Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały i technologie wodorowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-312-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Dudek Magdalena (potoczek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstaw chemii ogólnej i technologii chemicznej zna właściwości wodoru, a w szczególności właściwości chemiczne i technologiczne wodoru. Student umie wskazać wady i zalety poszczególnych nośników energii i paliw konwencjonalnych. Student potrafi zaplanować podstawowe procesy technologiczne z wykorzystaniem wodoru zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania wodoru TCH1A_W05, TCH1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student dysponuje wiedzą dotyczącą przemysłowych metod otrzymywania wodoru, możliwości otrzymywania wodoru z wykorzystaniem źródeł odnawialnych źródeł energii. Student umie podstawy technologiczne metod wytwarzania wodoru. Potrafi wskazać przydatność poszczególnych metod dla konkretnych zastosowań z uwzględnieniem analizy kosztów ekonomicznych TCH1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Referat,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Student dysponuje podstawami teoretycznymi dotyczącymi metod magazynowania wodoru, umie wymienić podstawowe metody magazynowania wodoru. Potrafi wskazać rodzaje materiałów przydatnych do magazynowania wodoru. Potrafi przeanalizować pod względem techniczno-ekonomicznym metodę dla danych zastosowań Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student pozyskuje informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z naukami chemicznymi integruje je, interpretuje oraz wyciąga wnioski i interpretuje je TCH1A_U05, TCH1A_U03, TCH1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student porozumiewania się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim TCH1A_U04 Prezentacja
M_U003 Student potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim/angielskim prezentację ustną dotyczącą zagadnień technologii chemicznej TCH1A_U05 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie konieczność dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych TCH1A_K01 Prezentacja
M_K002 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
25 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstaw chemii ogólnej i technologii chemicznej zna właściwości wodoru, a w szczególności właściwości chemiczne i technologiczne wodoru. Student umie wskazać wady i zalety poszczególnych nośników energii i paliw konwencjonalnych. Student potrafi zaplanować podstawowe procesy technologiczne z wykorzystaniem wodoru zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania wodoru + - + - - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje wiedzą dotyczącą przemysłowych metod otrzymywania wodoru, możliwości otrzymywania wodoru z wykorzystaniem źródeł odnawialnych źródeł energii. Student umie podstawy technologiczne metod wytwarzania wodoru. Potrafi wskazać przydatność poszczególnych metod dla konkretnych zastosowań z uwzględnieniem analizy kosztów ekonomicznych + - + - - - - - - - -
M_W003 Student dysponuje podstawami teoretycznymi dotyczącymi metod magazynowania wodoru, umie wymienić podstawowe metody magazynowania wodoru. Potrafi wskazać rodzaje materiałów przydatnych do magazynowania wodoru. Potrafi przeanalizować pod względem techniczno-ekonomicznym metodę dla danych zastosowań + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student pozyskuje informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z naukami chemicznymi integruje je, interpretuje oraz wyciąga wnioski i interpretuje je - - + - - - - - - - -
M_U002 Student porozumiewania się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim/angielskim prezentację ustną dotyczącą zagadnień technologii chemicznej - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie konieczność dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych - - + - - - - - - - -
M_K002 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 25 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

1. Właściwości wodoru. Zasady bezpiecznego użytkowania wodoru (2h)
2. Wprowadzenie do gospodarki wodorowej (2h)
3. Metody otrzymywania wodoru (2h)
4. Magazynowanie wodoru (2h)
5. Technologia ogniw paliwowych (4h)
6. Zastosowania ogniw paliwowych (2h)
7. Korozja wodorowa (1h)

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Prezentacja zagadnień dotyczących bezpiecznego użytkowania wodoru. Przykładowe referaty
a)Czy wodór można użytkować bezpiecznie ?, omówienie przyczyn i skutków wybranych katastrof wodorowych (np. katastrofa sterowca „Hindenburg”)
b)Przyczyny pożarów instalacji wodorowych w przemyśle
2. Prezentacja i dyskusja zagadnień dotyczących perspektyw rozwoju gospodarki wodorowej. Przykładowe referaty
a)Perspektywy rozwoju gospodarki wodorowej ?
b)Czy wodór będzie paliwem przyszłości ?
3. Prezentacja i dyskusja problemów dotyczących metod otrzymywania wodoru. Przykładowe zagadnienia referowane przez studentów
a)Reforming parowy metanu
b)Zgazowanie węgla
c)Biologiczne metody otrzymywania wodoru
d)Wytwarzanie wodoru z biomasy
4. Magazynowanie wodoru
a)Kryteria doboru materiałów przydatnych do magazynowania wodoru
b)Chemiczne magazynowanie wodoru – zastosowania wojskowe
5. Technologia ogniw paliwowych
a)Biologiczne ogniwa paliwowe – możliwości wykorzystania
b)Metody wytwarzania komponentów dla stałotlenkowych ogniw paliwowych
6. Zastosowania ogniw paliwowych
a)Ogniwa paliwowe w środkach transportu
b)Uukłady kogeneracji energii elektrycznej i ciepła na bazie ogniwa paliwowego
7. Korozja wodorowa

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z laboratorium (L) i testu sprawdzającego (T) obejmującego problemy poruszane na wykładach i seminariach obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK = 0,6·w·T + 0,4·w·L
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student powinien posiadać podstawowe wiadomości z zakresu chemii, fizyki i podstaw technologii chemicznej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.J. Surygała Wodór jako paliwo, Wydawnictwo Naukowo Techniczne WNT 2008 W-wa
2. A. Czerwiński, Akmulatory, baterie i ogniwa Wydawnictwo Komunikacji i Łączności WKŁ 2005
3. www.Ogniwo paliwowe –info. Portal poświęcony ogniwom paliwowym
4. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Ogniw Paliwowych i Wodoru
6. Materiały anglojęzyczne dostarczane przez prowadzącego

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak