Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty pisania i przygotowywania publikacji naukowych wariant IX
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-1028-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Malarz Krzysztof (malarz@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
nauki fizyczne
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot przygotowuje do samodzielnego ale profesjonalnego składu dokumentów (w tym tekstów i prezentacji naukowych) z wykorzystaniem systemu LaTeX.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Doktorant zna i rozumie zasady tworzenia artykułów naukowych. SDA3A_W03, SDA3A_W04 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Doktorant potrafi złożyć dokument w systemie LaTeX: stworzyć strukturę logiczną dokumentu, osadzić w nim tabele, wykresy, rysunki, wyrażenia matematyczne oraz bibliografię. SDA3A_U02 Wykonanie projektu
M_U002 Doktorant potrafi tworzyć odnośniki do elementów artykułu, w tym do tabel, równań, rycin i pozycji bibliograficznych oraz odnośniki do hiperłączy. SDA3A_U03 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Doktorant jest gotów do przejrzystego prezentowania wyników badań naukowych zarówno w formie dokumentów jak i prezentacji w formacie PDF. SDA3A_K03, SDA3A_K02 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Doktorant zna i rozumie zasady tworzenia artykułów naukowych. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Doktorant potrafi złożyć dokument w systemie LaTeX: stworzyć strukturę logiczną dokumentu, osadzić w nim tabele, wykresy, rysunki, wyrażenia matematyczne oraz bibliografię. - - - - - - - - + - -
M_U002 Doktorant potrafi tworzyć odnośniki do elementów artykułu, w tym do tabel, równań, rycin i pozycji bibliograficznych oraz odnośniki do hiperłączy. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant jest gotów do przejrzystego prezentowania wyników badań naukowych zarówno w formie dokumentów jak i prezentacji w formacie PDF. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 3 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 7 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (12h):
Przygotowanie publikacji i prezentacji z wykorzystaniem systemu LaTeX i programu gnuplot.
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: Pod nadzorem prowadzącego doktorant samodzielnie przygotowuje źródła systemu LaTeX i gnuplot.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

ocena z warsztatów = obliczana zgodnie z regulaminem studiów na podstawie udziału w zajęciach (frekwencji) oraz oceny z przygotowanego dokumentu i prezentacji. Za 100% frekwencje można otrzymać do 20%. Za przygotowany dokument można otrzymać do 40%. Za przygotowaną prezentację można otrzymać 40%. Przy ocenie prezentacji i dokumentu liczy się wykorzystanie w niej wszystkich elementów wskazanych w opisie efektów uczenia się związanych z założonymi uniejętnościami.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Doktorant na podstawie swojej pracy magisterskiej przygotowuje z wykorzystaniem LaTeXa i gnuplota mini-publikację naukową oraz jej prezentację z wykorzystaniem pakietu beamer.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa równa się ocenie z zajęć warsztatowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach doktorant musi nadrobić zaległości w postaci pracy własnej. Nieusprawiedliwiona nieobecność rzutuje na ocenę z warsztatów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa umiejętność obsługi komputera.
Umiejętność studiowania literatury anglojęzycznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. LaTeX, a document preparation system, Leslie Lamport, Addison-Wesley 1994 (2nd ed.)
2. The LaTeX Companion, M.Goosens, F. Mittelbach, i in., Addison-Wesley 2004 (2nd ed.)
3. The LaTeX Graphics Companion, M.Goosens,F. Mittelbach, Addison-Wesley 2006 (2nd ed.)
4. More Math Into LaTeX, G.Graetzer, Springer, 2005 (4th ed.)
5. Materiały na stronie http://www.fis.agh.edu.pl/~Lenda/latex.pdf
6. Materiały na stronie http://home.agh.edu.pl/~malarz/dyd/eiptn/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie posiadam publikacji naukowych związanych z rozwijaniem tego narzędzia. Natomiast drafty przygotowywanych prac powstałych z wykorzystaniem LaTeXa i gnuplota można znaleźć na https://arxiv.org/search/?query=Malarz%2C+K&searchtype=author&abstracts=hide&order=-announced_date_first&size=100

Informacje dodatkowe:

Brak