Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Miernictwo cieplne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-306-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Filipowicz Mariusz (filipow@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 posiada wiedzę w zakresie podstawowym związaną z doborem materiałów stosowanych w budowie aparatury i instalacji chemicznych, a także z dokumentacją techniczną i eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych TCH1A_W05 Kolokwium
M_W002 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w technologii chemicznej - ma podstawową wiedzę o metodach statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi: - pracuje indywidualnie i w zespole - potrafi zaplanować eksperyment, przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski TCH1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
25 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę w zakresie podstawowym związaną z doborem materiałów stosowanych w budowie aparatury i instalacji chemicznych, a także z dokumentacją techniczną i eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w technologii chemicznej - ma podstawową wiedzę o metodach statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi: - pracuje indywidualnie i w zespole - potrafi zaplanować eksperyment, przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 25 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

1. Metody pomiaru temperatury: zastosowanie zjawisk mechanicznych, metody elektryczne (termopary, termometry rezystancyjne), zastosowanie elementów półprzewodnikowych, metody niekontaktowe (pirometria i termowizja), czujniki i przetworniki pomiarowe, podstawowe informacje o scalonych przetwornikach temperatury,

2. Metody pomiaru przepływu ciepła: strumień cieplny, prawo Fouriera, pomiar oporności cieplnej, ustalone i nieustalone pole temperatur, realizacje praktyczne,

3. Pomiar przewodności cieplnej materiałów (metody stacjonarne i niestacjonarne), realizacje praktyczne,

4. Wyznaczanie parametrów komfortu cieplnego,

5. Liczniki zużycia ciepła i pomiar przepływu medium grzewczego,

6. Komputerowe systemy akwizycji danych, przetwarzanie sygnałów analogowych, obróbka sygnałów cyfrowych,

7. Elementy programowania wirtualnych przyrządów pomiarowych,

8. Kolokwium zaliczeniowe,

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Student w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych wykonuje samodzielnie i/lub zespołowo wybrane z poniższych doświadczenia:

1. Metody pomiaru temperatury: pomiar termoparami, termistorami, czujnik rezystancyjny, czujniki półprzewodnikowe, cyfrowe czujniki temperatury, kalibrowanie, zdejmowanie charakterystyki, określanie dokładności, czasu odpowiedzi i in. parametrów,

2. Bezkontaktowy pomiar temperatury: pirometr i kamera termograficzna, wyznaczanie współczynnika emisyjności (przy użyciu kontaktowego pomiaru temperatury),

3. Badanie wielkości strumienia cieplnego przepływającego przez modele przegród, wyznaczanie oporu cieplnego oraz współczynników wnikania i wynikania ciepła,

4. Wyznaczanie współczynnika przewodzenia ciepła materiałów izolacyjnych, badanie wpływu zawilgocenia materiałów na ich przewodność cieplną,

5. Badanie parametrów komfortu termicznego, pomiar: temperatury powietrza za pomocą termistora, temperatury promieniowania za pomocą poczernionej kuli, prędkości przepływu powietrza za pomocą termoanemometru, wilgotności za pomocą czujnika pojemnościowego, wyznaczanie współczynnika PMV, PPD i WGBT,

6. Wykorzystanie komputerowych systemów akwizycji danych w miernictwie cieplnym, elementy wirtualnych przyrządów pomiarowych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (L) obliczane są na podstawie uzyskanych punktów ze sprawozdań i aktywności na zajęciach zgodnie z Regulaminem Studiów AGH. Ocena z wykładu (Z) ustalana jest na podstawie wyników z kolokwium zaliczeniowego zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK = 0,4·w·Z + 0,6·w·L
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. K. Bakinowska, Pomiary cieplne, cz. I, WNT, Warszawa 1995
2. T. R. Fodemski, Pomiary cieplne. Cz. 1, Podstawowe pomiary cieplne, WNT, Warszawa 2000
3. W. Minkina, Pomiary termowizyjne : przyrządy i metody; Politechnika Częstochowska, 2004
4. H. Madura, Pomiary termowizyjne w praktyce , Agenda Wydawnicza PAKu, Warszawa, 2004
5. W. Kołodziejczyk, Pomiary zużycia ciepła w budynkach, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa, 1993
6. W. Minkina, S. Chudzik ,Pomiary parametrów cieplnych materiałów termoizolacyjnych : przyrządy i metody; Politechnika Częstochowska, 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak