się w trakcie indywidualnych spotkań z Doktorantami.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Przykładowo:
1. Andrzej Gołaś, Ireneusz Czajka, Inżynierskie metody analizy numerycznej i planowanie eksperymentu, Wydawnictwa AGH, 2017;
2. Mieczysław Korzyński, Metodyka eksperymentu, PWN, 2017;

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak