Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy projektowania instalacji małej skali zasilanych energią słoneczną i biomasą
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-517-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Sornek Krzysztof (ksornek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje zagadnienia projektowania instalacji małej skali zasilanych energią słoneczną i biomasą.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawowa wiedzę z zakresu pozyskania i wykorzystania źródeł energii odnawialnej oraz zna maszyny i urządzenia stosowane w energetyce odnawialnej. TCH1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie technologii wytwarzania i przetwarzania surowców paliwowo-energetycznych TCH1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi: - zidentyfikować źródła energii odnawialnych, - przyporządkować rodzaj źródła energii odnawialnej do technologii jej przetwarzania, - wymienić elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji grzewczej, - określić zapotrzebowanie budynku na ciepło oraz jego sezonowe zużycie, - określić sezonowe zużycie energii elektrycznej w budynku. TCH1A_U02 Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student umie: - zaprojektować prostą instalację grzewczą, w której jednym ze źródeł ciepła są kolektory słoneczne, - zaprojektować prostą instalację grzewczą, w której jednym ze źródeł ciepła jest kocioł na biomasę, - dokonać doboru ogniw fotowoltaicznych oraz innych urządzeń prądotwórczych. TCH1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi wymienić wady i zalety technologii OZE, dobrać prawidłowe urządzenia do prawidłowego funkcjonowania instalacji grzewczej. TCH1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_K002 Student potrafi pracować w zespole realizując zadany temat na zajęciach praktycznych. TCH1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawowa wiedzę z zakresu pozyskania i wykorzystania źródeł energii odnawialnej oraz zna maszyny i urządzenia stosowane w energetyce odnawialnej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie technologii wytwarzania i przetwarzania surowców paliwowo-energetycznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi: - zidentyfikować źródła energii odnawialnych, - przyporządkować rodzaj źródła energii odnawialnej do technologii jej przetwarzania, - wymienić elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji grzewczej, - określić zapotrzebowanie budynku na ciepło oraz jego sezonowe zużycie, - określić sezonowe zużycie energii elektrycznej w budynku. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student umie: - zaprojektować prostą instalację grzewczą, w której jednym ze źródeł ciepła są kolektory słoneczne, - zaprojektować prostą instalację grzewczą, w której jednym ze źródeł ciepła jest kocioł na biomasę, - dokonać doboru ogniw fotowoltaicznych oraz innych urządzeń prądotwórczych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi wymienić wady i zalety technologii OZE, dobrać prawidłowe urządzenia do prawidłowego funkcjonowania instalacji grzewczej. - - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pracować w zespole realizując zadany temat na zajęciach praktycznych. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

 1. Wprowadzenie do przedmiotu. Charakterystyka źródeł energii odnawialnej.
 2. Budowa instalacji grzewczej. Źródła ciepła. Rodzaje kotłów na biomasę oraz ich charakterystyka. Dobór kotła na biomasę. Charakterystyka parametrów fizyko-chemicznych paliw biomasowych.
 3. Analiza możliwości zastosowania kolektorów słonecznych. Rodzaje kolektorów słonecznych. Podstawowe zasady projektowania instalacji solarnych. Dobór kolektorów słonecznych oraz podstawowych elementów instalacji solarnej.
 4. Budowa systemów hybrydowych OZE. Analiza ekonomiczna i środowiskowa stosowania systemów OZE.
 5. Klasyfikacja potrzeb energetycznych budynków.
 6. Obliczanie zapotrzebowania budynku na ciepło i energię elektryczną oraz sezonowego zużycia ciepła i energii elektrycznej. Analiza możliwości wytwarzania energii w systemach OZE małej skali.
 7. Programy komputerowe wspomagające obliczenia projektowe. Przyszłość systemów OZE w świetle prawa unijnego i krajowego.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Projekt instalacji grzewczej ze źródłem ciepła w postaci kotła na biomasę. Określenie parametrów eksploatacyjnych. Analiza ekonomiczna i środowiskowa.
2. Projekt instalacji solarnej. Określenie parametrów eksploatacyjnych. Analiza ekonomiczna i środowiskowa.
3. Dobór paneli fotowoltaicznych. Określenie parametrów eksploatacyjnych. Analiza ekonomiczna i środowiskowa.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z testu zaliczeniowego (TZ) i ćwiczeń laboratoryjnych (ĆL):
OK = 0,4·w·TZ + 0,6·w·ĆL
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Witold M. Lewandowski. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006 (lub nowsze).
 2. Ryszard Tytko. Odnawialne źródła energii: wybrane zagadnienia. Wydanie 4 lub nowsze [rozsz.]. Warszawa: Wyd. OWG, 2010 (lub nowsze).
 3. Jerzy Chodura. Instalacje słoneczne. Dobór, montaż i nowe konstrukcje kolektorów. Wyd. DW MEDIUM, 2011 (lub nowsze)
 4. Mirosław Zawadzki. Kolektory słoneczne, pompy ciepła – na tak. Wyd. Polska Ekologia Sp. z o.o., 2003 (lub nowsze)
 5. Czasopisma tematyczne: Rynek Instalacyjny, Energia i Budynek, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja itp.
 6. Materiały informacyjne i naukowe zamieszczane na stronach internetowych: www.seo.pl www.biomasa.org
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. K. Sornek, T. Mirowski, K. Rzepka – Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych: aktywne i pasywne systemy słoneczne, Rynek Instalacyjny, nr 3, s. 47–52, 2015
 2. K. Sornek, T. Mirowski, K. Rzepka – Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych : wybór lokalizacji inwestycji oraz możliwość wykorzystania energii wiatru, Rynek Instalacyjny, nr 4, s. 50–53, 2015
 3. K. Sornek, M. Tomski, M. Filipowicz – Wykorzystanie biomasy w nowoczesnych, domowych systemach poligeneracyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 283. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 59, s. 721–728, 2012
 4. L. Kurcz, M. Filipowicz, K. Sornek, M. Szubel, K. Rzepka, J. Ręka – Źródła ciepła małej mocy w systemach ogrzewania. Cz. 1, Piecokominki – aspekty techniczne, ekonomiczne, ekologiczne i estetyczne, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, t. 46 nr 3, s. 104–111, 2015
Informacje dodatkowe:

Brak