Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty pisania i przygotowywania publikacji naukowych wariant VI
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-1021-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Górecki Jerzy (gorecki@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Uczestnictwo w zajęciach pozwala na zdobycie wiedzy potrzebnej do stworzenia dowolnego logicznego, jednoznacznego i skutecznego dokumentu technicznego (artykułu naukowego, raportu, sprawozdania, listu, pracy dyplomowej itd.). W czasie zajęć omówione zostaną podstawy procesu komunikacji technicznej, stworzonych zostanie kilka dokumentów technicznych i grafik (grafika wektorowa, bitmapy). Zdobytą wiedzę będzie można wykorzystać w dowolnym procesie komunikacji (od SMS-a do książki).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu: - tworzenia profesjonalnych opisów eksperymentów i procedur postępowania - opracowania merytorycznego i graficznego wyników pomiarów - tworzenia dokumentacji technicznej i fotograficznej procesów chemicznych, - tworzenia sprawozdań i raportów - analizy i zaspokajania potrzeb odbiorcy dokumentu - instrukcji stanowiskowych SDA3A_W03, SDA3A_W07, SDA3A_W04 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi: - pracować w zespole - w sposób logicznym opisywać zjawiska fizyczne i procesy oraz wizualizować informacje - czytać i wykorzystywać dokumentację techniczną do tworzenia instrukcji, sprawozdań czy raportów. SDA3A_U03, SDA3A_U02 Projekt
M_U002 Student potrafi komunikować się (informować, szkolić, aplikować) za pomocą tekstów technicznych z dowolna grupą odbiorców. Student potrafi pozyskiwać informacje z Internetu i przetwarzać je w celu dostosowania ich do potrzeb konkretnego odbiorcy dokumentu technicznego. SDA3A_U03, SDA3A_U02 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób kreatywny, a w szczególności potrafi tworzyć logiczny ciąg informacji i dobierać środki graficzne (wykresy, schematy, rysunki) do typu opracowywanego dokumentu co pozwala w maksymalny sposób zaspokoić potrzeby czytelnika i zwiększyć skuteczność tworzonego dokumentu. SDA3A_K01, SDA3A_K03 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu: - tworzenia profesjonalnych opisów eksperymentów i procedur postępowania - opracowania merytorycznego i graficznego wyników pomiarów - tworzenia dokumentacji technicznej i fotograficznej procesów chemicznych, - tworzenia sprawozdań i raportów - analizy i zaspokajania potrzeb odbiorcy dokumentu - instrukcji stanowiskowych - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi: - pracować w zespole - w sposób logicznym opisywać zjawiska fizyczne i procesy oraz wizualizować informacje - czytać i wykorzystywać dokumentację techniczną do tworzenia instrukcji, sprawozdań czy raportów. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi komunikować się (informować, szkolić, aplikować) za pomocą tekstów technicznych z dowolna grupą odbiorców. Student potrafi pozyskiwać informacje z Internetu i przetwarzać je w celu dostosowania ich do potrzeb konkretnego odbiorcy dokumentu technicznego. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób kreatywny, a w szczególności potrafi tworzyć logiczny ciąg informacji i dobierać środki graficzne (wykresy, schematy, rysunki) do typu opracowywanego dokumentu co pozwala w maksymalny sposób zaspokoić potrzeby czytelnika i zwiększyć skuteczność tworzonego dokumentu. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 32 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (12h):
Zajęcia seminaryjne

Na zajęciach seminaryjnych poruszone zostaną następujące zagadnienia:
1. Podstawy procesu komunikacji technicznej.
2. Specyfika tekstów technicznych.
3. Tworzenie logicznej struktury pracy naukowej.
4. Tworzenie zawartość merytorycznej pracy naukowej.
5. Technika pisania pracy naukowej.
6. Wizualizacja danych i grafika w dokumentach technicznych.
7. Informacje na temat procesu publikowania pracy naukowej.

Zajęcia będą się odbywały w pracowni komputerowej. W czasie zajęć będą wykorzystywane programy: Word, PowerPoint, Excel, GIMP, Inkscape.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia seminaryjne są zaliczane na podstawie obecności oraz krótkiego dokumentu technicznego przygotowanego zgodnie z zasadami komunikacji technicznej.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK – ocena końcowa, DT – ocena stworzonego dokumentu, A – aktywność na zajęciach

Ocena końcowa jest obliczana następująco:

OK = 0.8DT + 0.2A

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przygotowanie pracy uzupełniającej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa znajomość programu Word.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Wykłady na temat tworzenia tekstów technicznych dr hab. inż. Jerzego Góreckiego:
http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~gorecki/TPPCH.htm
2. Technical Writing http://www.docsymmetry.com/
3. Online Technical Writing, http://www.prismnet.com/~hcexres/textbook/
4. Elżbieta Żurek, Sztuka prezentacji, Poltext, 2006
5. Gerald J. Alred, Charles T. Brusaw, Walter E. Oliu, Hand Book of technical Writing, St. Martin's Press, 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. A portable, continuous system for mercury speciation in flue gas and process gases / Jerzy GÓRECKI, Anna ŁOŚ, Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ, Piotr BURMISTRZ, Karel Borovec // Fuel Processing Technology ; 2016 vol. 154, s. 44–51.
2. Semi-automatic system for methylmercury determination in biological samples / Jerzy GÓRECKI // Measurement ; ISSN 0263-2241. — 2018 vol. 117, s. 419–428. — Bibliogr. s. 427–428
3. Method development and validation for total mercury determination in coke oven gas combining a trap sampling method with CVAAS detection / Jerzy GÓRECKI, Piotr BURMISTRZ, Marlena Trzaskowska, Barbara Sołtys, Janusz GOŁAŚ // Talanta — 2018 vol. 188, s. 293–298.
4.The construction and testing of the portable Hg2+ ultrasonic calibrator for the control of mercury speciation systems / Jerzy GÓRECKI, Anna OKOŃSKA // Talanta ; ISSN 0039-9140. — 2016 vol. 147, s. 28–34.

Informacje dodatkowe:

Dr hab. inż Jerzy Górecki prowadzi szkolenia i przedmioty związane z komunikacją techniczną od 2008 roku.
http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~gorecki/TPPCH.htm – tworzenie tekstów technicznych
http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~gorecki/SPM.htm – prezentacja multimedialna