Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Efektywne użytkowanie energii w budynkach
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-511-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Raźniak Andrzej (razniak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot o charakterze poznawczym i praktycznym wprowadzający w zagadnienia efektywnego użytkowania energii w budynkach.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe zagadnienia dotyczące efektywnego gospodarowania energią w budynkach, oraz zna wybrane metody pomiaru i oceny zużycia energii. TCH1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski TCH1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi dobrać pod względem technicznym, ekonomicznym, ekologicznym oraz z godnie z przepisami prawa odpowiednie technologie energooszczędnościowe. TCH1A_U02, TCH1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student podejmuje świadomie decyzje związane z wyborem odpowiednich rozwiązań energooszczędnościowych i potrafi je uzasadnić ekonomicznie TCH1A_K01 Projekt,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe zagadnienia dotyczące efektywnego gospodarowania energią w budynkach, oraz zna wybrane metody pomiaru i oceny zużycia energii. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać pod względem technicznym, ekonomicznym, ekologicznym oraz z godnie z przepisami prawa odpowiednie technologie energooszczędnościowe. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student podejmuje świadomie decyzje związane z wyborem odpowiednich rozwiązań energooszczędnościowych i potrafi je uzasadnić ekonomicznie - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Analiza ekonomiczna inwestycji i zasady wspierania przedsięwzięć energooszczędnościowych.
2. Uwarunkowania prawne audytingu energetycznego i certyfikacji energetycznej
3. Efekt ekologiczny inwestycji energooszczędnościowych
4. Technologie modernizacji energetycznej budynków
5. Metody pomiarowe w audytingu energetycznym
6. Zagadnienia komfortu termicznego
7. Zużycie i oszczędność energii w systemach wentylacyjnych
8. Benchmarking energetyczny
9. Oszczędność energii elektrycznej
10. Oprogramowanie stosowane w audytingu i certyfikacji energetycznej
11. Zastosowanie energii odnawialnych
12. Budownictwo energooszczędne
13. Metody kontroli i sterowania zużyciem energii
14. Nowoczesne i przyszłościowe technologie efektywności energetycznej

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

W trakcie ćwiczeń laboratoryjncyh studenci ćwiczą na wybranych przykładach zagadnienia poruszane na wykładach:
- obliczanie wskaźników ekonomicznych;
- analiza przykładowych inwestycji energooszczędnościowych;
- obliczanie efektu ekologicznego inwestycji energooszczędnościowych;
- obliczanie zużycia i oszczędności energii w systemach wentylacyjnych;
- obliczanie oszczędności energii elektrycznej; Zastosowanie energii odnawialnych;

Studenci w ramach zajęć laboratoryjnych wykonują samodzielnie wybrany projekt.
Przykładowe tematy projektu to:
- pomiar i analiza mikroklimatu w pomieszczeniach;
- pomiar i analiza systemu wentylacyjno – klimatyzacyjnego;
- pomiar i analiza termograficznych obrazów budynków;
- projektowanie efektywnego oświetlenia wewnętrznego;
- analiza i projekt pracy systemu grzewczego opartego na zastosowaniu energii odnawialnej;
- pomiar i analiza energochłonności sprzętu AGD;
- projekt termomodernizacji budynku wraz z analizą ekonomiczną i ekologiczną.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny końcowa zaliczenia z przedmiotu wynika z aktywności na zajęciach oraz zaliczenia projektu zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawy obsługi komputera i prowadzenia obliczeń z ich wykorzystaniem

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Tabora A. ; Gintowt J. (Redaktorzy) Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T1-T4, Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości, 2009.
2. Kurtz K., Gawin D. Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami. Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2009.
3. Szarowski A., Łatowski L., Ciepłownictwo, WNT Warszawa, 2006
4. Lewandowski W., Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT Warszawa, 2007
5. Albert J. i inni., Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów, WNT Warszawa, 2008
6. Żagan W., Podstawy techniki świetlnej, Wyd. Oficyny Politechniki Warszawskiej, 2007
7. Nantka M., Jakość powietrza wewnętrznego a zużycie energii, WNT Warszawa, 2002
8. Norwisz J., Termomodernizacja budynków dla poprawy jakości środowiska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, 2004
9. Ulbrich R., „Audyt energetyczny a dom energooszczędny”, Opole, 2001
10. Nantka M., „Instalacje grzewcze i wentylacyjne w budownictwie”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000
11. Bąk J., „Oświetlenie mieszkań”, WNT, Warszawa 2000
12. Artykuły z czasopism „Solar Energy”, „Energy and Buildings”, „Energy and Environment”, „Building and Environment”, „Energy Conversion and Management”, „Renevable Energy”, „Solar Energy Materials and Solar Cells” i in.
13. Artykuły z czasopism „Gospodarka Paliwami i Energią”, „Nafta & Gaz Biznes”, „Rynek Energii”, „Inteligentny Budynek,”, „Rynek Instalacyjny”, „Doradca Energetyczny

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Architektura i analiza pomiarów węzłów ciepłowniczych na przykładzie Miasteczka Studenckiego AGH — Architecture and analysis of measurements of district heating substantion on example of AGH Student Campus / Wojciech KREFT, Mariusz FILIPOWICZ, Andrzej RAŹNIAK // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2011 t. 15 z. 3, s. 389–401. — Bibliogr. s. 401, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_27.pdf

Eksperymentalna instalacja do badań ogrzewania ściennego — [Experimental installation for testing wall heating] / Mariusz FILIPOWICZ, Paweł Wajss, Magdalena DUDEK, Germān Rico, Andrzej RAŹNIAK, Alicja RAPACZ-KMITA // Rynek Instalacyjny ; ISSN 1230-9540. — 2011 R. 19 nr 5, s. 88–91.

Audyt energetyczny i ocena parametrów środowiskowych pomieszczeń Miasteczka Studenckiego AGH — [Energy audit and estimation of environmental parameters of UMM Campus] / Mariusz FILIPOWICZ, Dorota OBŁĄKOWSKA, Andrzej RAŹNIAK // W: Ekoenergetyka 2005 : X ogólnopolskie forum odnawialnych zasobów, źródeł i technologii energetycznych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 16–17 marca 2005 / red. Jacek Zimny. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, cop. 2005. — ISBN 83-918626-1-5. — Na okł. dodatkowo: Materiały naukowe. — S. 248–257. — Bibliogr. s. 257

Benchmarking elektryczny : czyli jak efektywnie wykorzystywać energię elektryczną — [Electrical benchmarking] / Andrzej RAŹNIAK, Mariusz FILIPOWICZ, Ryszard Jaśkiewicz // Elektro Info ; ISSN 1642-8722. — 2005 nr 11 s. 71–75

Benchmarking energetyczny i ekologiczny na przykładzie szkół powiatu nowosądeckiego — [Energy and ecological benchmarking – the example of Nowy Sącz county’s schools] / Andrzej RAŹNIAK, Magdalena Rynduch, Mariusz FILIPOWICZ // Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego ; ISSN 1428-7412. — 2004 nr 11 s. 5–9. — Bibliogr. s. 9

Ekonomiczne metody poprawy efektywności : porównajmy wyniki — Efficiency improvement methods : let’s compare the results / Andrzej RAŹNIAK, Mariusz FILIPOWICZ // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2005 nr 4/5 s. 111–114. — Bibliogr. s. 114

Komfort cieplny w pomieszczeniach z klimatyzacją — [Thermal comfort in air-conditioning rooms] / Mariusz FILIPOWICZ, Andrzej RAŹNIAK, Dorota OBŁĄKOWSKA // Rynek Instalacyjny ; ISSN 1230-9540. — 2007 R. 15 [nr] 12 s. 84–88. — Bibliogr. s. 88

Monitorowanie węzłów ciepłowniczych na przykładzie AGH — [Monitoring of heating stations on AGH example] / Wojciech GREGA, Wojciech KREFT, Dorota OBŁĄKOWSKA, Andrzej RAŹNIAK, Mariusz FILIPOWICZ // Rynek Instalacyjny ; ISSN 1230-9540. — 2007 R. 15 [nr] 9 s. 78–85. — Bibliogr. s. 85

Pomiar strumienia ciepła na potrzeby audytu energetycznego budynku — [Measurement of the heat flux for the energy audit of building] / Mariusz FILIPOWICZ, Andrzej RAŹNIAK, Dorota OBŁĄKOWSKA // Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia ; ISSN 1427-6682. — 2006 R. 11 [nr] 3 s. 25–29. — Bibliogr. s. 29

Pomiar współczynnika przewodności cieplnej materiałów izolacyjnych w warunkach praktycznych — [Measurement of thermal conductivity coefficients of insulating materials in practical condition] / Mariusz FILIPOWICZ, Andrzej RAŹNIAK, Dorota OBŁĄKOWSKA // Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia ; ISSN 1427-6682. — 2006 R. 11 [nr] 5 s. 25–27. — Bibliogr. s. 27

Sztuczna inteligencja w energetyce — [Artificial intelligence in energy] / Mariusz FILIPOWICZ, Andrzej RAŹNIAK // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2004 nr 10 s. 19–20, 22–24. — Bibliogr. s. 24

Zastosowanie pomiarów strumienia ciepła w audycie — [Application of the heat flux measurements in audit] / Mariusz FILIPOWICZ, Andrzej RAŹNIAK, Dorota OBŁĄKOWSKA // Rynek Instalacyjny ; ISSN 1230-9540. — 2006 R. 14 [nr] 5 s. 84–87. — Bibliogr. s. 87

Zużycie energii elektrycznej w szkołach powiatu nowosądeckiego – benchmarking — [Benchmarking of energy consumption in schools in Nowy Sącz County] / Andrzej RAŹNIAK, Ryszard Jaśkiewicz, Mariusz FILIPOWICZ // W: Jakość i efektywne użytkowanie energii elektrycznej : seminarium : Kraków, 17–18 listopada 2004 / red. Ryszard Klempka. — Kraków : Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2004. — Na s. tyt. dod.: Z cyklu ,,Polskie Partnerstwo Jakości Zasilania” zorganizowane w ramach Europejskiego Programu Leonardo da Vinci jako forma projektu ,,Edukacyjny Program Jakości Zasilania Leonardo”. — ISBN 83-88309-21-8. — S. 83–94. — Bibliogr. s. 93, Streszcz.

Informacje dodatkowe:

Ze względu na przeprowadzanie zajęć projektowych na pracowni komputerowej liczebność grupy ograniczona do pojemności pracowni komputerowej 14 osób.
Szczegółowe dane dotyczące wymogów i sposobu zaliczenia przedmiotu zostaną podane na zajęciach.