Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonomika ochrony środowiska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-1-518-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Suwała Wojciech (suwalaw@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł porusza zaganienia ekonomiki związanej z ochroną środowiska

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student dysponuje wiedzą z zakresu wpływu poszczególnych technologii wytwarzania energii elektrycznej na środowisko przyrodnicze TCH1A_W02 Kolokwium
M_W002 Student dysponuje wiedzą z zakresu opłat ponoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska TCH1A_W06, TCH1A_W08, TCH1A_W05 Odpowiedź ustna
M_W003 Student dysponuje wiedzą z zakresu instrumentów polityki ekologicznej państwa oraz zna zasady tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości indywidualnej TCH1A_W06, TCH1A_W08 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi obliczyć wysokość opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska dla elektrowni węglowej/elektrowni gazowej TCH1A_U02 Kolokwium,
Projekt
M_U002 Student potrafi oszacować wpływ kosztów emisji CO2 na cenę energii elektrycznej TCH1A_U02 Kolokwium,
Projekt
M_U003 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu instrumentów polityki ekologicznej państwa oraz wykorzystać ją do tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości indywidualnej TCH1A_W06, TCH1A_U04 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do podjęcia świadomej roli społecznej związanej z ekonomiką ochrony środowiska TCH1A_K02 Kolokwium
M_K002 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu ekonomiki TCH1A_K01 Kolokwium,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student dysponuje wiedzą z zakresu wpływu poszczególnych technologii wytwarzania energii elektrycznej na środowisko przyrodnicze + - - - - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje wiedzą z zakresu opłat ponoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska + - - - - - - - - - -
M_W003 Student dysponuje wiedzą z zakresu instrumentów polityki ekologicznej państwa oraz zna zasady tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości indywidualnej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi obliczyć wysokość opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska dla elektrowni węglowej/elektrowni gazowej + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi oszacować wpływ kosztów emisji CO2 na cenę energii elektrycznej + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu instrumentów polityki ekologicznej państwa oraz wykorzystać ją do tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości indywidualnej - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do podjęcia świadomej roli społecznej związanej z ekonomiką ochrony środowiska + - - + - - - - - - -
M_K002 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu ekonomiki + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Czym zajmuje się ekonomika, koszty, nakłady, wydatki, skutki zanieczyszczenia środowiska, tendencje w wielkości emisji poszczególnych zanieczyszczeń powietrza w Polsce na tle UE, znaczenie sektora energetycznego w zanieczyszczeniu środowiska, pierwotne metody ograniczenia emisji, wtórne metody ograniczenia emisji, ograniczenie emisji pochodzenia motoryzacyjnego, Wybór instrumentów polityki ochrony środowiska, handel emisjami.

Ćwiczenia projektowe (15h):

1.Obliczenie wysokości opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska dla elektrowni na węgiel kamienny/węgiel brunatny/gaz ziemny (różne warianty: brak odsiarczania / mokre odsiarczenie)
2. Oszacowanie wpływu kosztów emisji CO2 na całkowite koszty wytwarzania energii elektrycznej w przypadku węglowych i gazowych jednostek wytwórczych
3. Wpływ wykorzystania technologii CNG jako paliwa alternatywnego w komunikacji miejskiej na środowisko przyrodnicze

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen otrzymanych w ramach przedmiotu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach jest przedstawiane na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

wpis na semestr lub decyzja Dziekana

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M.: Energetyka a ochrona środowiska. WNT.
2. Soliński I. – Ekonomika i organizacja sektorów systemów paliwowo-energetycznych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-dydaktyczne AGH. Kraków 2000.
3. Chmielniak T.J., TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE, Wyd. I, s.496.
4. Molenda J., Steczko K.: Ochrona środowiska w gazownictwie i wykorzystaniu gazu.
5. Kozłowski S., 2000. Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
6. Śleszyński J., 2000. Ekonomiczne problemy ochrony środowiska. Agencja Wydawnicza Aries, Warszawa.
7. Wybrane czasopisma: Przegląd Górniczy, Wiadomości Górnicze, Gospodarka Paliwami i Energią, Węgiel Brunatny, Biuletyn PSE S.A., Rynek energii
8. Wybrane publikacje Międzynarodowej Agencji Energii
9. Prawo energetyczne
10. Prawo ochrony środowiska.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak