Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty przygotowywania wniosków grantowych_wariant_V
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-1020-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Świerczek Konrad (xi@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dotyczy zapoznania Doktorantów z metodyką przygotowania wniosków aplikacyjnych do lokalnych, krajowych i międzynarodowych programów i konkursów badawczych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Doktorant ma wiedzę z zakresu ekonomicznych, prawnych i etycznych uwarunkowań działalności naukowej. SDA3A_W06 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Doktorant zna podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami. SDA3A_W07, SDA3A_W06 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Doktorant potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym. Doktorant potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju, planować zajęcia i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi. SDA3A_U07, SDA3A_U06 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Doktorant posiada kompetencje krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych. SDA3A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Doktorant posiada kompetencje wypełniania obowiązków społecznych badacza, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy. Doktorant posiada kompetencje rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej. SDA3A_K03, SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Doktorant ma wiedzę z zakresu ekonomicznych, prawnych i etycznych uwarunkowań działalności naukowej. - - - - - - - - + - -
M_W002 Doktorant zna podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Doktorant potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym. Doktorant potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju, planować zajęcia i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant posiada kompetencje krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych. - - - - - - - - + - -
M_K002 Doktorant posiada kompetencje wypełniania obowiązków społecznych badacza, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy. Doktorant posiada kompetencje rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 12 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (12h):
Zajęcia warsztatowe

Podstawowe zasady przygotowania wniosków grantowych
1. Aspekt badawczy
2. Zasady ekonomiczno-finansowe
3. Zasady organizacyjne

Charakterystyka wniosku aplikacyjnego.
1. Struktura wniosków – wybrane przykłady (NCN, NCBR, inne)
2. Kluczowe elementy wniosku – wybrane przykłady (NCN, NCBR, inne)

Aspekty prawne przygotowania wniosków grantowych
1. Aspekt finansowy i koszty
2. Prawo o szkolnictwie wyższym
3. Ustawa o prawie autorskim

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: Treści prezentowane są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu ze wspólną dyskusją oraz omawianiem wybranych przypadków.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena zostaje wystawiona na podstawie aktywności Doktorantów w trakcie zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci pod opieką prowadzącego dokonują studia przypadku i wykonują zadania ćwiczeniowe. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna uwag i dyskusji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen aktywności w trakcie zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównywanie zaległości będzie odbywać się w trakcie indywidualnych spotkań z Doktorantami.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

A.K. Koźmiński, W. Piotrowski „Zarządzanie. Teoria i praktyka’; PWN Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca: odpowiednie ustawy prawne oraz regulaminy konkursów instytucji fundujących badania naukowe.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak