Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki chromatograficzne w analityce środowiska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-509-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Styszko Katarzyna (styszko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma charakter badawczy i praktyczny gdyż pozwala na zapoznanie się z technikami
chromatograficznymi i ich zastosowaniem do analiz próbek przemysłowych i środowiskowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie podstaw technik chromatograficznych, analizy wybranych związków organicznych, przygotowania próbek. TCH1A_W01 Sprawozdanie
M_W002 Student zna zasady bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi. Student zna podstawowe operacje, procesy i metody analizy stosowane w praktyce laboratoryjnej TCH1A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi: - przeprowadzić przygotowanie próbki z zastosowaniem techniki ekstrakcji do fazy stałej SPE; - dobrać warunki rozdziału badanej mieszaniny związków; - przeprowadzić analizę chromatograficzną; - czytać ze zrozumieniem podstawowe teksty chemiczne, stosować poprawną terminologię stosowaną w analityce środowiskowej TCH1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi ocenić jakościowo i ilościowo otrzymane wyniki analizy chromatograficznej. TCH1A_U01 Sprawozdanie
M_U003 Student potrafi posługiwać się sprzętem laboratoryjnym i przeprowadzać podstawowe operacje i procesy w laboratorium analitycznym wraz z obliczeniami im towarzyszącymi. TCH1A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe/laboratoryjne. TCH1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie podstaw technik chromatograficznych, analizy wybranych związków organicznych, przygotowania próbek. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi. Student zna podstawowe operacje, procesy i metody analizy stosowane w praktyce laboratoryjnej + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi: - przeprowadzić przygotowanie próbki z zastosowaniem techniki ekstrakcji do fazy stałej SPE; - dobrać warunki rozdziału badanej mieszaniny związków; - przeprowadzić analizę chromatograficzną; - czytać ze zrozumieniem podstawowe teksty chemiczne, stosować poprawną terminologię stosowaną w analityce środowiskowej + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić jakościowo i ilościowo otrzymane wyniki analizy chromatograficznej. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi posługiwać się sprzętem laboratoryjnym i przeprowadzać podstawowe operacje i procesy w laboratorium analitycznym wraz z obliczeniami im towarzyszącymi. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe/laboratoryjne. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
 1. Aparatura do chromatografii gazowej i cieczowej.
 2. Wypełnienia kolumn stosowanych w chromatografii gazowej i cieczowej.
 3. Wpływ temperatury kolumny na rozdzielanie chromatograficzne.
 4. Sprawność kolumn.
 5. Detektory.
 6. Fazy ruchome.
 7. Warunki chromatografowania.
 8. Wysokosprawna chromatografia cieczowa.
 9. Analiza jakościowa.
 10. Analiza ilościowa
Ćwiczenia laboratoryjne (20h):
 1. Dobór fazy ruchomej, warunków chromatografowania
 2. przygotowanie próbek, ekstrakcja do fazy stałej
 3. zatężanie, przeprowadzenie analizy chromatograficznej
 4. opracowanie chromatogramów, widma mas wybranych związków organicznych
 5. analiza jakościowa i ilościowa
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena ćwiczeń laboratoryjnych (L) obliczana jest następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany
jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.
Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako ocena z ćwiczeń laboratoryjnych:
OK = L

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Jedna nieobecność na zajęciach obowiązkowych wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego wówczas materiału.
Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż dwa obowiązkowe zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może nie zaliczyć zajęć.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Zygfryd Witkiewicz „Podstawy chromatografii” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, W-wa 2000
2. Walenty Szczepaniak „Metody instrumentalne w analizie chemicznej” Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 1996
3. Zygfryd Witkiewicz “Chromatografia gazowa” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, W-wa 2009
4. Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Namieśnika i Zygmunta Jamrógiewicza „Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, W-wa 1998
5. Piotr Konieczka, Jacek Namieśnik i współ. „Ocena i kontrola jakości wyników analitycznych” Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiskowego (CEEAM), Gdańsk 2004
6. Peter O’Neill „ Chemia Środowiska ” Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 1998
7. Pod redakcją Zygfryda Witkiewicza i Jacka Heptera „Słownik Chromatografii i Elektroforezy”, Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. K. Styszko, Sorption of emerging organic micropollutants onto fine sediments in a water
supply dam reservoir, Poland, Journal of Soils and Sediments 2016 vol. 16 no. 2, s. 677–686.
2. K. Styszko, U. E. Bollmann, T. P. Wangler, K. Bester, Desorption of biocides from
renders modified with acrylate and silicone, Chemosphere 2014 vol. 95, s. 187–191.
3. J. Górecki, A. Iwanicha, M. Macherzyński, K. Styszko, J. Gołaś, Determination of methylmercury by gas
chromatography – cold vapour atomic fluorescence spectrometry, Oceanological and Hydrobiological
Studies: International Journal of Oceanography and Hydrobiology 2010 vol. 39 Suppl. 1, s. 65–78.
4. K. Styszko, K. Szramowiat, M. Kistler, A. Kasper Giebl, S. Socha, E. E. Rosenberg, Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons (PAHs) and Nitro-PAHs associated with PM10 from Krakow city in heating season, E3S
Web of Conferences 2016.
5. K. Styszko, Analiza zawartości pozostałości środków farmaceutycznych w wodach ściekowych —
Analysis of pharmaceutical residues in wastewater, Laboratorium (Katowice): przegląd ogólnopolski;
ISSN 1643-7381. — 2016 nr 7–8, s. 12–21.

Informacje dodatkowe:

Brak