Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty przygotowania wniosków grantowych_variant VII
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-1026-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Kulczycka Joanna (jkulczyc@zarz.agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course objective is to provide knowledge about EU policy and skills about identification of different type of programme and project supported from national (structural funds) and European programmes (H2020, Horizon Europa, Interreg) and the methods of its evaluations. Students will analyze various types of templates focussing on the aim of call and evaluation procedure.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The PhD student has knowledge of the economic, legal and ethical conditions of scientific activity. SDA3A_W06 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
M_W002 The PhD student knows the basic principles of knowledge transfer to the economic and social sphere as well as commercialization of the results of scientific activity and know-how related to these results. SDA3A_W07, SDA3A_W06 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 A PhD student is able to plan and implement individual and team research or creative projects, also in an international environment. A PhD student is able to independently plan and act for his own development, plan classes and implement them using modern methods and tools. SDA3A_U07, SDA3A_U06 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The PhD student has the competence to critically assess the achievements of a given scientific discipline, critically evaluate his own contribution to the development of the discipline, and recognize the importance of knowledge in solving cognitive and practical problems. SDA3A_K01 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
M_K002 The PhD student has the competence to fulfill the researcher's social responsibilities, to think and act in the entrepreneur's way. The PhD student has the competence to develop the ethos of research and creative environments, including conducting research in an independent manner, respecting the principle of public ownership of scientific research results, including the principles of intellectual property protection. SDA3A_K03, SDA3A_K02 Studium przypadków ,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The PhD student has knowledge of the economic, legal and ethical conditions of scientific activity. - - - - - - - - + - -
M_W002 The PhD student knows the basic principles of knowledge transfer to the economic and social sphere as well as commercialization of the results of scientific activity and know-how related to these results. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 A PhD student is able to plan and implement individual and team research or creative projects, also in an international environment. A PhD student is able to independently plan and act for his own development, plan classes and implement them using modern methods and tools. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The PhD student has the competence to critically assess the achievements of a given scientific discipline, critically evaluate his own contribution to the development of the discipline, and recognize the importance of knowledge in solving cognitive and practical problems. - - - - - - - - + - -
M_K002 The PhD student has the competence to fulfill the researcher's social responsibilities, to think and act in the entrepreneur's way. The PhD student has the competence to develop the ethos of research and creative environments, including conducting research in an independent manner, respecting the principle of public ownership of scientific research results, including the principles of intellectual property protection. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 31 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (12h):
Workshop in preparation of grant applications

1. Objectives and assumptions of the European Union regional policy

2. The classes will discuss the objectives and assumptions of the European Union’s regional policy in 2014-20 funding period and in the following period.

3. Financing projects from H2020 and Horizon Europa and structural funds

4. Forms of support and financing principles will be presented.

5. Structural funds in Poland – different type of calls

6. Evaluation procedure

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: The content presented at the lecture is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Final grade is a mean value of all grades obtained during subsequent classes.
Details will be discussed during the first class. The preparation of the research proposal will be required to pass the course.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: The Phd students participate in the classes learning and analysing the next issues and examples according to the syllabus of the subject. The Phd studentsshould constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lecture requires the teacher's consent.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final score will be evaluated on the basis of quality of preparation of research proposal draft (or full proposal), and the student’s contribution to discussions during the class.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In the case of absence from classes, the decision on the possibility and form of supplementing the areas belongs to the teacher, subject to the provisions resulting from the Study Regulations.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

no additional requirements

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Websites of research funding institutions.
Examples:
1. http://www.kpk.gov.pl/; https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
2. Podręcznik pisania wniosków do programu LIFE; http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/informacje-szczegolowe/podrecznik-pisania-wnioskow-do-programu-life/
3. Jak zwiększyć skuteczność aplikowania o środki. Poradnik Naukowca.
4. Plata-Nalborski Karol. Projekty z dotacją. Podręcznik konsultanta, wnioskodawcy i beneficjenta, 2017

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Opracowanie metodyki LCA dla oceny projektów infrastrukturalnych, https://www.ewaluacja.gov.pl/media/24322/Opracowanie%20metodyki%20LCA%20do%20oceny%20program%C3%B3w%20infrastrukturalnych.pdf

2. EWALUACJA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE, http://www.ewaluacja.gov.pl/media/24279/Ewaluacja%20gospodarki%20odpadami%20komunalnymi%20w%20Polsce.pdf

Informacje dodatkowe:

no additional information