Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metodologia i planowanie badań wariant_VIII
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-1027-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Ginda Grzegorz (gginda@zarz.agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Module is intended to provide basic information on skills and tools which facilitate planning and implementation of scientific research. The role of scientific discourse and critics is also included.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The participant knows and understands scientific methodology and methods. SDA3A_W03, SDA3A_W06 Aktywność na zajęciach
M_W002 The participant knows and understands principles of scientific research evaluation and scientific work assessment. SDA3A_W03, SDA3A_W06 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 The participant is capable of proposing original research question while considering current scientific, trends as well as ethical issues and technological needs. SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U04 Aktywność na zajęciach
M_U002 Participant is able to criticially analyse foundations and results of his/her own research and to draw reliable conclusions. SDA3A_U06, SDA3A_U04 Aktywność na zajęciach
M_U003 The participant understands self-study necessity while being aware and using the most popular self-teaching services. SDA3A_U07 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Participants acknowledge and understand the role played by scientific discourse. SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The participant knows and understands scientific methodology and methods. - - - - + - - - - - -
M_W002 The participant knows and understands principles of scientific research evaluation and scientific work assessment. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The participant is capable of proposing original research question while considering current scientific, trends as well as ethical issues and technological needs. - - - - + - - - - - -
M_U002 Participant is able to criticially analyse foundations and results of his/her own research and to draw reliable conclusions. - - - - + - - - - - -
M_U003 The participant understands self-study necessity while being aware and using the most popular self-teaching services. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Participants acknowledge and understand the role played by scientific discourse. - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (20h):
 1. Academic career

  Academic positions and academic position requirements.
  International differences in career paths.

 2. Methodology of scientific work

  Research and scientific work.
  Fields of study.
  Scientific problems.
  Research techniques.
  Sciencists and scientific community.

 3. Scientific research – scientists, works, and achievement measurement

  The important indicators: h-index, IF…
  Scientific books, .
  Research funding.
  Scientific mentoring.
  Scientific work genres.

 4. Research Topic

  Good research topic definition.
  Fundamental notions for scientific research: hypothesis, theory, law etc.
  Scientific research genres: fundamental research, applied research.
  The implementation of research results: proof of concept etc.
  Literature review role in scientific research.
  Hot topics.
  Organization of scientific work and the communication of research results.
  Language aids.
  Data – analysis and presentation – rules for the presentation of data and scientific research results.

 5. Interactions with scientific community

  Building own scientific network.
  Society membership, course, and conference roles.
  Reviewing scientific publications and works.

 6. Scientific databases and search engines

  The rules for the utilization of search engines and scientific databases from inside and from outside of AGH UST. The application of social media.

 7. Useful software tools

  An overview of some software which facilitates scientific research and communication of research results. The contribution of Free and Libre Open Source Software (FLOSS) to scientific research and communication of research results is particularly dealt with.
  Selected techniques and tools for data analysis.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Konwersatorium: Presentation and discussion
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The participation in classes is mandatory. There is a possibility to be awarded a credit by means of a retake. Individual arrangements with class instructor are required with this regard.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Active participation
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade is awarded on the basis of partial grades obtained through the active participation in classes and proper preparation for classes.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

A mode for backlog elimination is to be consulted with the instructor.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

The ability to reason logically.
Critical attitude towards both own and other scientific works.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Johnson A.M.: Charting a Course For a Successful Research Career – A Guide for Early Career Researchers, 2nd Ed., Elsevier, 2009.
Lindsay D.: A Guide to the Scientific Writing: Manual For Students and Research Workers, Longman Cheshire Pty. Ltd., 1984.
Zieliński J.: Metodologia pracy naukowej, ASPRA-JR, Warszawa 2012.
Diller A.: LaTeX line by line: Tips and Techniques for Document Processing, Wiley, 1993.
Lander J.P.: R for Everyone, Pearson Education, Inc., 2017.
Pilgrim M.: Dive Into Python 3, APress, 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Dytczak M., Ginda G.: Is explicit processing of fuzzy direct influence evaluations in DEMATEL indispensable? Expert Systems with Applications vol.40, No.12, pp. 5027-5032.
Ginda G.: Metody porównywania parami w budownictwie i dziedzinach pokrewnych, DWE, Wrocław 2015.

Informacje dodatkowe:

No additional information available.