Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Myślenie krytyczne - fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-2001-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Gadacz Tadeusz (tgadacz@ifispan.waw.pl)
Dyscypliny:
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest krytyczny namysł nad głównymi dylematami współczesnej cywilizacji oraz rozumienie kierunków rozwoju współczesnego świata. W oparciu o współczesne diagnozy filzoficzne, społeczne, ekonomiczne i polityczne będziemy rozważali m.in. takie dylematy, jak: odpowiedzialność w myśleniu, społeczeństwo masowe i informacyjne, kultura a cywilizacja, humanizm i posthumanizm, prawda i postprawda, modele kapitalizmu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę na temat dylematów współczesnej cywilizacji SDA3A_W05 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność krytycznego myślenia SDA3A_U04 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi analizować teksty współczesnej filozofii, kultury i nauk społecznych. SDA3A_U07 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Umiejętność uczestnictwa w debatach na temat współczesności i dzielenia się wiedzą. SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat dylematów współczesnej cywilizacji - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność krytycznego myślenia - - - - + - - - - - -
M_U002 Potrafi analizować teksty współczesnej filozofii, kultury i nauk społecznych. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umiejętność uczestnictwa w debatach na temat współczesności i dzielenia się wiedzą. - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (15h):

1. Myślenie krytyczne
2. Społeczeństwo masowe
3. Kultura a cywilizacja
4. Prawda i postprawda
5. Wolność i odpowiedzialność
6. Posthumanizm
7. Modele kapitalizmu

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach, przygotowanie do analizy tekstu, czynny udział w dyskusji. Zaliczenie poprawkowe odbywa się na takich samych zasadach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

100 % obecność na zajęciach, znajomość tekstów i czynny udział w dyskusji.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W wypadku nieobecności student zaliczy temat i lektury w trybie indywidualnym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. Ortega y Gasset, Idee i przeświadczenia, w: J. Ortega y Gasset, Po co wracamy do filozofii, Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1992, s. 211-236
O.F. Bollnow, „Rozum a siły irracjonalne”. „Znak” 1979 nr 305 (w: „Znak” Archiwum)

2. J. Ortega y Gasset, Bunt Mas, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2002

3. P. Ricoeur, „Cywilizacja powszechna a kultury narodowe”, w: tenże, „Podług nadziei”, tłum. zbiorowe, Warszawa 1991, s. 162-177.
H. Arendt, O kryzysie w kulturze i jego społecznej oraz politycznej doniosłości, w: H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, tłum. M. Godyń, W. Madej, s. 233-266
L. Kołakowski, Szukanie barbarzyńcy. Złudzenia uniwersalizmu kulturowego, w: L. Kołakowski, Cywilizacja na ławie oskarżonych, Res Publica, Warszawa 1990, s. 7-36.

4, M. Środa, „Prawda według filozofów”, w: „Wielkie post”, „Niezbędnik inteligenta. Polityka” 1/2017. Str. 12-15
P. Czapiewski, „Niecała prawda o postprawdzie”, w: tamże, str. 13-15

5. Z. Bauman, “Wolność”, Kraków – Warszawa 1995.

6. R. Braidotti, Po człowieku, tłum. J. Bednarek, A. Kowalczyk, PWN, Warszawa 2014
L. Kristeva, Dziesięć zasad dla humanizmu XXI wieku (Internet)

7. L. Boltanski, E. Chiapello, Nowy duch kapitalizmu, w: „Kronos” nr 2 (2015), str 5-92

7.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

T. Gadacz, Problem prawdy w kontynentalnej filozofii współczesnej, w: Panorama współczesnej filozofii polskiej. Księga pamiątkowa VIII Polskiego Zjazdu Filozoficznego, pod red. Jacka Jadackiego, Warszawa 2010

T. Gadacz, Wartości w czasach zamętu, w: Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Warszawa 2010, s. 17-30

T. Gadacz, Kultura i odpowiedzialność, „Zarządzanie Kulturą” 2010, R. 3, s. 207- 212

T. Gadacz, The humanities between Bio-, Info-, Techno- and “Bullshit”.Methodological foundations of the humanities, w: The humanities today and the idea of interdisciplinary studies : in honor of Jerzy Axer, Warszawa 2011, s. 35-46

T. Gadacz, Studia i odpowiedzialność, „Znak”, nr 4, 2013, s. 80-84

T. Gadacz, Pięć koncepcji dialogu, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2015, nr 2, s. 75-91

T. Gadacz, Uniwersalne prawdy i prawa życia dla mądrych ludzi na trudne czasy, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2018

T. Gadacz, Czy myślenie chroni nas przed złem?, w: Filozofia wobec zła: od spekulacji do transgresji, red. Marek Drwięga, Radosław Strzelecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.

T. Gadacz, Uniwersytet w czasach bezmyślności, w: 40 lat filozofii w Uczelni Papieskiej w Krakowie, red. nauk. Jarosław Jagiełło, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2018T. Gadacz,

T. Gadacz, Wstęp do wydania polskiego Karla Jaspersa idea uniwersytetu, w: Karl Jaspers, Idea uniwersytetu, przekład Wojciech Kunicki, red. Nauk. Mateusz Falkowski, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2017.

T. Gadacz, Uniwersalne prawdy i prawa życia dla mądrych ludzi na trudne czasy, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2018.

Informacje dodatkowe:

Brak