Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały konstrukcyjne w technologii chemicznej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-512-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Jodłowski Grzegorz (jodlowsk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W module rozwijane są zagadnienia z materiałoznawstwa z punktu widzenia procesów występujących naturalnie i w technologii chemicznej (np korozja- biokorozja) oraz wprowadzane są nowoczesne materiały.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie współczesnych materiałów konstrukcyjnych i funkcyjnych stosowanych w przemyśle chemicznym oraz pokrewnych, ich właściwości i identyfikacji. Zna kryteria doboru materiałów do celów konstrukcyjnych oraz materiałów funkcyjnych. TCH1A_W03 Kolokwium,
Referat,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student przygotowuje raporty badawcze i rozwiązuje problemy projektowe związane z wykorzystaniem materiałów oraz ich wymiennością w różnych wariantach konstrukcyjnych. TCH1A_U03 Referat,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi przygotować i przeprowadzić eksperyment badający właściwości materiałów konstrukcyjnych. TCH1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie tendencję ciągłego rozwoju w celu uzyskiwania materiałów o coraz lepszych właściwościach i konieczność uzupełniania wiedzy na temat innowacji w tej dziedzinie. Potrafi stosować nowe materiały w celu optymalizacji procesów i konstrukcji ciągów technologicznych oraz obniżania kosztów inwestycyjnych, a także zmniejszania wpływu na środowisko nawet po ustaniu cyklu technologicznego. TCH1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie współczesnych materiałów konstrukcyjnych i funkcyjnych stosowanych w przemyśle chemicznym oraz pokrewnych, ich właściwości i identyfikacji. Zna kryteria doboru materiałów do celów konstrukcyjnych oraz materiałów funkcyjnych. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student przygotowuje raporty badawcze i rozwiązuje problemy projektowe związane z wykorzystaniem materiałów oraz ich wymiennością w różnych wariantach konstrukcyjnych. - - + - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować i przeprowadzić eksperyment badający właściwości materiałów konstrukcyjnych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie tendencję ciągłego rozwoju w celu uzyskiwania materiałów o coraz lepszych właściwościach i konieczność uzupełniania wiedzy na temat innowacji w tej dziedzinie. Potrafi stosować nowe materiały w celu optymalizacji procesów i konstrukcji ciągów technologicznych oraz obniżania kosztów inwestycyjnych, a także zmniejszania wpływu na środowisko nawet po ustaniu cyklu technologicznego. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

Nowoczesne materiały konstrukcyjne przyrządów i aparatury chemicznej. Właściwości materiałów konstrukcyjnych – opis. Wpływ kształtu elementów na właściwości. Zachowanie metali w różnych środowiskach chemicznych. Szkło – typy materiałów i technologie wytwarzania. Ceramika specjalna. Zaprawy i betony. Polimery konstrukcyjne i specjalne. Włókna węglowe i nieorganiczne. Kompozyty. Biomateriały.

Ćwiczenia laboratoryjne (10h):

*Tytuły zestawów ćwiczeniowych: *
Badanie właściwości cieplnych materiałów.
Identyfikacja polimerów.
Obróbka szkła.
Kleje i klejenie, badanie adhezji materiałów.
Budowa i właściwości kompozytów.
Korozja i pasywacja.
Badanie właściwości chemicznych zapraw.
Barwniki termosygnalizacyjne.

Warunki zaliczenia są podawane na pierwszych zajęciach.

Zajęcia seminaryjne (10h):

1. Definicja materiałów inżynierskich, grupy, historyczny rozwój materiałów inżynierskich. Aktualne dziedziny stosowania.
2. Podstawy doboru materiałów na konstrukcje i ich elementy: czynniki decydujące o doborze materiałów, porównanie podstawowych właściwości wytrzymałościowych, mechanicznych, technologicznych i eksploatacyjnych, rachunek ekonomiczny doboru materiałów.
3. Omówienie głównych grup materiałów konstrukcyjnych stosowanych w technologii chemicznej: metale i ich stopy, stale stopowe i niestopowe, konstrukcyjne, materiały ceramiczne, węglowe, spiekane i wytwarzane metodą metalurgii proszków, polimerowo-gumowe, kompozytowe.
4. Zastosowanie nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych dla wybranych działów technologii: materiały konstrukcyjne, na narzędzia, maszynowe, na urządzenia ciśnieniowe; materiały dla elektroniki i optoelektroniki; piezoelektryczne; materiały do izolacji termicznej, elektrycznej i akustycznej; materiały nadprzewodzące; uszczelniające; termochromowe; amorficzne i nanostrukturalne; inżynierskie materiały porowate; materiały inteligentne, biomedyczne i biomimetyczne; materiały ceramiczne w procesach oczyszczania i uzdatniania wody; materiały do konstrukcji wystawionych na działanie wysokiej temperatury, urządzeń grzewczych, konstrukcja aparatury chemicznej z punktu widzenia odprowadzania ciepła.
5. Wybrane zagadnienia kształtowania struktury i właściwości materiałów konstrukcyjnych: nawęglanie, obróbka cieplna, hartowanie, metalurgia proszków, warstwy PVD , kształtowanie warstw metodami mechanicznymi, chemicznymi, fizycznymi.

Warunki zaliczenia są podawane na pierwszych zajęciach.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie uzyskuje się na podstawie ocen za: sprawozdania z wykonanych ćwiczeń na laboratorium (40%), wystąpienia i dyskusję na seminarium (50%), kolokwia oraz aktywność na zajęciach (10%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. E. Lifshin „Characterization of materials”, Weinheim, Wiley-VCH, cop. 2005
2. Romankov, Noskov „Wybrane zagadnienia z inżynierii i technologii chemicznej”, WNT, Warszawa 1988
3. F.Romankiewicz, P.Skočovský, R.Gorockiewicz „Niekonwencjonalne materiały konstrukcyjne”, Wydawnictwa Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra, 1996
4. J.Pikoń „Podstawy konstrukcji aparatury chemicznej. Cz. 1, Tworzywa konstrukcyjne” PWN, Warszawa 1979
5. H.Leda „Współczesne materiały konstrukcyjne i narzędziowe”, Wydaw. Politech. Poznańskiej, Poznań 1998
6. Danuta Żuchowska „Polimery konstrukcyjne: wprowadzenie do technologii i stosowania”, Wydanie Wyd. 2 rozsz. WNT, Warszawa 2000
7. Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech Żurowski „Nowoczesne materiały konstrukcyjne: wybrane zagadnienia” Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2008
8. M.Kaczorowski, A.Krzyńska „Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008
9. P.Domone, J.Illstone „Construction Materials; Their Nature and Behaviour”, Spon Press, New York 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie, których promotorami były osoby prowadzące przedmiot:
Śliwiński D. “Polimery przewodzące” WEiP AGH 2009, Michna M. “Projekt laboratoryjnego reaktora do procesu fermentacji” 2010 WEiP AGH, Wójcik P. “Kompozyty C/SiC z biomasy roślinnej” WEiP AGH 2016, Połomska N. “Badanie wpływu dodatku polimerowego na wybrane właściwości oleju smarnego” 2016 WEiP AGH, Wokurka K. “Warstwowe kompozyty polimerowe – otrzymywanie i właściwości” 2016 WEiP AGH

Informacje dodatkowe:

Brak