Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty przygotowywania wniosków grantowych wariant VI
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-1023-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
Madej Łukasz (lmadej@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria materiałowa
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The main aim of the lecture is to present general knowledge about the wide range of possibilities provided by different research and development projects at the national and European levels. Particular attention is put on possibilities offered by the National Science Center in financing early stage researchers (e.g. Preludium). Practical case studies (e.g. preparation of abstract, scientific goals, literature review, time line, budget) based on research proposals will discussed.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student has knowledge about funding opportunities at the national and European levels. SDA3A_W06 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student has the ability to choose the funding mechanism suitable to his needs by searching and analyzing information about various funds / programs / projects. SDA3A_U07, SDA3A_U06 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student has the ability to prepare a proposal according to rules and financial restrictions. SDA3A_U06 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is aware of benefits related with the national and European funds for general development of society. SDA3A_K02 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student has knowledge about funding opportunities at the national and European levels. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Student has the ability to choose the funding mechanism suitable to his needs by searching and analyzing information about various funds / programs / projects. - - - - - - - - + - -
M_U002 Student has the ability to prepare a proposal according to rules and financial restrictions. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of benefits related with the national and European funds for general development of society. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 35 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 2 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (12h):
 1. Funding opportunities at the national and European levels
 2. Rules and good practice guides in proposal preparation
 3. Basis of project management
 4. Preparation of the project summary and project outline for e.g. Preludium scheme
 5. Preparation of the project tasks, budget and schedules
 6. Analysis and evaluation of the proposal in terms of formal requirements
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia warsztatowe: Multimedia presentation combined with practical case studies presentation and discussion.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Final grade is a mean value of all grades obtained during subsequent classes.
Details will be discussed during the first class.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Participation in the classes is obligatory
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade will be calculated based on student progress at each classes.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In exceptional situation additional tasks can be assigned.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. www.ncn.gov.pl
2. www.cordis.europa.eu

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ewa Banet, Barbara Baster, Jerzy Duda, Bartłomiej Gaweł, Rafał Jankowski, Stanisław Jędrusik, Piotr Macioł, Andrzej Macioł, Łukasz Madej, Jarosław Nowak, Andrzej Paliński, Wiktoria Paradowska, Anna Pilch, Radosław Puka, Bogdan Rębiasz, Adam Stawowy, Zbigniew Śliwa, Roman Wrona, Zarządzanie regułami biznesowymi : perspektywy zastosowania w zarządzaniu technologią, pod red. Andrzeja Macioła i Adama Stawowego, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2011.

Informacje dodatkowe:

-