Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty pisania i przygotowywania publikacji naukowych wariant VIII
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-1025-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Iwaszczuk Natalia (niwaszcz@zarz.agh.edu.pl)
Dyscypliny:
nauki o zarządzaniu i jakości
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest przekazanie uczestnikom warsztatów praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczącej pisania referatów konferencyjnych i artykułów naukowych oraz tworzenia prezentacji i posterów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą tworzenia różnych rodzajów dokumentacji naukowej oraz ich struktury i cech charakterystycznych. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie analizować dostępne źródła informacji i wykorzystywać pozyskaną wiedzę do prowadzenia swoich badań naukowych. SDA3A_U03, SDA3A_U01 Projekt
M_U002 Student potrafi samodzielnie planować i opracowywać publikacje naukowe o różnym charakterze. SDA3A_U07, SDA3A_U06 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi myśleć kreatywnie, wykorzystując posiadaną wiedzę i umiejętności w celu przekazania czytelnikowi w sposób jasny i logiczny wyników swoich badań naukowych. SDA3A_K01, SDA3A_K03 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą tworzenia różnych rodzajów dokumentacji naukowej oraz ich struktury i cech charakterystycznych. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Student umie analizować dostępne źródła informacji i wykorzystywać pozyskaną wiedzę do prowadzenia swoich badań naukowych. - - - - - - - - + - -
M_U002 Student potrafi samodzielnie planować i opracowywać publikacje naukowe o różnym charakterze. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi myśleć kreatywnie, wykorzystując posiadaną wiedzę i umiejętności w celu przekazania czytelnikowi w sposób jasny i logiczny wyników swoich badań naukowych. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 44 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (12h):
Zajęcia warsztatowe

1. Struktura, język i rodzaje publikacji naukowych.
2. Planowanie logicznej struktury publikacji/prezentacji.
3. Tworzenie zawartości merytorycznej publikacji/prezentacji.
4. Wizualizacja danych i grafika w publikacji/prezentacji.
5. Proces publikowania pracy naukowej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: Podczas zajęć będą omawiane zagadnienia i problemy naukowe, z wykorzystaniem zarówno metod tradycyjnych (tablica, dyskusje, rozwiązanie zadań) jak i metod komputerowych (prezentacje, analiza informacji z Internetu i różnych baz danych).
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia warsztatowe zaliczane są na podstawie przygotowanej prezentacji oraz „draftu” publikacji naukowej.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Tak – Aktywny udział studentów w zajęciach.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena składać się będzie z trzech części:

- 25% za aktywność na zajęciach,
- 25% za prezentację,
- 50% za przygotowany “draft” publikacji.

Egzamin nie jest przewidziany.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zasady ustala prowadzący w trybie indywidualnym, w zależności od rodzaju zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa znajomość programu Word.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Beata Stępień, Zasady pisania tekstów naukowych, Prace doktorskie i artykuły, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.
2. Piotr Siuda, Piotr Wasylczyk, Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
3. Elżbieta Żurek, Sztuka prezentacji, Poltext, 2006.
4. Van der Perk, M., A guide for scientific writing. Utrecht University, 2015.
5. Jean-Luc Lebrun, Scientific Writing 2.0, A reader and Writer’s guide, World Scientific Publishing, 2011.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

https://bpp.agh.edu.pl/autor/iwaszczuk-natalia-06876

Informacje dodatkowe:

Brak