Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Myślenie krytyczne – Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji -wersja angielska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-2002-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Indurkhya Bipin (bipin@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Using several case studies from popular media and science, we will explore strengths and pitfalls of human reasoning. We will also discuss techniques for validating facts and avoiding knowledge illusion.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 What constitutes knowledge and the factors underlying knowledge illusion. SDA3A_W03, SDA3A_W01 Studium przypadków
Umiejętności: potrafi
M_U001 Techniques for validating facts and avoiding knowledge illusion. SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 How to collectively analyse evidence through discussion to separate factual knowledge from knowledge illusion. SDA3A_U04 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Learn to make meaningful, rational and persuasive arguments to convince others of factual knowledge and dispel knowledge illusions. SDA3A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 What constitutes knowledge and the factors underlying knowledge illusion. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Techniques for validating facts and avoiding knowledge illusion. - - - - + - - - - - -
M_U002 How to collectively analyse evidence through discussion to separate factual knowledge from knowledge illusion. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Learn to make meaningful, rational and persuasive arguments to convince others of factual knowledge and dispel knowledge illusions. - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (15h):
Problem of separating factual knowledge from knowledge illusion

 • The problem of knowledge
 • Examples of knowledge illusion
 • Case studies of knowledge illusion from popular media
 • Case studies of knowledge illusion from the history of science
 • Examples of knowledge illusion facing modern civilisation.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Konwersatorium: This is a discussion-based course. We will discuss several case studies from popular media and history of science to learn how to separate factual knowledge from knowledge illusion
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

This is a participation-based class, so the grades will be decided based on active participation in the class, class presentations and a research report (final project).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students will take turns making presentations of case studies in the class, and actively participate in all discussions.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Class participation: 20%
Class presentation: 30%
Final project: 50%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Make an extra presentation and/or write an extra report.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Thomas Gilovich (2009) How We Know What Isn’t So: Fallibility of Human Reason in Everyday Life, Free Press.
Simon LeVay (2011) When Science Goes Wrong: Twelve Tales from the Dark Side of Discovery, Monday Books.
Yuval Noah Harari (2015) Sapiens: A Brief History of Humankind, Harper
Steven Sloman and Philip Fernbach (2017)The Knowledge Illusion: Why We Never Think Alone, Riverhead books.
Andrew Shtulman (2017) Scienceblind: Why Our Intuitive Theories About the World Are So Often Wrong, Basic Books.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

B. Indurkhya (2019). Is morality the last frontier for machines? New Ideas in Psychology 54, 107–111.

F. Ervas, A. Ledda, A. Ojha, G. A. Pierro, and B. Indurkhya (2018). Creative Argumentation: When and Why People Commit the Metaphorical Fallacy. Frontiers in Psychology 9: 1815.

B. Indurkhya (2017) Thought experiments, models, and the heuristic power of metaphors in science. Isonomia Epistemologica 9, 61–86.

B. Indurkhya (2016) A cognitive perspective on norms, in J. Stelmach, B. Broźek and Ł. Kwiatek (eds.) The Normative Mind, Kraków (Poland): Copernicus Center Press, 35–63.

B. Indurkhya (2007) Rationality and reasoning with metaphors, New Ideas in Psychology 25 (1), 16-36.

B. Indurkhya (2006) Emergent representations, interaction theory, and the cognitive force of metaphor, New Ideas in Psychology 24 (2), 133-162.

B. Indurkhya (1990) Some Remarks on the Rationality of Induction, Synthese 85(1), 95-114.

Informacje dodatkowe:

Brak