Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Odnawialne źródła energii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-508-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
mgr inż. Sornek Krzysztof (ksornek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje zagadnienia odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów pracy układów energetyki odnawialnej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu klasyfikacji źródeł energii odnawialnej, metod ich pozyskania i wykorzystania. Student zna podstawowe maszyny i urządzenia stosowane w energetyce odnawialnej. TCH1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie wpływu stosowanych technologii OZE na środowisko przyrodnicze. TCH1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi: - zidentyfikować odnawialne źródła energii, - przyporządkować rodzaj źródła energii odnawialnej do technologii jej przetwarzania, - obiektywnie odnosić się do możliwości i potencjału źródeł energii odnawialnej w Polsce TCH1A_U05
M_U002 Student potrafi opisać działanie przykładowych systemów energetyki odnawialnej, w tym układy energetyki biomasowej oraz słonecznej. TCH1A_U04 Sprawozdanie,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi wymienić wady i zalety technologii OZE, które mają szczególny wpływ na środowisko oraz rozumie zagrożenia związane ze stosowaniem tych technologii. TCH1A_K01 Sprawozdanie
M_K002 Student potrafi pracować w zespole realizując zadany temat na zajęciach praktycznych TCH1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu klasyfikacji źródeł energii odnawialnej, metod ich pozyskania i wykorzystania. Student zna podstawowe maszyny i urządzenia stosowane w energetyce odnawialnej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie wpływu stosowanych technologii OZE na środowisko przyrodnicze. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi: - zidentyfikować odnawialne źródła energii, - przyporządkować rodzaj źródła energii odnawialnej do technologii jej przetwarzania, - obiektywnie odnosić się do możliwości i potencjału źródeł energii odnawialnej w Polsce - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opisać działanie przykładowych systemów energetyki odnawialnej, w tym układy energetyki biomasowej oraz słonecznej. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi wymienić wady i zalety technologii OZE, które mają szczególny wpływ na środowisko oraz rozumie zagrożenia związane ze stosowaniem tych technologii. - - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pracować w zespole realizując zadany temat na zajęciach praktycznych - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

 1. Wprowadzenie do przedmiotu. Systematyka energii odnawialnych. Znaczenie odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Polski, UE i Świata.
 2. Energia promieniowania słonecznego. Podstawy teoretyczne i metodologia. Wykorzystanie energii słonecznej. Kolektory słoneczne. Panele fotowoltaiczne.
 3. Energia wiatru. Teoria powstawania wiatru. Wykorzystanie wiatru do wytwarzania energii. Rodzaje turbin wiatrowych.
 4. Energia wody – podstawy teoretyczne. Systematyka elektrowni wodnych. Mała energetyka wodna.
 5. Biomasa do celów energetycznych – zasoby, produkcja i wykorzystanie.
 6. Biogaz. Technologie wytwarzania biogazu. Podstawowe typy elektrowni biogazowych.
 7. Energia geotermalna – podstawy teoretyczne, zastosowanie pomp ciepła. Wykorzystanie energii geotermalnej.
 8. Zalety i wady omawianych technologii energii odnawialnej. Wpływ wybranych technologii OZE na środowisko przyrodnicze.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona oceny z testu zaliczeniowego (TZ) i zajęć praktycznych (ZP):
OK = 0,4·w·TZ + 0,6·w·ZP
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Witold M. Lewandowski. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006 (lub nowsze).
 2. Ryszard Tytko. Odnawialne źródła energii: wybrane zagadnienia. Wydanie 4 lub nowsze [rozsz.]. Warszawa: Wyd. OWG, 2010 (lub nowsze).
 3. Materiały informacyjne i naukowe zamieszczane na stronach internetowych: www.cire.pl, www.seo.pl www.biomasa.org, www.forsal.pl, www.wnp.pl, www.gramwzielone.pl, www.wysokienapiecie.pl i inne
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. K. Sornek, T. Mirowski, K. Rzepka – Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych: aktywne i pasywne systemy słoneczne, Rynek Instalacyjny, nr 3, s. 47–52, 2015
 2. K. Sornek, T. Mirowski, K. Rzepka – Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych : wybór lokalizacji inwestycji oraz możliwość wykorzystania energii wiatru, Rynek Instalacyjny, nr 4, s. 50–53, 2015
 3. K. Sornek, M. Tomski, M. Filipowicz – Wykorzystanie biomasy w nowoczesnych, domowych systemach poligeneracyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 283. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 59, s. 721–728, 2012
 4. L. Kurcz, M. Filipowicz, K. Sornek, M. Szubel, K. Rzepka, J. Ręka – Źródła ciepła małej mocy w systemach ogrzewania. Cz. 1, Piecokominki – aspekty techniczne, ekonomiczne, ekologiczne i estetyczne, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, t. 46 nr 3, s. 104–111, 2015
Informacje dodatkowe:

Brak